29° / 14° Nuboso con lluvia escasa

ANUNCI: Edicte exposició pública aprovació inicial projecte

DIMARTS 29 MARÇ 2022

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada en data 28 de març de 2022, el «Projecte executiu de l’actuació destinada a nova captació i portada d’aigües en alta al nucli agregat de la Clua (v.2)», redactat per l’enginyer Daniel Lladó Gassó, per import de 66.115,71€ i 13.884,30€ d’iva (80.000,01€), se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://artesadesegre.eadministracio.cat].

Fitxers adjunts