29° / 14° Intervalos nubosos con lluvia escasa

ANUNCI: Aprovació inicial modificació ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària organitzada en mercats de marxants

DIVENDRES 08 ABRIL 2022

Aprovada inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a Artesa de Segre organitzada en mercats de marxants per Acord del Ple de data 28 de març de 2022, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://artesadesegre.eadministracio.cat].

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació inicial de dita Ordenança en el termini d’informació pública i audiència dels interessats, s’entendrà aprovat definitivament dit Acord.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat en els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fitxers adjunts