40° / 23° Clar

Pla de reobertura de centre - Llar d’Infants Municipal “El Bressol” -

DIMARTS 25 AGOST 2020

MARC LEGISLATIU

El passat 12 de març, a proposta del Govern de la Generalitat, amb l’acord del Departament i l’aprovació del PROCICAT, es va ordenar el tancament dels centres del sistema educatiu no universitari. Des d’aleshores s’han anat prenent diverses decisions i s’han anat proposant noves ordres que són d’obligat compliment per als plans de reobertura de centre de cara al curs 2020/2021.

La normativa que ens regula aquestes noves ordres, mesures i requeriments de cara a l’obertura dels centres venen regulats pels reials decrets i les ordres del Govern de l’Estat, així com dels diversos acords del PROCICAT a petició del Govern de la Generalitat.

Així doncs, prenem com a documents bases les instruccions del Secretari de Polítiques educatives del 30 de juny de 2020, el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid 19, el document de preguntes més freqüents, la Guia per a l’elaboració del pla d’organització de centres educatius per al curs 2020-2021 i la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid 19.

Així doncs, seguint la normativa,  per al curs 2020/2021 si poden assistir a la llar els alumnes d’edat de 0 a 1 any. D’altra banda, cal considerar que les llars d’infants revesteixen algunes particularitats justament per les franges d’edat que engloben. Les mesures de distanciament físic són molt difícils de garantir en infants d’aquestes edats i algunes mesures d’higiene poden esdevenir molt més complexes. Per aquest motiu caldrà prioritzar altres mesures com definir grups d’infants  estables i les educadores corresponents per aula.

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura per al curs 2020/2021.

No es garanteix el contacte 0 entre infants i personal educador.

➢ Nombre de professionals (docent i no docent) que pot fer atenció presencial al centre.

Actualment a la llar d’infants treballen 6 docents i totes es poden reincorporà de forma presencial.

En quant a personal no docent el centre disposa d’una persona encarregada de la neteja . Vindrà a fer les tasques de neteja diàriament, un cop els alumnes i el personal docent no estiguin presents al centre, aplicant sempre les mesures de seguretat corresponents.

➢ Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre.

Les ratis dels alumnes tal com mana el departament d’Educació seran les de un curs normal per tant son: P0- 8 alumnes per aula P1- 13 alumnes per aula P2-20 alumnes per aula.

Actualment al nostre centre hi ha matriculats 34 alumnes, 14 alumnes de 1 a 2 anys i 20 alumnes de 2 a 3 anys, actualment no tenim cap alumne de 0 a 1 any matriculat.

➢ Organització de l’acció educativa presencial:

El centre es posarà en  contacte amb les famílies en una reunió i una tutoria per saber quins alumnes assistiran i quin horari realitzaran per poder fer els grups estables .

Alumnes P1: 14

Alumnes P2: 20

Així doncs, les aules quedaran de la següent manera:

P1 A: 7 alumnes

P1 B: 7 alumnes

P2 A: 10 alumnes

P2 B: 10 alumnes.

Cada aula tindrà una tutora de referencia i cada nivell tindrà una educadora de suport.

L’horari d’entrada serà de les 8:45 a les 9:30, l’alumne entrarà al passadís de la llar amb un acompanyant, que a l’entrar al centre durà mascareta i es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic, un cop al passadís es prepararà a l‘alumne: treure jaqueta, posar bata, canvi sabates i deixar les coses al seu lloc i l’acompanyarà a la porta de la aula.

Es faran franges horàries de 10 minuts i de 6 persones màxim dins al passadís, 3 de p1 i 3 de p2.

L’horari de sortida serà de les 12:30 a les 13:15,la sortida serà com l’entrada però al inversa, l’acompanyant recollirà el alumne a la porta de l’aula i un cop al passadís li canviarà les sabates, traurà bata i posarà la jaqueta. Decidim establir aquests nombres atès que els nens i nenes que assisteixen a la Llar són molt petits, formant part d’unes franges d’edat en que l’aferrament amb l’acompanyant és gran i, a vegades, es pot donar el cas que a alguns nens i nenes els costi entrar. Entenem que amb l’acompanyament d’un adult s’estableix un vincle de confiança i ho fem en grups de 3 per evitar al màxim els contactes. No obstant, si en el transcurs dels dies veiem que cal reduir l’entrada d’aquests acompanyants, ho farem. Si és dóna aquest cas, s’informarà degudament a les famílies i les educadores recolliran els alumnes a la porta d’entrada al pati.

A la tarda horari d’entrades serà de 14:45 a 15:15 o de 16:00 a 16:15 o de 16:45 a 17:00, i les sortides seran de 17:45 a 18:00 i de 18:45 a 19:00.

Es seguirà el mateix protocol d’entrada i sortida del matí.

