ORDENANÇA NÚM. 27 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Article 1. Fet imposable

1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l’increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i els terrenys integrats en els béns immobles de característiques especials, i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.

2. El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:

a) Negoci jurídic mortis causa.

b) Negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït.

c) Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució forçosa.

d) Expropiació forçosa.

3. No estan subjectes a aquest impost:

a) L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans i de característiques especials a efectes de l’esmentat impost sobre béns immobles, amb independència que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el Padró.

b) Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adquisicions que a favor seu i en pagament d’elles es verifiquin i les transmissions que es facin els cònjuges en pagament dels seus havers comuns.

c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

d) No estarà subjecte a l’impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que preveu l’article 94 del Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 març pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’impost sobre societats sempre que no es trobi integrats en una branca d’activitat, o norma que ho substitueixi.

e) No s’acreditarà l’impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives, o norma que ho substitueixi.

f) L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.

g) Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l’article 18 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, o norma que el substitueixi. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació sí estarà subjecta a aquest impost.

h) La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret real, en produir-se la consolidació de la propietat.

i) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions de transmissions del negoci o d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d’entitats de crèdit a favor d’una entitat o altra de crèdit, a l’empara de la normativa de reestructuració bancària.

j) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d’una societat per a la gestió d’actius, sempre que els esmentats immobles hagin estat adquirits per l’entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries a l’empara de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre de sanejament i venda d’actius immobiliaris del sector financer.

k) Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a entitats participades directa o indirectament per la dita societat en almenys el 50% del capital, fons propis, resultants o drets de vot de l’entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.

l) Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els fons d’actius bancaris durant el període de temps de manteniment de l’exposició del fons de reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons.

m) Els altres supòsits que així ho estableixi la normativa vigent al moment de produir-se el fet imposable.

4. En la posterior transmissió dels terrenys s’entendrà que el nombre d’anys a través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor, no s’ha interromput per causa de la transmissió de les operacions citades en els casos de no subjecció d’aquest article.

5. Tampoc es produirà la subjecció de l’impost en les transmissions oneroses de terrenys respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor, tret que l’administració pugui demostrar que s’ha produït un increment de valor.

El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportat les proves que acreditin la inexistència de l’increment de valor.

Article 2. Subjectes passius

1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitadors del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitadors del domini a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que transmeti el terreny o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti,quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

3. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili estarà obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració.

No obstant això, l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.

Article 3. Successors i responsables

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència.

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de la mort del causant, encara que no estiguin liquidats,sense que es puguin transmetre les sancions.

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades, es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins als terminis següents:

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui,Es podran transmetre els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en els supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions o entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei general tributària., en cas de dissolució d’aquestes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les dites entitats.

5. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

6. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de les esmentades entitats.

7. També respondran solidàriament els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici,exceptuant-se les adquisicions fetes en procediment concursal.

8. Els administradors de fet o de dret de persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes i fins als límits següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

9. En el supòsit de cessament de les activitats de la societat, els administradors seran responsables subsidiaris de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

10. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament un certificat dels deutes per aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans de la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

11. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

Article 4. Exempcions i bonificacions

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:

a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.

b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com conjunt històric - artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons s’estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat a càrrec seu obres de conservació,millora o rehabilitació en aquests immobles.

Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà reunir els següents requisits:

- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de realitzar durant el període de generació del tribut.

- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de l’immoble.

- Si s’ha rebut qualsevol subvenció o ajut destinat a finançar, encara que sigui parcialment, el cost de les obres, l’import d’aquests ajuts minorarà el cost de les obres als efectes de la determinació del percentatge de l’apartat anterior.

Amb la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació:

- Acreditació del fet que el bé immoble es troba dins del perímetre delimitat com a conjunt històric - artístic, o que ha estat declarat individualment d’interès cultural.- Llicència municipal que autoritza les obres.

- Certificat expedit per la direcció de les obres on es posi de manifest que l’actuació ha consistit en la realització d’obres de conservació, millora o rehabilitació, així com el cost d’execució d’aquestes.

- Declaració de les subvencions o ajuts rebuts per a finançar les obres.

2. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions que realitzin les persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o de crèdits hipotecaris.

També serà d’aplicació aquesta exempció en les transmissions de l’habitatge habitual en què concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial.

No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de la transmissió de l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Amb caràcter general es presumirà la inexistència d’aquesta capacitat. No obstant si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a realitzar la corresponent liquidació tributària.

Als efectes d’aquest apartat es considerarà habitatge habitual, la residencia on hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda, almenys, durant els dos darrers anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si el dit termini fos inferior als dos anys.

Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre,reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de la Llei sobre l’impost de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. S’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:

a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals, a les quals pertanyi el municipi, així com els Organismes Autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les dites entitats locals.

b) El Municipi d’imposició i altres entitats locals integrades o a les que s’integri dit municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes Autònoms de l’Estat.

c) Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu Reglament, aprovat per Reial Decret1270/2003, de 10 d’octubre.

Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l’ajuntament la seva opció pel règim fiscal prevista al títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l’any natural en què s’hagi produït el fet imposable.

No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà fer en el termini previst en l’apartat 2 de l’article10 d’aquesta ordenança, en el supòsit que la finalització d’aquest termini excedeixi de l’any natural previst en el paràgraf anterior.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades pel Text Refós de la Llei d’ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004,de 29 d’octubre.

e) Els titulars de concessions administratives reversibles quant als terrenys afectes a aquestes.

f) La Creu Roja Espanyola.

g) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals.

Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions

1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s’han de presentar a l’Ajuntament en el moment de fer la declaració o l’autoliquidació del tribut i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. L’acord pel qual s’accedeixi a la petició fixarà l’exercici des del qual el benefici s’entén concedit.

2. En el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritació del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció.

Article 6. Base imposable

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l’acreditació i experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.

2. Per determinar l’import de l’increment real del valor, s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment del meritació, el percentatge resultant de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret, fixat en el següent article d’aquesta ordenança, pel nombre d’anys sencers al llarg dels quals s’ha manifestat l’increment del valor.

3. Amb caràcter general el valor del terreny en el moment del meritació resultarà del que tingui fixat als efectes de l’impost sobre béns immobles. Els diferents supòsits que hi concorrin es valoraran d’acord amb l’establert a l’article 107 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

4. Quan es revisin els valors cadastrals del municipi, com a conseqüència d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, es prendrà, a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del................per 100, llevat que el valor reduït sigui inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració col·lectiva. Aquesta reducció s’aplicarà els cinc primers anys d’efectivitat dels nous valors. Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en què els valors cadastrals resultants de la fixació, revisió o modificació a què es refereix el paràgraf primer siguin inferiors als vigents fins aleshores.

Article 7. Tipus de gravamen i quota

1. D’acord amb el què preveu l’article 107.4 de la Llei reguladora de les hisendes locals de la per determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditament el percentatge anual que resulti del quadre següent:

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys, el........ 2,57

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys, el.......................2,26

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys, el...................2,26

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys, el.....................2,16

2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus del 19,58 per cent

Article 8. Període de generació i acreditació

1. L’impost es merita:

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.

2. El període de generació és el temps durant el qual s’ha fet palès l’increment de valor que grava l’impost.

Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d’any.

3. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic, la de defunció de qualsevol dels signants o la de lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

4. El període de generació no podrà ser inferior a un any.

Article 9. Nul·litat de la transmissió

1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc la nul·litat,la rescissió o la resolució de l’acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l’article1295 del Codi civil. Encara que l’acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’impost, no hi haurà lloc pera cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no s’escaurà la devolució de l’impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.

3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà d’acord ambles prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, l’impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l’impost s’exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l’apartat primer.

Article 10. Règim de gestió

Els subjectes passius hauran de presentar declaració davant l’ajuntament o davant de les oficines de l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs.

1. Règim de declaració

a) Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant de l’Ajuntament o a les oficines de l’OAGRTL la declaració de la transmissió efectuada, on s’han d’incloure tots els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.

b) Cal presentar una declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral.

c) A la declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on constin els actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin.

2. La declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi l’acreditació de l’impost:

a) Quan es tracti d’actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils.

b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

3. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’Ajuntament o organisme gestor de l’impost la realització del fet imposable en els mateixos terminis:

a) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol lucratiu, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o que transmet el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

4. El Registre de la propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest impost, sense que s’acrediti prèviament haver presentat la declaració, comunicació o autoliquidació.

5. Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament o a l’organisme que gestiona aquest impost,dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en què s’hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin en relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció feta dels actes d’última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes.

Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins del qual estan obligats a presentar la declaració per l’impost, i sobre les responsabilitats tributàries per la manca de presentació de declaracions.

Article 11. Liquidacions tributàries

1. L’Ajuntament o organisme gestor del tribut practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d’aquells fets, actes i negocis que impliquin la generació del fet imposable.

2. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració.

3. Quan es practiqui la liquidació d’acord amb les dades rebudes per un mitjà diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració.

Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent és eficaç en dret.

4. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 102 i 109 i següents de la Llei general tributària i s’atorgarà el període de pagament de l’article 62.2 de la Llei General tributària.

5. Contra l’esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l’article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 12. Comprovació i investigació

1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

2. En el que és relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, i, en particular, quan l’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació, hom aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària.

3. La presentació fora de termini de les declaracions o autoliquidacions tributàries implicarà l’aplicació dels recàrrecs i interessos següents:

a) Recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent quan s’efectuï, respectivament, dins dels tres, sis o dotze mesos següents al final de el dit termini.

b) Recàrrec del 20 per cent quan s’efectuï després dels 12 mesos següents al venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest cas, s’exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des de l’endemà del termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en què es practiqui la liquidació o autoliquidació.

c) L’import d’aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi l’ingrés total de l’import restant del recàrrec i del total del deute de la liquidació o autoliquidació extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l’article 62.2 de la Llei General Tributària.

4. La manca de presentació de les declaracions o els documents que els han d’acompanyar o la seva presentació de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions greus.

Article 13. Gestió per delegació

1. Si la gestió tributària i la recaptació del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, les normes i referències a l’Ajuntament contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada. En concret, les facultats dels articles 2.3, 3.6, 5.2, 10, 11 i 12 d’aquesta Ordenança.

2. L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de notaris i registradors de la propietat per tal de conèixer puntualment les modificacions de titularitat dominical, facilitar el compliment de les obligacions fiscals dels contribuents i agilitar la recaptació del tribut.

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.

Disposició addicional

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o altra norma de rang legal o reglamentari que afectin qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.

Disposició transitòria

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a la dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti.

PUBLICAT AL BOP Nº156 DEL 21/12/1995

- Modificació de l'article 7 (Tipus de gravamen i quota), publicat al BOP nº225 del 05/12/2013

Document Actions