27° / 14° Cubierto con tormenta

L’Ajuntament d’Artesa de Segre aprova els Pressupostos Municipals per l’any 2024

DIMECRES 24 GENER 2024

En el decurs del Ple Extraordinari del dia 22 de gener de 2024, s’han aprovat els pressupostos per a l'any en curs. Aquests pressupostos representen una manifestació clara de la continuïtat de les polítiques de control de la despesa pública, i l'afany peraconseguir l'eficiència i l'eficàcia en la gestió municipal que mouen al’actual equip de govern.

El compromís amb l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, juntament amb el límit de despesa no financera de l'administració local, es reflecteixen en aquests pressupostos. L'objectiu primordial és consolidar l'Ajuntament d'Artesa de Segre com una administració ben gestionada i solvent i vetllant pel manteniment de l'equilibri pressupostari com a prioritats.

El pressupost per a l'any 2024 ascendeix a la quantitat de 4.491.218,18 euros, representant una disminució de 39.524,92 euros respecte al pressupost anterior. Aquesta reducció és resultat d'una revisió meticulosa dels diferents capítols pressupostaris pel que fa als ingressos i  sense tenir en compte les històriques ventes de patrimoni que s’acostumaven a incloure per poder quadrar el pressupost de despesa.

Dins el capítol de despesa de personal, es destaca la  necessitat de personal tècnic per abordar les mancances existents. Així, es preveu l’ampliació del contracte a jornada sencera de l’arquitecta superior, així com l'amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu/va i la creació d’una d’administratiu/vaper millorar la funcionalitat de l'ajuntament.

Pel que fa al capítol d'endeutament, es reconeix l'impacte de l'augment dels tipus d'interès i s'anticipa la formalització d'un nou préstec per finançar part de les inversions previstes.

En relació amb les inversionsreals, es destinen 658.088,64 euros, finançats parcialment amb subvencions i amb recursos propis, així com mitjançant operacions de crèdit.

Quant als ingressos, provenen dediverses fonts, incloent impostos directes i indirectes, taxes, preus públics, transferències, ingressos patrimonials i operacions de crèdit. Es preveu l’augment de l'ICIO i actualització de les taxes de l’Escola de música i de la Llar d’Infants.

L’Ajuntament té l’obligació de prestar els serveis bàsics s’està realitzant una anàlisi exhaustiva dels costos dels serveis per poder decidir amb coneixement de causa quin augment pertocaria aplicar en un futur proper.

A més, s'han aconseguit diverses subvencions que contribuiran significativament a diverses iniciatives municipals, com el pla contra les violències masclistes i el desplegament del Pla Educatiu d'Entorn.

El total de subvencions a entitats ascendeix a 51.200,00 euros, fomentant així la col·laboració amb els diversos actors del municipi en la consecució d'objectius compartits i amb impacte social.

Per acabar, l'Ajuntament d'Artesa de Segre reafirma el seu compromís amb la transparència i la gestió responsable dels recursos públics, garantint el benestar i el progrés de la comunitat local i donant resposta amb eficàcia a les necessitats de la ciutadania d'Artesa de Segre.

Inversions:

  • Trànsit
  • Compra pou aigua Clua.
  • Connexió xarxa aigua Artesa amb xarxa alta Polígon Industrial El Pla.
  • Arranjament plaça de Tudela.
  • Manteniment i reparació de lleres Tram del Senill.
  • Manteniment i reparació de lleres Polígon Industrial.
  • Construcció nínxols del cementiri.
  • Reforma interior dels vestidors de les piscines municipals.