El nostre centre disposa d’una zona de pati molt gran. Per aquest motiu, s’ha partit el pati en dos així dos grups poden sortir en la mateixa franja horària. Les franges de sortida al pati seran:

Dos grups de P1: 10:15 a 11:00

Grup de P2: 11:15 a 12:00

Durant els mesos de fred que no puguem anar al pati anirem al passadís i també el partirem en dos parts per tal de poder anar els dos grups de un mateix cicle en el mateix horari.

Entre un grup i l’altre es dóna una franja de 15 minuts per fer neteja de les joguines fixes que no hem pogut treure.

El servei de menjador estarà obert, Si són alumnes d’un mateix grup estable es posaran junts en una taula mantenint les distàncies de seguretat 1,5m entre alumnes. Si són de diferents grups es posaran en diferents taules, si no hi ha espai habilitarem la classe de p1 per poder ficar-hi un grup.

Les aules estaran distribuïdes de la manera que cada alumne tindrà assignat un taula i una cadira (les marcarem amb una foto) establint la distancia de seguretat entre ells, així tots els treballs individuals, esmorzar, pintar, fer plastilina......es realitzaran en aquets espai. Un cop acabada l’activitat es farà una desinfecció de la taula.

Cada alumne tindrà uns colors, plastilina, pinzell....exclusiu per a ells, en cas de tenir de compartir algun estris es desinfectarà després de cada us.

Les activitats com música, psicomotricitat, contes, cançons... ens distribuirem per l’aula sempre intentant mantenir la distancia de seguretat.

Per la sortida al pati o passadís evitarem troba’ns al passadís els grups de les diferents aules.

➢ Requisits per a assistir a l’escola

Els requisits pel personal docent i no docent són:

• No poden accedir al centre els col·lectius de risc.

• Majors de 60 anys amb malalties cròniques: hipertensió, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics, renals, immunodeficiències, dones embarassades.

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Els requisits dels infants són:

• Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

• Cal tenir el calendari vacunal al dia.

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible per la Covid-19 2 en els 14 dies anteriors.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per Covid-19, es valorarà de manera conjunta (amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència), la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la Covid- 19:

• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

• Malalties cardíaques greus.

• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

• Diabetis mal controlada.

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus

➢ Mesures de protecció i prevenció

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent.

Les principals mesures de protecció són les següents:

• Rentat de mans sistemàtic. Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants.

Els infants es rentaran les mans:

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.

• Abans i després dels àpats.

• Abans i després d’anar al WC (infants continents).

• Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

• Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.

• Com a mínim una vegada cada 2 hores.

En el cas del personal que treballa a la llar, el rentat de mans es durà a terme:

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.

• Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, dels àpats dels infants i del personal.

• Abans i després del canvi de bolquers.

• Abans i després d’acompanyar un infant al WC.

• Abans i després d’anar al WC

• Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)

• Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Es garanteix l’existència dels punts de rentat de mans dins les aules, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i paper per assecar d’un sol ús.

Les aules també disposen de gel desinfectant per a l’ús del personal docent. Cada personal docent disposa d’un pot de gel hidroalcohòlic per a l’ús personal.

➢ Bolquers i control d’esfínters:

Pel canvi de bolquers cal tenir en compte les mesures següents:

Organització de l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, cal fer un rentat de mans i preparar allò que necessitarem a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, crema i un parell de guants nets). Posar un paper d’un sol ús cobrint la superfície del canviador. Cal portar guants.

Si cal, traure les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.

Canvi de bolquer i neteja de l’infant. En acabar, cal treure els guants i llençar-los. Passar una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llançar-la.

Rentar les mans de l’infant amb aigua i sabó i tornar-lo a una zona supervisada.

Eliminar el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligar la bossa de plàstic on hi ha la roba bruta (si fos el cas). Netejar la superfície del canviador amb una solució desinfectant.

L’educador o educadora s’haurà de rentar les mans.

Cal intentar que dins els lavabos dels infants només hi hagi dos infants, amb distanciament establert, i  l’educadora. El vàter s’ha de desinfectar després de cada ús. Cada lavabo disposarà del producte corresponent.

➢ Roba:

Els infants hauran d’assistir al centre amb roba neta. Caldrà una muda de recanvi, endreçada i tancada degudament dins una bossa de plàstic per deixar al centre dins la caixeta de cada infant.

En el cas dels pitets, seran d’ús diari i caldrà guardar- los en bosses de plàstic individuals i tancades. Cal rentar-los a una temperatura superior a 60ºC.

Cada infant durà uns mitjons o un calçat exclusiu per dins a l’aula. Al sortir al pati se li posarà el del carrer i al entrar a l’aula es tornarà a canviar.

En relació al personal docent i no docent:  cada educadora durà una roba exclusiva per al centre i s’ha de netejar al menys dos cops per setmana la roba utilitzada en la jornada laboral, haurà de ser rentada a una temperatura >60ºC o utilitzar un producte desinfectant. També es durà un calçat exclusiu per a dins al centre.

