27° / 14° Cubierto con tormenta

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable.

DILLUNS 30 MARÇ 2020

A través del Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 09 d’abril el que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.

A qui afecta el permís retribuït no recuperable?

De forma obligatòria a tots els treballadors i treballadores en actiu per compte daltri, amb l’excepció dels serveis essencials i altres situacions que es detallen més endavant

Què comporta el permís retribuït no recuperable?

Els treballadors i treballadores no es desplaçaran als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i quedaran en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat. Quan acabi el període de restriccions recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.

Quin és el període de vigència?

Del 30 de març al 09 d’abril, ambdós inclosos

Hi ha excepcions?

Sí, els treballadors i treballadores que formen part dels serveis essencials, els que actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació laboral.

I si ja havia previst gaudir de vacances?

Es podran recuperar els dies si s’acorda amb l’empresa

Les empreses que no són serveis essencials poden mantenir una activitat mínima?

Sí, en cas de que sigui necessari, poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable (per motius de seguretat, per exemple) i que com a referència serà la d’un cap de setmana ordinari o festiu.

Hi ha un període d’aplicació?

En el cas que sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, el dilluns 30 de març les persones treballadores podran desenvolupar les tasques imprescindibles per poder fer  efectiu  el  permís  retribuït  recuperable  sense  perjudicar  de  forma  irremeiable  o desproporcionada la reanudació de l’activitat empresarial

Quins són aquests serveis essencials?

Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball segons estigui previst en cada cas

- Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics  i  de  telecomunicacions,  aliments  d’animals  de  companyia,  tintoreries  i bugaderies

- Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent l’entrega)

- Servei de perruqueria a domicili

- Hostaleria i restauració pel que fa a serveis d’entrega a domicili

- Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural

- Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials

- Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia i altre personal al servei de la mateixa, seguiran atenent les actuacions processals no suspeses

- Serveis de les administracions públiques imprescindibles pel funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment seguretat dels edificis públics

- Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment

- Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport pels casos en vigor durant l’estat d’alarma

- Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat vial

- Forces Armades

- Seguretat privada

- Centres,  serveis  i  establiments  sanitaris,  d’atenció  a  gent  gran,  menors, persones dependents i amb discapacitat

- Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19

- Serveis funeraris

- Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals

- Venda de premsa

- Mitjans de comunicació públics i privats, incloent la seva impressió i distribució

- Serveis financers, bancaris i d’assegurances

- Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent els necessaris pel desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball

- Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere

- Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin actuacions processals no suspeses

- Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents

- Personal laboral de notaries i registres pels serveis essencials establerts

- Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància

- Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts

- Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants

- Abastiment d’aigua potable

- Serveis meteorològics

- Servei postal universal de l’operador estatal

- Importació  i  subministrament  de  material  sanitari,  incloent  empreses  de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris

Versió primera 30/03/2020 00:00 h

CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya