40° / 23° Clar

ANUNCI: Projecte de modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a Artesa de Segre

DIMARTS 29 MARÇ 2022

Elaborat el text del projecte de modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a Artesa de Segre organitzada en mercats de marxants es publica al Portal Web aquest Ajuntament [http://www.ccnoguera.cat/artesadesegre/] a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats durant el termini de trenta dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contingut de l’ordenança:

Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a Artesa de Segre, organitzada en mercats de marxants

 

Preàmbul

Com a conseqüència de l’aprovació i transposició a l’ordenament jurídic intern de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, fou modificat també el marc normatiu regulador de la venda no sedentària, tant en l’àmbit estatal com en l’àmbit autonòmic, per tal d’adaptar la regulació existent als paràmetres i principis que aquesta norma europea estableix per a l’accés i exercici de les activitats anomenades de serveis, entre les quals figura el comerç al detall en totes les seves modalitats.

Mitjançant la Llei 1/2010, d’1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, es va adaptar el marc normatiu estatal en matèria de venda no sedentària a la Directiva de serveis en el mercat interior, d’acord amb els criteris següents:

 1. Manteniment del règim d’autorització administrativa prèvia, tenint en compte que el desenvolupament d’aquesta activitat requereix l’ocupació de sòl de titularitat pública.
 2. La durada de les autoritzacions no pot ser indefinida, atès que el sòl públic disponible és un recurs limitat. 
 3. En el procediment per a l’atorgament de les autoritzacions s’ha de garantir la transparència i la imparcialitat i, en concret, l’adequada publicitat de l’inici, el desenvolupament i la finalització.
 4. Els procediments d’atorgament d’autoritzacions no poden permetre renovacions automàtiques ni avantatges per als titulars cessants ni per a les persones amb què es trobin especialment vinculades.

D’altra banda, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, determina que el comerç ambulant forma part de les competències pròpies que correspon exercir als municipis dins del marc normatiu establert per la legislació estatal i les comunitats autònomes.

En l’àmbit territorial de Catalunya, l’aprovació de la Directiva de serveis en el mercat interior va implicar la modificació, entre altres disposicions, del Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, mitjançant el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, la qual cosa, en relació amb la venda no sedentària, va comportar, entre d’altres, la concreció dels aspectes següents:

Els procediments que comporten l’atorgament de noves autoritzacions no poden ser automàtics ni poden comportar cap tipus d’avantatge per als prestadors que cessen ni per a les persones que estan especialment vinculades amb ells.

Als ajuntaments, mitjançant les corresponents ordenances municipals, els correspon determinar els criteris d’atorgament de les autoritzacions.

Les autoritzacions són transmissibles i han de tenir una duració mínima de quinze anys per permetre l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits, i són prorrogables, de manera expressa per períodes idèntics.

La transmissibilitat de les autoritzacions es pot dur a terme després de la comunicació prèvia a l’administració competent. La vigència de l’autorització transmesa és el termini que resta de l’autorització inicialment atorgada o de la seva pròrroga.

Els supòsits de transmissió són:

 1. Per cessament voluntari del titular de l’activitat.
 2. Per situacions sobrevingudes, com els casos d’incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues degudament acreditades.

En data 13 de març de 2010 es va publicar el Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant, o no sedentària, com a norma reglamentària que desenvolupa el capítol IV del títol III de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, autodeclarada com a bàsica per invocació de l’article 149.1.13 de la CE.

Aquest reglament estatal entra a regular amb detall la venda no sedentària en diferents tipologies -com activitat comercial organitzada en mercats ocasionals o periòdics, com activitat comercial individualitzada en la via pública o com venda ambulant en vehicles tenda-, per la qual cosa fou recorregut pel Govern de la Generalitat de Catalunya davant del Tribunal Constitucional per invasió de competències, el qual, en la Sentència 143/2012, de 2 de juliol de 2012 (BOE núm. 181, de 30.6.12), va declarar que vulnera les competències que té Catalunya en aquesta matèria, especificant que la regulació de la venda no sedentària no té incidència directa i significativa en l’activitat econòmica general, i per tant no considera admissible la invocació de l’article 149.1.13, de la CE.

A partir d’aquesta situació, es fa necessari desenvolupar reglamentàriament el marc normatiu català, per tal de delimitar els aspectes que configuren l’exercici d’aquesta activitat econòmica sotmesa al règim d’autorització prèvia, tot establint les bases i els criteris comuns en què s’han de basar les diferents ordenances que els ajuntaments aproven en exercici de les seves competències.

