23° / 8° Clar

CANVIS EN LA TARIFA SOCIAL DEL CÀNON DE L'AIGUA

DIJOUS 20 FEBRER 2020

Il·lustríssima Senyora,

Il·lustríssim Senyor,

Em plau fer-vos partícip dels canvis en la tarifa social del cànon de l'aigua, motivats per la publicació del Decret llei 12/2019, d’11 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal, i que es resumeixen en una reducció importantíssima del cànon de l'aigua en el càlcul de la factura - que en molts casos serà sense cost - i en l’agilització en el tràmit de les sol·licituds corresponents.

En primer lloc, l’abonat que forma part de qualsevol dels col·lectius que requereixen especial protecció i sigui titular del contracte de l’aigua, disposi de comptador individual i estigui empadronat a l’habitatge pel qual sol·licita la bonificació, d’acord amb la normativa, no pagarà cànon de l'aigua si no supera el primer tram de consum (9 m3/mensuals per a una llar de fins a 3 persones) i en el cas que el superi, els tipus del cànon seran reduïts al 50% en comparació als tipus d’una factura sense tarifa social. Si en aquesta reducció afegim aquelles que preveuen les ordenances fiscals d’un gran nombre de municipis de Catalunya per a la resta dels conceptes de la factura de l’aigua, la reducció en l’import del servei a pagar pels ciutadans afectats és significativa i pot servir per alleugerir la càrrega econòmica que han de satisfer.

Aquesta opció podrà ser exercida pel propi ciutadà, mitjançant els serveis telemàtic o presencial o bé a través de les entitats subministradores d’aigua, però com que un dels supòsits per ser beneficiari del cànon social és la situació de vulnerabilitat social, i aquesta la determinen en primera instància els tècnics/les tècniques dels serveis socials o les unitats competents en la matèria, us informem que a la pàgina web de l’Agència Catalana de l'Aigua hi ha una tramitació en línia de la tarifa social exclusiva per a aquests tècnics/aquestes tècniques. Així, en el moment que estiguin elaborant l’informe de vulnerabilitat econòmica o de risc d’exclusió residencial, podran emplenar el formulari en línia amb les dades del ciutadà/la ciutadana (amb el número de contracte o pòlissa de l’aigua), perquè s’activi el procediment de la tarifa social de l’aigua sense necessitar d’adjuntar cap documentació addicional.

Amb aquest senzill tràmit, l’Agència Catalana de l'Aigua comunicarà a l’entitat subministradora l’aplicació de la tarifa social del cànon de l'aigua per tal que s’apliqui la bonificació a l’abonat/abonada amb la màxima celeritat.

Per aquest motiu us adjunto una nota informativa referida a aquest assumpte, que s’envia també als Presidents i Presidentes dels consells comarcals, demanant-vos que la feu arribar a les unitats competents en la matèria relativa als serveis socials, perquè tinguin coneixement dels nous beneficis fiscals de la tarifa social del cànon de l'aigua i en facin difusió.

Amb la certesa que la tramitació telemàtica ens permetrà un servei més àgil i eficaç per a les persones més vulnerables de la nostra societat, rebeu una cordial salutació,

Lluís Ridao i Martín

Director

Barcelona, 20 de gener de 2020