30° / 13° Núvols

ANUNCI: Aprovació provisional de modificació Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

DIMARTS 29 MARÇ 2022

El Ple de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, en sessió plenària extraordinària celebrada el dia 28 de març de 2022, va acordar l’aprovació provisional de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

En compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es convoca, per termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament

[http://artesadesegre.eadministracio.cat].

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord.

Fitxers adjunts