L’aprovació del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, neix doncs, de la necessitat de disposar d’uns criteris comuns que confereixin uns nivells mínims de seguretat jurídica en l’àmbit de la regulació dels diferents aspectes de la venda no sedentària, concretament en mercats de marxants, tant per a les administracions locals a l’hora de redactar i aprovar les seves disposicions, com per als comerciants i les seves organitzacions a l’hora de disposar d’uns paràmetres adequats en els quals poder basar les seves expectatives econòmiques.

Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a Artesa de Segre, organitzada en mercats de marxants 

TITOL PRIMER

Disposicions generals

Article 1: Objecte i àmbit d’aplicació

1.1 Aquesta ordenança té com a objectiu, la regulació de la venda no sedentària en el terme municipal d’Artesa de Segre, organitzada en mercats de marxants, i es dicta d’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, la Llei 23/1991, de 29 de novembre, el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, el Decret 162/2015, de 14 de juliol, i altres disposicions legals d’aplicació.

1.2 L’ordenança és d’aplicació a la venda no sedentària del mercat setmanal, així com a la venda no sedentària en mercats ocasionals, la venda no sedentària a la via pública, i altres esdeveniments de caràcter festiu, cultural i social, que incloguin la venda no sedentària, comprenent també la venda ambulant en vehicles botiga.

També es regula la prohibició expressa de la venda ambulant en tot el terme municipal, excepte en els llocs expressament autoritzats.

Article 2: Concepte

2.1 El mercat de marxants és l’activitat comercial que es du a terme a Artesa de Segre per professionals de la venda no sedentària, mitjançant instal·lacions desmuntables o transportables, inclosos els vehicles botiga, en els espais públics degudament autoritzats i ordenats per l’ajuntament, de manera habitual, ocasional,  periòdica o continuada  al llarg de tot l’any i emparada per la present ordenança.

2.2 L’exercici de la venda ambulant o no sedentària es podrà realitzar en alguna de les següents modalitats:

a) Venda en mercat setmanal;

b) Venda en mercats ocasionals;

d) Venda ambulant en vehicles botiga.

Article 3: Àmbit d’aplicació i subsidiarietat

Sens perjudici de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança, serà d’aplicació, amb caràcter supletori, la Llei 1/1983, de 18 de febrer, la Llei 23/1991, de 29 de novembre, el Decret legislatiu 1/1009, de 9 de març, el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, el Decret 162/2015, de 14 de juliol, i altres disposicions legals d’aplicació.

Article 4: Lloc autoritzat

4.1 Els llocs autoritzats pel mercat setmanal de marxants a Artesa de Segre compren l’avinguda Maria Anzizu, el carrer Prat de la Riba, el carrer Montsec i la plaça de l’Ajuntament (aquesta última  només quan sigui necessari), d’acord amb el plànol que s’incorpora com a annex núm. 1 a la present ordenança.

4.2 En cas que, per raons motivades de força major, causes urbanístiques o qualsevol altra d’interès general, s’hagi de modificar de forma puntual la situació del mercat, el dia de celebració o els seus horaris, aquests es situaran en un lloc alternatiu que reuneixi les millors condicions possibles tan pel que fa la seva situació, emplaçament cèntric i bones comunicacions. En tot cas, es garantirà que l’alternativa acordada reuneixi unes característiques anàlogues al règim ordinari del mercat setmanal regulat en aquesta ordenança. Aquests canvis puntuals, i amb un caràcter clarament transitori, seran acordats per l’Alcalde mitjançant resolució motivada. 

4.3 L’Ajuntament aprovarà un pla de previsió d’emergències, d’acord amb el que estableix la normativa especifica.

Article 5: Dia i horari autoritzat de venda ambulant

La venda ambulant o no sedentària regulada en la present ordenança queda autoritzada els diumenges, de 9 a 14 hores. 

Entre les 7 i les 9 del matí es muntaran les parades. De 7h. a 8h. s’hauran de mutar les parades fixes i de 8h a 9 h. les eventuals.

Entre les 13 i les 15 hores les parades del mercat s’hauran de desmuntar i deixar el lloc en perfecte estat de neteja.

