ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

Article 1r. Fonament i naturalesa.

A l’empara del previst als article 58 i 20.4.ñ) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal que es regirà per aquesta ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic de llar d’infants municipal especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.

Article 3r. Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Article 4t. Responsables.

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents.

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals.

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

Article 6è. Quota tributària.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Curs 21-22
Drets de matrícula per alumne. ................................................................................... 59,54€ Quota mensual per alumne...........................................................................................99,38€ Quota mensual per alumne de família nombrosa i/o monoparental ....................................91,50€

Totes les quotes s’incrementaran cada curs amb l’IPC de Catalunya.

Article 7è. Normes de Gestió i Acreditament i període impositiu.

1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada servei sol·licitat i seran irreduibles pels períodes naturals de temps assenyalats al quadre de tarifes.

En els supòsits d’ingrés a la Llar d’infants, la taxa s’acreditarà quan es produeixi aquest, naixen l’obligació de pagament des del moment d’efectuar la matrícula a que es fa referència al punt següent.

2. Les persones interessades en la prestació del servei hauran de fer la matrícula en els terminis i forma assenyalats per l’Ajuntament. Podrà ser causa d’exclusió d’aquesta matrícula el superar el màxim legalment permès d’alumnes per unitat escolar.

Article 8è. Règim de declaració i pagament.

1. El pagament de la taxa s’efectuarà un cop cada mes, en els primers 10 dies. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.

2. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant el període de pagament voluntari.

Article 9è. Notificacions de les taxes.

1. Es notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix.

Article 10è. Gestió per delegació.

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.

2. L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació i o recaptació.

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada.

Article 11è. Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19 d’octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada, regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Aquesta ordenança ha estat modificada quant al quadre de tarifes de l’article 6 per acord del ple del dia 14 de setembre de 1999, publicat al BOP núm. 128 del dia 16 d’octubre de 1999, que regirà a partir de l’1 de gener de l’any 2000, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressà.

PUBLICADA AL BOP Nº150 DEL 15/12/1998

- Modificació de l'article 6 (Quota Tributària), publicat al BOP nº251 del 30/12/2021

Document Actions