ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI “ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ensenyament en l’Escola Municipal de Música que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa les activitats desenvolupades en l’Escola Municipal de Música.

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, les persones físiques que es beneficiïn dels serveis o de les activitats realitzades en l’Escola Municipal de Música d’aquest municipi.

Article 4. Beneficis fiscals

Només es pagarà una matricula per família, aquesta s'imputarà al germà gran i es farà efectiva durant el mes de juliol.

Tots els alumnes que es matriculin directament al curs d’aprenentatge avançat, havent aprovat el pas de grau i havent cursat un previ curs, estaran exempts del pagament de la matrícula.

Els titulars de família nombrosa i família monoparental gaudiran d’un 10% de bonificació de les quotes.

Article 5è. Quota Tributaria

La quantia de la taxa serà el resultat d'aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:

Matrícula (import anual) 55,00 €
Matrícula mòdul obert (conjunt instrumental, corals, Batucada, combos): 27,00 €

Programa de Sensibilització

Nivell 1: 30,00 €
Nivell 2: 40,00 €
Nivell 3: 40,00 €

Programa d’Aprenentatge Bàsic

Nivell 1: 60,00 €
Nivell 2: 60,00 €

Programa Nivell Elemental

Nivell 1: 70,00 €
Nivell 2: 70,00 €
Nivell 3: 80,00 €

Nivell 4: 80,00 €

Programa d’Aprenentatge Nivell Mig

Nivell Mitjà 1: 90,00 €
Nivell Mitjà 2: 90,00 €
Nivell Mitjà 3: 100,00 €

Nivell Mitjà 4: 100,00 €

Nivell Mitjà 5: 100,00 €

Nivell Mitjà 6: 100,00 €

Mòdul obert (a partir de 16 anys)

Classes d’Instrument Individual

30 minuts/setmana: 50,00 €
45 minuts/setmana: 70,00 €

1 hora/setmana: 95,00 €

Els alumnes que fan 45 minuts o una hora de classe, tenen la possibilitat de formar part d’algun dels conjunts de l’Escola.

Hi ha la possibilitat de poder fer les classes als matins en el cas de que el professor determinat de l’instrument l’hi anés bé.

Batucada per als alumnes de Mòdul Obert

1 hora /setmana: 31,50 €
45 min/setmana: 15,00 €

Batucada per als alumnes de Mòdul Tancat

1 hora /setmana: 21,00 €

Segon instrument per als alumnes de Mòdul Tancat

30 minuts/ setmana: 45,00 €

Coral (1h 30 min): 18,00 €

Combo/Conjunt: 20,00 €

Opcional (import mensual)
Lloguer d’instrument 1r Curs: 7,00 €

Lloguer d’instrument 2n Curs: 11,94 €

Lloguer d’instrument 3r Curs i següents: 23,88 €

Totes les quotes s’incrementaran cada curs amb l’IPC de Catalunya, prenent com a referència la variació de l’IPC des de l’agost de l’any anterior a l’agost de l’any en curs.”

Contra el present acord, conforme a l’article 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Article 6. Acreditament

La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.

Article 7. Règim de declaració i ingrés

La taxa per prestació del servei es determinarà d’acord amb les activitats que realitzin a l’Escola Municipal de Música les persones interessades, aplicant les tarifes anteriors.

Els rebuts es realitzaran mensualment i s’hauran de pagar per domiciliació bancària durant la primera quinzena de cada mes. Pel que fa als rebuts no domiciliats, i amb la finalitat de facilitar el pagament, es remetrà al domicili del subjecte passiu notificació de l’import de la taxa i el pagament el podrà efectuar a les oficines de l’Ajuntament, situades a la Plaça de l’Ajuntament, núm. 3.

No obstant, la no recepció del pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat.

Quan la persona interessada vulgui renunciar a la prestació del servei, hauran de comunicar-se amb 15 dies d’antelació i tindran efectes a partir del dia 1r. del mes següent.

Les quotes abonades pel dret d’inscripció/matrícula, així com les quotes mensuals, no seran retornades en cas de baixa.

L’impagament de dues quotes o més pel servei de l’Escola Municipal de Música, implicarà la baixa de l’alumne previ requeriment del Servei de Recaptació i d’acord amb la Llei de procediment administratiu.

Disposició Final

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i continuarà vigent mentre no se’n acordi la modificació o derogació.

PUBLICAT AL BOP Nº155 DEL 23/12/2000

- Modificació de l'article 5 (Quota Tributària), publicat al BOP nº250 del 29/12/2020

Document Actions