 No  hi haurà mercat setmanal el diumenge de la Festa Major (últim diumenge de setembre), ni tampoc el dia 25 de desembre, en el cas que s’escaigui en diumenge.

Article 6.  El nombre màxim de parades en cada mercat, serà d’un total de  40 amb una ocupació màxima de 192 metres lineals (incloent espai entre parades), distribuïdes en les següents categories:

 • Alimentació:  Màxim  15 parades
 • Roba i calçat: Màxim 15 parades
 • Productes de la llar i jardineria: Màxim 10 parades

L’emplaçament i la dimensió dels llocs o parades destinades a la venda vindran assenyalats en el plànol respectiu aprovat per l’administració municipal. L’Ajuntament assignarà a cadascun dels comerciants el lloc corresponent dins de la distribució del mercat, així com el número de parada concret, i podrà, en tot moment, redistribuir la localització de les parades dins dels límits establerts, en funció de les variacions que sorgeixin, reduir l’espai físic inicialment atorgat per motius de manca del mateix o per serveis d’urgència, i fixar els criteris estètics i el disseny dels llocs de venda del mercat per tal d’aconseguir una determinada uniformitat.

Quant als productes que puguin ser objecte de venda, seran els autoritzats per la normativa vigent.

Article 7: Requisits de les parades

La venda haurà d’exercir-se a les parades de venda o a les instal·lacions desmuntables o transportables, amb un amplada màxima de 2,5m, inclosos els camions-botiga, tenint en compte sempre que la seva instal·lació haurà de tenir les condicions de seguretat i d’higiene exigides per la normativa específica vigent. Els venedors tenen l’obligació de deixar el lloc ocupat en bones condicions de neteja, recollint totes les deixalles que s’hagin generat i reciclant-les degudament, i un cop finalitzat l’horari de venda els venedors retiraran les mercaderies i els vehicles, deixant l’espai lliure per a la circulació urbana.

Els productes a la venda, no podran ser exhibits en cap cas directament a terra o sobre paviment, i sempre que les seves característiques de volum i de pes ho permeti caldrà situar-los a una altura respecte al nivell de terra variable en funció del tipus d’article que es tracti, excepte els alimentaris que es col·locaran sobre una taula situada, com a mínim, a 80 centímetres d’alçària.

Queda prohibida la col·locació de les parades o de les instal·lacions desmuntables o transportables on es realitzin la venda en els accessos a llocs comercials o industrials, o bé davant dels seus aparadors o exposicions, així com a les entrades a edificis d’ús públic o privat.

Dintre del recinte del mercat, no podrà fer-se propaganda o publicitat abusiva de cap classe, que atempti els altres, tant escrita com auditiva.

Els vehicles que utilitzen els comerciants com a transport de la mercaderia s’aparcaran a l’esplanada habilitada en la zona dels «Silos».

Article 8: Documentació i condicions per a l’exercici de la venda no sedentària en el mercat de marxants

Per a l’exercici de la venda ambulant, els comerciants hauran de complir els requisits següents i aportar la documentació que es detalla a continuació:

a) En cas de persona física, Document Nacional d’Identitat.

En cas de persona jurídica, ha d’acreditar estar legalment constituïda inscrita en el registre oficial corresponent i el seu objecte social ha d’incloure l’exercici de la venda no sedentària.

b) Fotografia del titular i acompanyants autoritzats per a la venda.

c) Estar donats d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatal com autonòmiques i locals.

d) Estar donats d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui, tant pel que fa al titular com en relació amb els seus possibles empleats.

e) Complir els requisits que estableixen les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.

f) Quan es tracti de comerciants extra comunitaris, acreditar, a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball corresponents, així com acreditar el compliment d’allò que estableix la normativa específica vigent.

g) Disposar de l’autorització municipal per a exercir la venda no sedentària en el lloc precís. L’Ajuntament proporcionarà a cada venedor amb llicència municipal, una targeta d’identificació que haurà de ser exhibida de manera visible i permanent a les parades de venda. Cap venedor podrà ser titular de més d’un lloc en el mercat.

h) Satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixen per aquests tipus de vendes.

i) Carnet de manipulador d’aliments, per a la venda dels productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

j) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada per cobrir les despeses derivades de sinistres individuals i col·lectius que puguin causar en l’exercici de l’activitat.

