40° / 20° Clar

NOTA INFORMATIVA

DIMECRES 04 MARÇ 2020

ANUNCI d'exposició pública de l'acord relatiu a deixar sense efecte l'acord de Ple de data 1 d’abril de 2019, d’aprovació inicial de la Modificació núm. 6 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Artesa de Segre.

Es posa en coneixement que el Ple de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, en sessió celebrada el dia 21 de gener de 2020, va acordar entre d'altres:

«Primer: Deixar sense efecte l’acord adoptat pel ple municipal de l’Ajuntament d’Artesa de Segre adoptat en sessió plenària de 1 d’abril de 2019 que va aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual núm. 6 del POUM.

Segon: Deixar sense efecte en el mateix sentit des de la publicació del present acord segon l’acord següent els efectes de la suspensió de llicències vinculats amb l’anterior resolució d’aprovació inicial de la MPOUM núm. 6.

Tercer: Publicar el present acord al DOGC, al BOP de Lleida, a la premsa periòdica, al taules d’edictes municipal i al web de l’Ajuntament d’Artesa de Segre»

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de el dia següent de la seva publicació d'acord amb l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Artesa de Segre, a la data de la signatura digital.

L’alcalde

Ajuntament d' Artesa de Segre

Plaça Ajuntament, 3, Artesa de Segre. 25730 (Lleida). Tel. 973400013. Fax: 973401010