35° / 18° Clar

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PER LA COVID-19 A CATALUNYA

DIMARTS 31 MARÇ 2020

Canvis en l’última versió (30.03) a les preguntes 9 i 44

Canvis publicats en la versió anterior: preguntes 1, 7, 9, 29, 35, 44, 49, 77, 85, 91, 92 i 99

Sobre mobilitat

1.  Em puc moure dins del meu municipi?

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada.

El  desplaçament  dels  treballadors  i  treballadores  al  lloc  de  treball  està  limitat  als  serveis essencials no afectats pel permís retribuït recuperable establert entre el 30 de març i el 9 d’abril inclosos, segons es detalla al document de preguntes freqüents específic.

A més, es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui Vilanova del Camí, on hi ha controls per no entrar‐hi ni sortir‐ne, excepte els serveis essencials.

2.  Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?

No, perquè es manté el confinament a aquests municipis. poden entrar i sortir les mercaderies i els serveis essencials en aquests municipis.

3.  Puc entrar i sortir a la resta de municipis?

Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.

4.  Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular peu o amb vehicle?

S’ha  elaborat  un  certificat  de  declaració  autoresponsable  que  facilita  demostrar  que  el desplaçament  s’ajusta  a  les  restriccions  de  l’estat  d’alarma.  És  voluntari  i  no  obligat.  Està disponible al web del Departament d’Interior. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de còpies impreses. Els establiments comercials autoritzats a l’obertura i els centres de treball poden tenir còpia impresa però no estan obligats. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h.

5.  Puc anar a la meva segona residència?

No està permès.

6.  Puc anar a la meva segona residència si la meva parella hi la residència habitual?

Només pot anar‐hi qui tingui la residència habitual.

7.  Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili?

Està permès, però prima sempre l’interès superior dels fills i filles. Cal complir les resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors han de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els màxims acords possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels seus fills i filles i el comú. Podeu demanar ajuda al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (centremediacio.dj@gencat.cat).

No està permesa l’entrada o sortida en el cas dels municipis on hi ha decretat confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí).

8.  Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?

Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o feu la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.

9.  Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc?

Si és imprescindible ferho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.

Aquesta excepcionalitat també es pot aplicar excepcionalment a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui degudament justificat per professionals sanitaris.

10. La gent pot sortir al carrer i comprar?

Només per a les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment ha de ser la mínima i imprescindible per fer la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

11. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

Només excepcionalment i de forma justificada. La compra s’ha de fer al més a prop possible del domicili per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior.

12. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres.

També per a la recollida de menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors, inclòs el règim de custòdia compartida o similar, amb les consideracions de la pregunta 7.

13. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic.

14. Soc persona dependent. La persona que m’assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

15. Puc portar els infants al parc?

No.

16. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

17. Puc fer la compra per a persones que no poden ferla per elles mateixes?

Sí, però quan l’hi porteu, no hi pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.

18. Puc baixar les escombraries?

Sí.

19. Puc baixar les escombraries del meu veí?

Sí, però sense tenir‐hi contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

20. Per què no puc anar a veure els avis i passar la tarda amb ells?

Són un col∙lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic), però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

21. Podem estar als espais comunitaris de l'edifici on vivim?

No, atès que és un espai privat d’ús públic.

22. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?

Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual.

No es pot fer ús per a esbarjo, inclòs l’ús individual.

23. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?

Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.

24. Puc treure a passejar la meva mascota?

De forma individual cada persona, sempre a prop del domicili i pel temps mínim imprescindible.

Consulteu si el vostre municipi ha establert limitacions quant a distància o temps.

25. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?

Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S’ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.

26. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?

Només en el temps i forma imprescindible per fer‐ho. No es permet passejar‐los en grup.

27. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?

que està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.

28. Puc quedar amb gent al carrer?

No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites, que no inclouen les trobades.

29. Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar?

No estan permeses. A més, específicament s’han anul∙lat les reunions físiques d’assemblees d’entitats esportives i dels òrgans collegiats de persones jurídiques de dret privat, incloses les societats cooperatives.

30. Es pot anar a la platja?

No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

31. Es pot anar a parcs o al bosc?

No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

32. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?

No en el cas d’un hort particular (consum propi). en cas que hi hagi activitat econòmica.

33. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?

Sempre de forma individual.

34. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?

En vehicles particulars, hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen la seva activitat al mateix centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona que porta no pot conduir per les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies.

