25° / 10° Intervals de núvols

NOTA INFORMATIVA

DIMARTS 18 FEBRER 2020

Atès que en data 15 de juny de 2019 es va constituir l’Ajuntament d’Artesa de Segre, una vegada celebrades les eleccions locals del dia 26 de maig de 2019.

Atesa la renúncia presentada per la regidora Sra. Sara Teixidó i Serret, i acceptada pel Ple en data 7d’octubre de 2019.

Atesa la presa de possessió, en el Ple del dia 21 de gener del 2020, de la regidora Sra. Maria Bernaus i Viles.

Resolc

Primer: la Sra. Maria Bernaus i Viles assumirà les regidories ocupades per la regidora Sra. Sara Teixidó i Serret, d’acord amb la següent relació:

- Festes i Fira

- Entitats

I donarà suport en les següents regidories:

- Cultura i Educació

- Mitjans Comunicació

- Joventut

Segon: modificar les representacions en òrgans col·legiats, ocupades per la regidora Sra. Sara Teixidó i Serret, que seran assumides per la regidora Sra. Maria Cusola i Aumedes, d’acord amb la següent relació:

- Consell Escolar Escola Els Planells.

Tercer: notificar personalment la present Resolució als designats, que es considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la Web Municipal, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.