Mascaretes: les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és possible mantenir el distanciament físic de seguretat de 2 metres. Per tant, només seran d’ús pel personal docent i no docent del centre, quan no es pugui assegurar la distància.

Personal docent i no docent: Indicada Higiènica amb compliment norma UNE . Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.

L’ús de les mascaretes està contraindicat en infants menors de 3 anys.

Guants: els guants poden donar una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los.

➢ Pla de neteja

Seguint el protocol de neteja que marca el Departament d’ensenyament de la Generalitat i aprovat pel PROCICAT les mesures de neteja que es prendran a la llar seran:

- Ventilació: tenint en compte les recomanacions es ventilaran les zones utilitzades sempre que es pugui obrint finestres i portes exteriors.

- Neteja: diàriament es netejarà l’escola amb els detergents d’ús habitual.

- Desinfecció: darrera de la neteja hi haurà una desinfecció de les instal·lacions.

Les zones i punts on s’intensificarà la neteja i desinfecció són:

- Interruptors i timbres (aparell electrònic)

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris...

- Taules i cadires

- Aixetes

- Lavabos.

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent

- Joguines: el material que hi haurà a l’aula es podrà rentar i desinfectar amb facilitat.

Les joguines de plàstic dur es rentaran al rentaplats diàriament.

Les joguines de roba es rentaran a la rentadora a més de 60ºC.

Les joguines de fusta es desinfectaran amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC. 

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACITUS.

➢ Control de símptomes:

El personal docent i no docent caldrà que garanteixi un bon estat de salut abans d’iniciar la seva jornada laboral prenent la temperatura en entrar al centre. La temperatura òptima és <37Cº

A l’arribada dels infants es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal). La temperatura òptima és <37,5Ǻ

Es realitzarà la signatura d’una declaració responsable per part de les famílies o persones tutores (les recollirà cada educadora) per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes a la llar i de mantenir un contacte estret amb l’escola davant de qualsevol incidència.

També la signatura d’una declaració responsable per part del personal docent i no docent del centre.

➢ Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19:

En cas d’aparició de símptomes en un infant en la seva presència al centre es seguirà el següent protocol:

• Aïllar l’infant en un espai específic que serà a la sala habilitada com a despatx que hi ha damunt de la llar. L’infant estarà acompanyat per la directora del centre en tot moment.

• Avisar pares, mares o tutors.

• Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.

• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.

• El centre d’atenció primària disposarà d’una llista on hi figuraran el alumnes de cada grup classe amb la tutora corresponent i la tècnica de suport. En cas que algun alumne sigui positiu el CAP comunicarà a la direcció del centre el grup classe que haurà de fer l’aïllament preventiu, i l’aula de alumne quedarà tancada durant els 14 dies de aïllament. La direcció del centre comunicarà a la Regidora de Educació del cas positiu i des de la regidoria es passarà el comunicat al serveis territorials d’Educació.

• Per a reincorporar-se de nou a la llar, els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i durant 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible o d’un cas confirmat. En ambdós casos és necessari un certificat mèdic que confirmi el retorn.

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:

• No assistir al centre

• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera

• Informar a la direcció del centre i del seu servei de prevenció.

➢ Pla de treball del centre educatiu en cas de confinament:

En cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre ens organitzarem de la següent manera:

Farem un grup de whastsApp per nivells (amb el previ consentiment dels pares, mares o tutors) i en cas d’aïllament d’un grup classe o de tot el centre es passarà setmanalment material didàctic com fitxes, activitats a fer, cançons o contes, de manera que tant els alumnes com les famílies puguin tenir garantits recursos i material pedagògic per seguir amb el seu desenvolupament.

Es farà un acompanyament a les famílies en tot moment i es mantindrà contacte amb els pares via telefònicament, per qualsevol dubte o consulta el telèfon de la llar estarà a la seva disposició.

➢ Funcionament diari:

Els alumnes entraran al centre acompanyats de un sol adult fins al passadís un cop allí l’acompanyant li traurà la jaqueta li canviarà el calçat li posarà la bata i acompanyarà  l’alumne a la seva classe amb la motxilla.

Dins la motxilla duran:

  • El vas d’aigua
  • L’esmorzar dins una carmanyola i si necessita una cullera o forquilla.
  • Pitet en cas d’utilitzar-lo.
  • Pinte particular.

A l’hora de sortida l’alumne sortirà de l’aula amb la motxilla posada, i l’acompanyant li canviarà el calçat, li traurà la bata i li posarà la jaqueta.

El calçat s’haurà de rentar cada setmana i serà exclusiu per la llar. La bata aconsellem rentar-la diàriament.

C/ Monges s/n

25730  Artesa de Segre

Telèfon: 973402332