31° / 9° Poc tapat

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DELS ARTICLES RELACIONATS AMB LA CLASSIFICACIÓ DʹACTIVITATS I USOS INDUSTRIALS; I DE LA SECCIÓ NOVENA, ZONES INDUSTRIALS, DE LA NORMATIVA DEL POUM D’ARTESA DE SEGRE.

DIVENDRES 13 MARÇ 2020

Per adequar-los a la legislació sectorial existent i a les noves lleis ambientals; promocionar usos i activitats industrials als petits nuclis agregats; permetre divisions horitzontals en les naus industrials; resoldre la problemàtica existent de les construccions auxiliars com piscines en sòl residencial o marquesines i serveis tècnics en sòl industrial; permetre i regular coberts i magatzems agrícoles vinculats a usos agrícoles i ramaders però la parcel·la no té la unitat mínima de conreu; i requalificar l’espai de la piscina de Baldomar, d’equipament privat (Epr) a públic (Epu).

Fitxers adjunts