Article 9: Atorgament de noves autoritzacions de la venda no sedentària en mercats de marxants

9.1 El procediment d’atorgament de noves autoritzacions de la venda no sedentària en el mercat setmanal no pot ser automàtic ni pot comportar cap tipus d’avantatge per als prestadors que cessen ni per a les persones que hi estiguin especialment vinculades.

9.2 El procediment d’atorgament de noves autoritzacions s’ha de realitzar en règim de concurrència

competitiva, amb convocatòria pública prèvia, i ha d’estar basat en els principis de transparència,

imparcialitat i publicitat.

9.3 L’Ajuntament d’Artesa de Segre aprovarà amb la suficient antelació per a cada convocatòria d’atorgament d’autoritzacions les bases corresponents, on s’inclouran els requisits i criteris d’adjudicació, que tindran en compte, com a mínim, els següents factors:

a) La tipologia de les parades, donant prioritat a aquelles que ofereixin productes que aportin un valor afegit al mercat (productes del territori, amb un valor afegit lligat al mateix i a la qualitat; productes sense presència actual al mercat, entre d’altres).

b) Qualitat i seguretat de l’estructura i els components de les parades.

c) Les que ofereixin propostes que millorin la prestació del servei.

d) Formació. Hores d’activitats formatives acreditades relacionades directament amb l’activitat.

e) Empreses amb intervenció activa en l’àmbit social mitjançant la integració de persones amb disminució o risc d’exclusió o similars.

9.4 En la respectiva convocatòria l’Ajuntament d’Artesa de Segre fixarà els criteris definitius a valorar i la puntuació concreta per a cada un. L’atribució dels espais concrets es realitzarà en funció de la puntuació obtinguda per els participants en el concurs respectant els espais destinats a les tipologies o grups establertes per l’Ajuntament d’Artesa de Segre. Les bases i la convocatòria d’atorgament de noves autoritzacions de la venda no sedentària en el mercat setmanal es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler electrònic d’anuncis de  l'ajuntament d’Artesa de Segre, sense perjudici d’altra publicitat informal que es realitzi.

9.5 En cap cas es podrà condicionar la participació en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions al requisit de residència en el municipi als participants, ni a la inscripció prèvia en un registre sectorial específic.

9.6 En el cas de parades antigues, s’atorgaran les autoritzacions per ordre  de presentació de la corresponent sol·licitud, sempre en funció del producte ofert i límit màxim admès en cada categoria.

Es consideraran parades antigues les què acreditin una antiguitat mínima d’un any des de la publicació de l’aprovació definitiva de l’ordenança. Per tal d’acreditar aquesta antiguitat, l’Ajuntament expedirà un document a petició de l’interessat.

9.7 Les parades eventuals es distribuiran el mateix dia del mercat, pel responsable del mateix, a partir de les 8 h., per ordre d’arribada i en funció del producte ofert i límit màxim admès de cada categoria. Hauran d’aportar i mostrar al responsable del mercat la documentació que es detalla en l’art. 8 de la present ordenança.

El pagament de la tarifa per l’ocupació dels llocs eventuals s’ha de fer efectiva abans del muntatge de la parada amb la liquidació del document de pagament que li serà lliurat pel responsable del mercat. Si l’usuari eventual no fa efectiu el pagament, no es pot ocupar lloc al mercat.

Article 10: Contingut de les autoritzacions de la venda no sedentària:

a) Les autoritzacions que s’atorguin han d’indicar:

b) Les dades del titular i si s’escau, de les persones autoritzades a exercir l’activitat en la parada corresponent, amb caràcter general i amb motiu de baixes laborals, per raó de maternitat o situacions similars.

c) El mercat, els horaris i les dates en què es podrà exercir l’activitat.

d) L’indret precís on s’autoritza a muntar la parada.

e) Les dimensions exactes del lloc de venda assignat.

f) El producte o la gamma de productes autoritzats per a la venda, amb el nivell de detall i concreció que es consideri adient.

g) Les autoritzacions són transmissibles i han de tenir una duració mínima de quinze anys i són prorrogables, de manera expressa pel mateix període. La transmissibilitat de les autoritzacions es pot dur a terme després de la comunicació prèvia a l’ajuntament.

