Projecte de Renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior del municipi d'Artesa de Segre i nuclis agregats

DILLUNS 26 JULIOL 2021

El Ayuntamiento de Artesa de Segre ha ejecutado, con la ayuda concedida por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) el proyecto de Renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior del municipio de Artesa de Segre y núcleos agregados(I).

Dicho proyecto se enmarca dentro de la media 6: renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior del Programa FEDER (2014-2020).

Se ha procedido a instalar luminarias LED para mejorar la eficiencia energética de la red de alumbrado y conseguir un ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo la contaminación lumínica.

-----

L'Ajuntament d'Artesa de Segre ha executat, amb l'ajut concedit pel FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) el projecte de Renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior del municipi d'Artesa de Segre i nuclis agregats (I).

Aquest projecte s'emmarca dins de la mitjana 6: renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior del Programa FEDER (2014-2020).

S'ha procedit a instal·lar lluminàries LED per millorar l'eficiència energètica de la xarxa d'enllumenat i aconseguir un estalvi energètic, així com la disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, reduint la contaminació lumínica.

Document Actions