29° / 14° Nuboso con lluvia escasa

BASES QUE REGULEN EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I INGRÉS A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "EL BRESSOL" PEL CURS 2020-2021

DILLUNS 18 MAIG 2020

1.- La sol·licitud de preinscripció d'un/a alumne/a a la Llar d'Infants Municipal "El Bressol" d'Artesa de Segre per al curs 2020-2021 la realitzaran els pares o tutors legals del 18 de maig al 14 de juny de 2020, ambdós inclosos.

2.- Per poder-hi ingressar, cal que l’infant tingui complerts 10 mesos el dia 1 de setembre de 2020. Malgrat això, si la Llar d'Infants disposa de places vacants, es podran acceptar nens o nenes més petits si l'equip d'educadors/ores fa una valoració objectiva a favor de cada cas individual.

3.- Els infants que ja es trobin admesos i assisteixin a la Llar abans del dia 1 de març de l’any 2020 es consideraran automàticament inscrits per al curs 2020/2021, excepte els que hauran de començar el 2n Cicle d'Educació Infantil en un altre centre. El llistat d'aquests infants serà facilitat a l'Ajuntament pel Director/a de la Llar d'Infants.

4.- A continuació, tindran prioritat els fills/es de treballadors/ores de la Llar d'Infants.

5.- Per a la resta de nous ingressos, cal que les famílies (pare, mare i fill/a) estiguin empadronades al municipi. En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al de places vacants, es farà una baremació d'acord amb la normativa que estableixi el Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (en cas d'empat s’ordenaran les sol·licituds en funció del número i l’hora d’entrada en el registre de l’Ajuntament). En cas contrari, es consideraran admesos tots els infants.

6.- Les famílies no empadronades al municipi podran sol·licitar la preinscripció per si queden places vacants després de l'admissió prevista al punt 5. En aquest cas, s'adjudicaran segons les següents prioritats, que caldrà acreditar:

a) Fills/es de persones que treballin al municipi.

b) Fills/es de persones empadronades als municipis d'Alòs de Balaguer, Cubells, Foradada i Vilanova de Meià.

c) Fills/es de persones empadronades en altres municipis, amb major preferència els de menor distància a Artesa.

7.- En el cas que hi hagi més sol·licituds de les previstes en el punt 6 que vacants, se sortejaran públicament les vacants del grup (a, b o c) en el qual es plantegi aquest problema. En cas contrari, es consideraran admesos tots els infants.

8.- La revisió i la baremació de les sol·licituds de nou ingrés seran realitzades per una Comissió Municipal formada per l'Alcalde i un regidor de cada grup polític representant a l'Ajuntament.

9.- Una vegada acabada la fase de revisió i baremació, es farà pública la llista provisional d'admesos i, si s'escau, de no admesos, amb la puntuació obtinguda en la baremació. La publicació d'aquestes llistes donarà lloc a l'obertura d'un termini de 20 dies per reclamacions, que seran resoltes de forma definitiva per la Comissió Municipal.

10.- Les sol·licituds que no puguin ser ateses per manca de places passaran a formar part d'una llista d'espera i s'aniran resolent a mesura que es produeixin vacants.

11.- Quan es rebi una sol·licitud de preinscripció d’un infant afectat per disminucions greus i permanents de caràcter sensorial, físic o psíquic, o quan aquesta circumstància es detecti durant el curs, el/la Director/a de la Llar d'Infants posarà aquest fet en coneixement de la Inspecció d'Ensenyament.

12.- El calendari d'actuacions del procés de preinscripció és el següent:

- Presentació de les sol·licituds: del 18 de maig al 14 de juny.

- Publicació de les llistes amb barem: 17 de juny

- Reclamació de les llistes del barem: del 22 al 26 de juny

- Publicació de les llistes d’alumnat admès: 29 de juny

13.- La documentació a presentar és la següent:

- Sol·licitud d’inscripció, segons model facilitat per l’Ajuntament.

- Certificat mèdic segons el qual l'infant no pateix cap malaltia infecto-contagiosa.

- Certificat mèdic o carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.

- Autorització bancària per a la domiciliació bancària de les quotes, segons model facilitat per l’Ajuntament.

- Una fotocòpia del Llibre de Família.

- Una fotocòpia del títol de família nombrosa i/o monoparental, si s’escau.

- Una fotocòpia de la targeta sanitària.

- Els documents que siguin necessaris per a la baremació establerta pel Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o, en el seu cas, els exigits al punt 6 (si s’escau).

14.- El curs comença el dia 1 de setembre del 2020 i acaba el 29 de juliol del 2021.

15.- Els infants admesos que no comencin el curs el dia 1 de setembre se’ls enviarà, passats 20 dies de l’inici, una notificació de renúncia de plaça que en cas de no ésser contestada en un termini de 5 dies s’entendrà que volen mantenir la plaça i per tant fer efectiu el pagament mensual de la quota. 

S’actuarà d’aquesta manera sempre que no hi hagi llista d’espera d’infants per a ingressar. Si es dóna el cas, es donarà prioritat als infants que siguin en aquesta llista d’espera en detriment dels que no comencin el curs havent estat admesos, i es podran donar de baixa els admesos que no hagin assistit a la llar d’infants passats els 20 dies des de l’inici del curs.

En cas que sigui contestada, la renúncia de la plaça es farà efectiva i per tan s’iniciarà el procediment per cobrir la mateixa en base aquestes bases.  

16.- Les quotes mensuals s'abonaran per mesos sencers encara que els infants ingressin amb el mes començat. Així mateix, la quota de matrícula serà abonada cada curs i s'aplicarà sigui quin sigui el mes d'ingrés a la Llar d'Infants. El fet de no pagar qualsevol d'aquests conceptes pot suposar la pèrdua de la plaça.

17.- Quan la Llar d'Infants disposi de vacants i no hi hagi llista d'espera, es podran fer noves admissions per rigorós ordre de sol·licitud tenint en compte l'establert en el punt 2. Si les admissions s'efectuen després del període de preinscripció, aquests infants no tindran la prioritat que s'estableix al punt 3 i hauran de participar en el procés de baremació per al curs següent.

Fitxers adjunts