29° / 14° Clar

COMUNICAT DE LA SECRETARIA D’IGUALTAT, MIGRACIONS I CIUTADANIA SOBRE L’AFECTACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA EN ELS INFORMES D’ESTRANGERIA COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DIMARTS 25 AGOST 2020

En el context d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 declarat Reial decret 463/2020, de 14 de març, i d’acord amb la Resolució del secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 14 de març, per la qual  s’aprova  el  Pla  de  contingència  enfront  el  virus  SAR  S-CoV-2,  s’ha  suspès provisionalment el servei d’elaboració i notificació d’informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya, fins que s’habiliti la possibilitat de tramitació telemàtica en aquest àmbit. Durant aquest període, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania està en  permanent  comunicació  amb  les  oficines  provincials  d’estrangeria  per  coordinar  la resolució dels expedients administratius d’estrangeria.

Per l’excepcionalitat d’aquesta situació, i en salvaguarda dels drets i interessos de les persones  interessades,  es  facilita  la  següent  informació  en  relació  amb  els  tràmits  de sol·licitud, elaboració i notificació dels informes d’estrangeria:

1)  Presentació de noves sol·licituds: si es manté el registre de sol·licituds en els termes  de  l’article  16.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (14 de març), i durant la seva vigència, se suspèn el tràmit de l’alta de les sol·licituds d’informes d’estrangeria en totes  les seves modalitats (INF01; INF02; INF03 i INF04), fins que s’habiliti la possibilitat de tramitació telemàtica en aquest àmbit. Les sol·licituds registrades durant aquest període excepcional iniciaran la seva tramitació quan cessi l’alarma decretada o, si escau, fins que s’habiliti la possibilitat de tramitació telemàtica en aquest àmbit.

2)  Sol·licituds presentades abans del 14 de març que es trobin en fase de proposta municipal  o  de  resolució  de  la  Secretaria  d’Igualtat,  Migracions  i  Ciutadania:  se suspèn la tramitació i s’interrompen els terminis procedimentals, fins que s’habiliti la possibilitat de tramitació telemàtica en aquest àmbit o fins la seva represa quan perdi vigència l’estat d’alarma decretat o, si s’escau, la seva pròrroga.

3)  Informes  d’estrangeria  emesos  abans  del  14  de  març  que,  per  incidències informàtiques o per aturada del servei postal de notificació administrativa, no han estat notificats a la persona interessada: se suspèn el termini de caducitat d’aquests informes (3 mesos a comptar des de la seva emissió) que no començarà a comptar fins que sigui notificat fefaentment a la persona interessada quan perdi vigència l’estat d’alarma decretat o, si s’escau, la seva pròrroga.

4)  Informes  d’estrangeria  emesos  i  notificats  abans  del  14  de  març  vinculats  a procediments d’estrangeria no iniciats o en fase d’instrucció: com ha determinat la Direcció General de Migracions de la Secretaria d’Estat de Migracions, s’acceptaran tots els documents exigibles en el procediments d’estrangeria que hagin caducat durant la situació actual d’excepcionalitat.

IMPORTANT! Per a aquells casos en que la persona estrangera disposi d’una autorització excepcional   de   l’Oficina   d’Estrangers   per   presentar   la   sol·licitud   del   procediment d’estrangeria, través del Registre Electrònic Comú (REC) utilitzant el localitzador de cita anul·lada, i en el benentès que mantenim la coordinació amb les Oficines d’estrangers competents  a  Catalunya,  recomanem  adjuntar  el  formulari  de  sol·licitud  d’informe degudament  registrat  als  efectes  de  poder  completar  l’enviament  telemàtic  a  l’Oficina d’Estrangers que correspongui.

Des de la Generalitat de Catalunya s’està treballant per implementar la tramitació electrònica en tot el procediment d’elaboració i notificació d’informes d’estrangeria a fi i efecte que el servei pugui recuperar la seva operativitat en tots els casos indicats.

Per a més informació podeu adreçar-vos al Servei Info-Migració de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania que manté la seva atenció telefònica a través de les línies 93 270 12 30; 93 270 16 78 i 93 270 20 78 (en horari de 9 a 17h, de dilluns a divendres) i telemàtica a través de la bústia electrònica infomigracio@gencat.cat

Barcelona, 19 de març de 2020.