Article 11: Extinció de les autoritzacions

Les autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària al mercat d’Artesa de Segre perden la vigència, sense que això generi dret a cap indemnització o compensació, en els següents supòsits:

 1. Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, llevat de pròrroga.
 2. Renúncia expressa i escrita formulada pel o per la titular.
 3. A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en un procediment sancionador, motivat per la comissió d’infraccions degudament tipificades que comportin aparellada la revocació de l’autorització.
 4. A conseqüència d’un procediment de revocació de l’autorització per incompliment de les condicions per a l’exercici de venda no sedentària en mercats de marxants.
 5. Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sens perjudici de la possibilitat de  transmissió.

Article 12:Tarifes i formes de pagament

12.1 . Els preus de les tarifes a satisfer pels llocs de venda del mercat, són els que es determinen mitjançant l’ordenança fiscal.

12.2. Els pagaments que han de realitzar els venedors amb autorització, s’han de fer efectius MENSUALMENT, per mesos avançats, mitjançant domiciliació bancària o amb la liquidació del document de pagament que es podrà recollir a les oficines de l’Ajuntament o bé  serà lliurat  pel responsable del mercat. Si el venedor renuncia a l’autorització, no té dret a la devolució de cap de les quantitats abonades per endavant. L’impagament de les quotes en els terminis assenyalats implicarà l’inici del període de constrenyiment i la meritació dels interessos de demora. Un cop iniciat el període de constrenyiment, els deutors poden perdre els drets sobre les parades que tenen reservades. En aquest cas, les referides parades queden lliures per adjudicar-les als venedors inscrits en el torn d’espera.

12.3. Transcorregut el termini d’ingrés voluntari sense que s’hagi satisfet el deute s’iniciarà el període executiu, d’acord amb el tenor dels articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la qual cosa determinarà l’exigència dels interessos de demora, així com els recàrrecs que corresponguin i, si s’escau,  de les costes del procediment de constrenyiment. 

12.4 Es retornarà la part proporcional del rebut, prorratejat per setmanes, en les següents circumstàncies:

 • el cas de no poder assistir al mercat per causa documentalment justificada.
 • a causa de condicions meteorològiques adverses.

Es consideren causes justificades:

 • L’ingrés hospitalari del titular o familiar  fins a 2n. Grau (certificat hospital) 
 • La defunció  d’un familiar fins a 2n. Grau (certificat de defunció)
 • Malaltia del titular (baixa laboral)

Article 13: Faltes i sancions

Els titulars de les parades seran responsables de les infraccions comeses per ells, pels seus familiars o assalariats al seu càrrec.

Article 14: Faltes lleus

Es consideren faltes lleus:

 1. Les discussions o altercats.
 2. La negligència respecte la higiene del lloc atorgat inclou la recollida de deixalles generades per l’activitat durant el Mercat. 
 3. El no compliment de les instruccions emanades de l’Administració Municipal.
 4. El comportament no reiterat de les bones costums i normes de convivència.
 5. El tancament no autoritzat dels llocs de venda durant un període de tres setmanes consecutives, o bé cinc setmanes alternatives dins d’un trimestre.
 6. Col·locar els tendals dels llocs de venda, els dies de pluja, de manera que ocasionin molèsties als veïns.
 7. Col·locar el gènere a vendre sobrepassant la línia del mostrador.
 8. Situar qualsevol tipus d’embalum en l’espai físic separador de les parades de venda.
 9. Qualsevol altre infracció no qualificada com a greu.

Article 15: Faltes greus

Es consideren faltes greus:

 1. La reiteració de qualsevol falta lleu en el període d’un any des de la comissió de la primera.
 2. Els altercats o alteració de l’ordre públic que segons criteri de l’administració municipal impliqui un escàndol.
 3. Qualsevol defraudació respecte de la quantitat o qualitat dels articles venuts.
 4. La cessió o subarrendament del lloc de venda.
 5. El tancament del lloc de venda no autoritzat per un període de sis setmanes alternatives dins d’un trimestre
 6. La venda d’articles diferents als autoritzats per la llicència municipal.
 7. La venda sense llicència o fora dels llocs assignats per la mateixa, especialment en zones d’influència de carreteres.
 8. No respectar, en relació a l’exhibició de l’article en venda, les condicions exigides per la present Ordenança.
 9. No respectar la separació mínima entre parades.
 10. La no exposició de la tarja d’identificació i de la resta de la documentació exigida.
 11. El no respectar en cap moment les condicions higièniques establertes en la present ordenança.

