40° / 20° Clar

Enquesta de salut de Catalunya

DIMECRES 19 MAIG 2021

El Departament de Salut i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) duen a terme l’Enquesta de salut de Catalunya per tal d’obtenir informació poblacional sobre l’estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i la utilització dels serveis sanitaris.

L’Enquesta és una activitat estadística de caràcter oficial, prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta el deure de respondre per part de les persones seleccionades i una garantia de confidencialitat de les dades, és a dir, que les respostes estan protegides pel secret estadístic. 

Des del 2010, l’Enquesta de salut de Catalunya té caràcter continu, és a dir, la recollida de la informació és ininterrompuda. Cada any s’entrevisten aproximadament unes 5.000 persones residents a Catalunya, de totes les edats, no institucionalitzades, seleccionades aleatòriament a partir del Registre oficial de població de l’Idescat.

Després d’una suspensió temporal del treball de camp de l’Enquesta de salut de Catalunya, ocasionada per la declaració de l’estat d’alarma i situació d'emergència pel brot epidèmic de la Covid-19, es reprèn l’activitat corresponent a l’any 2021.

Per a aquest any, es disposa dels telèfons de contacte de les persones que conformen la mostra (titulars i suplents). Les enquestes mai es realitzen telefònicament, sempre es fan en persona. Tot i disposar d’un número de telèfon de contacte, les trucades telefòniques no computen com a intents de contacte. El protocol de visita personal s’ha de complir per a la persona titular i per a totes les persones substitutes, independentment de si és disposa del telèfon o no de la persona a entrevistar. Les persones entrevistadores respecten totes les mesures higièniques per a que la trobada presencial sigui segura (porten mascareta, gel hidroalcohòlic i mantenen la distància de seguretat en tot moment).

L’empresa contractada pel Departament de Salut per realitzar el treball de camp (les entrevistes als domicilis) és IPSOS. L’Enquesta consisteix en una entrevista personal que es realitza en el domicili de les persones seleccionades. L’Enquesta no és autoadministrada ni es fa per telèfon. Una persona enquestadora degudament acreditada pel Departament de Salut fa les preguntes amb l’ajuda d’un ordinador portàtil.

Les persones que han estat seleccionades aleatòriament per contestar l’enquesta reben per correu ordinari (si és titular) o bé lliurada en mà (si és suplent) una carta informativa signada per la persona titular del Departament de Salut (Conseller/a de Salut) i persona titular de l’Idescat (director/a). En la carta s’informa a la persona seleccionada sobre l’enquesta i se li comunica que el telèfon 061 CatSalut Respon està a la seva disposició per aclarir dubtes o rebre més informació.

Cal que les persones seleccionades proporcionin una informació completa i verídica amb relació a les preguntes que se’ls plantegin. Les dades d’identificació (nom, sexe, edat i adreça) només serveixen per establir el contacte i per fer el control del treball dels entrevistadors. Les respostes que es proporcionen s’emmagatzemen de forma anònima i es tracten de forma agregada.

La ciutadania disposa d’un espai d’informació sobre aquesta enquesta al web del Departament de Salut http://salutweb.gencat.cat/esca. Per a qualsevol consulta que pugueu tenir podeu contactar amb l’equip responsable de l’Enquesta de salut de Catalunya al Departament de Salut 93 227 29 00.

Barcelona, maig de 2021

Fitxers adjunts