Article 16: Faltes molt greus

Es consideren faltes molt greus:

 1. La reiteració de faltes greus en el període d’un any des de la comissió de la primera.
 2. El no compliment de l’obligació econòmica, en relació a les tarifes contemplades en l’ordenança corresponent.

Article 17: Imposició de les sancions

L’Alcaldia sancionarà les infraccions lleus i greus, i el Ple les molt greus. Les infraccions se sancionaran d’acord amb la graduació següent:

a) Infraccions lleus: apercebiment o multa fins a 100 euros.

b) Infraccions greus: Multa fins a 250 euros

c) Infraccions molt greus: multa de 300 euros i retirada de la llicència.

Article 18: Expedient previ

El procediment per a la imposició de les sancions a les infraccions greus i molt greus previstes en aquesta Ordenança serà el procediment sancionador regulat per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú vigent.

Les faltes lleus seran sancionades, prèvia audiència de l’interessat, directament per l’Alcaldia.

Article 19: Vigilància

La vigilància de l’aplicació d’aquesta Ordenança anirà a càrrec del personal designat especialment per aquesta comesa.

Article 20: Seguiment i control del mercat

Per tal de vetllar pel funcionament correcte del mercat de marxants, l’Agent Municipal comunicarà a Alcaldia qualsevol falta o infracció i aquesta serà valorada d’acord amb l’art. 13 i següents de la present ordenança.

CAPITOL SEGON

Venda no sedentària en mercats ocasionals

Article 21. Descripció dels mercats ocasionals

21.1 La venda de mercaderies i la prestació de serveis mitjançant estructures o parades desmuntables o vehicles botiga en espais de titularitat pública es poden dur a terme, també, en mercats ocasionals, de manera esporàdica, agrupada i estructurada en indrets predeterminats.

21.2 A Artesa de Segre, es consideren mercats ocasionals de venda no sedentària tots els que es realitzin de manera periòdica (anual, mensual, setmanal), en les mateixes dates  i amb la mateixa ubicació.

21.3 L’emplaçament dels mercats ocasionals i les parades de vehicles botiga el determinarà l’Ajuntament  i el podrà modificar per interès general o previ acord amb els interessats.

Article 22. Procediment d’atorgament de les autoritzacions de la venda no sedentària en els mercats ocasionals

22.1 La concessió de l’autorització municipal per a exercir la venda no-sedentària està sotmesa a la prèvia comprovació per l’Ajuntament, de la documentació exigida en l’article 8, i s’ha d’atorgar per ordre d’entrada de les sol·licituds, llevat que els sol·licitants siguin associacions i entitats de caràcter social,  benèfic i/o cultural, que hauran d’acreditar formar part dels col·lectius esmentats, la finalitat de la venda no sedentària sol·licitada i el compliment de tos els requisits que estableixen les reglamentacions especifiques que siguin d’aplicació als productes que s’ofereixen a la venda .

Article 23. Requisits dels llocs de venda

Les parades de venda no sedentària han de reunir els següents requisits:

a) Les parades seran d’estructures desmuntables o transportables, tenint en compte que la seva instal·lació ha d’oferir les condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa vigent

 L’Ajuntament podrà impedir l’ús de materials o estructures que la Corporació no consideri adients per la zona o tipus de venda. 

b) L’Ajuntament  establirà en cada mercat les dimensions màximes i mínimes de les parades.

c) Per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d’haver una separació mínima d’1 metre. Aquesta separació podrà ser ampliada per causes de força major.

d) No està permesa l’exposició de productes directament damunt del terra o paviment i, sempre s’han de situar a una alçada respecte el terra, no inferior a 0,50 metres.

e) Les parades hauran d’exposar de manera visible la targeta d’autorització municipal i només podran vendre els productes que s’especifiquen en la seva autorització.

f) No s’autoritza la venda d’aquells productes que no compleixin les normes comercials i/o sanitàries exigides a la legislació vigent, especialment en referència a productes alimentaris.

g) Els llocs de venda han de ser ocupats pel titular de l’autorització. En cas de tenir personal assalariat o familiars ajudants, que estiguin al lloc de venda, hauran d’aportar la documentació que correspongui.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i el seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

Contra aquesta disposició de caràcter general es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la publicació de la present en el Diari Oficial de la Província de Lleida i la corresponent referència de la seva publicació, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX: PLÀNOLS D’UBICACIÓ

(Es publicaran en l'aprovació definitiva)

Fitxers adjunts