S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just darrere l’un de l’altre). També  està  permès  que  un  conductor  porti  al  vehicle  particular  persones  grans,  menors, dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de les condicions abans descrites, i evidentment cal respectar la capacitat màxima del vehicle.

35. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport.

En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, en vehicles de fins a 9 places inclòs el conductor, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o desenvolupen l’activitat professional conjuntament. S’ha establert que, com a màxim, hi anirà una persona per cada filera de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just l’un darrere de l’altre). Aquesta restricció no s’aplica als serveis essencials, a excepció del cas del sector alimentari, on sí que cal aplicar la restricció d’acord amb el que preveu la pregunta 97.

En  els  autocars  que  lloguen  les  empreses  per  al  transport dels  seus  treballadors,  s’ha  de respectar el límit d’1/3 d’ocupació.

36. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?

Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.

37. I dins de taxis i VTC?

Individualment,  excepte  si  s’acompanya  una  persona  discapacitada,  menor  o  gran  sense autonomia. S’ha de seure als seients posteriors.

38. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?

No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en l’espai públic. que està previst per acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

39. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?

Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies).

40. Podem compartir cotxe per anar al metge?

Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

41. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?

Sí, en el marc de la seva activitat laboral.

42. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat, es pot denunciar?

Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.

43. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?

Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

44. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

Es prohibeixen les vetlles en tot tipus d’installacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort. Es posposa la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l’estat d’alarma. La comitiva del sepeli o acomiadament per la cremació del difunt es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si s’escau, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió concreta tot respectant sempre la distància d’un a dos metres entre ells.

En el cas de mort per la COVID19 no es permeten pràctiques ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver.

El Departament de Salut podrà establir i regular les condicions de prestació dels serveis funeraris adaptada a la situació de la COVID‐19.

En alguns municipis s’han establert restriccions específiques, com en el cas de la ciutat de Barcelona, on no es permet la presència de familiars a l’enterrament.

45. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

46. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

47. Funciona el transport públic?

Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei.

48. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?

Consulteu amb l’ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposarlos. S’han suspès els terminis  de  tramitació  administrativa  (els  propers  15  dies  no  compten  dins  dels  terminis disponibles per als tràmits administratius).

49. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc?

Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada.

Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.

Cal  considerar  que  la  Generalitat  ha  establert  una  moratòria  en  el  pagament  del  lloguer d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i ha suspès la facturació corresponent al mes d’abril de 2020.

50. Puc anar a donar sang?

Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

51. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

52. I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

53. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

54. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?

Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.

Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?

55. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a servei essencial.

56. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí,  la  distribució  alimentària  està  considerada  un  servei  essencial  i  es  coordina  amb  les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

57. Puc anar a bars i restaurants?

Estan obligats a tancar.

58. Puc anar al cine o teatre?

Estan obligats a tancar.

59. Puc anar al gimnàs o installacions esportives?

Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancellat els esdeveniments esportius.

60. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?

Estan obligats a tancar.

61. Estan oberts els hotels?

Se n’ha decretat el tancament des del 27 de març inclòs.  El tancament no afecta els hotels que es  consideren  serveis  essencials  perquè  se  n’ha  previst  l’ús  extraordinari  amb  motiu  de l’emergència de la COVID19 a través de l’autoritat sanitària, i que estan publicats al BOE. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres de  força  major  o  situació  de  necessitat,  a  efectes  exclusivament  d’allotjament  d’aquestes persones.

62. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?

S’aplica el mateix criteri que per als hotels. A més, cal tenir en compte que no està permès el desplaçament amb autocaravanes, excepte el retorn a domicili, ni ubicarse en espais naturals, sinó únicament a l’espai que hagi habilitat el municipi.

63. I les persones que hi estiguin hostatjades de manera estable i de temporada?

Hi poden continuar hostatjades només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permetin desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.

64. Els centres comercials estaran oberts?

Estan obligats a tancar.

65. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?

Només  les  d’alimentació,  begudes,  farmàcies,  metges,  òptiques  i  productes  ortopèdics, productes   higiènics,   premsa   i   papereria,   benzineres,   tabacs,   equips   tecnològics   i   de telecomunicacions,  aliments  d’animals  de  companyia,  comerç  per  internet,  telefònic  correspondència, tintoreries i bugaderies.

66. Clíniques veterinàries?

La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.

67. Perruqueries?

L’obertura del local no està permesa. que està permesa la prestació professional de l’activitat domicili. Es pot incloure el servei a animals domèstics per necessitat justificada.

68. Ferreteries?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

69. Botigues d’electrodomèstics?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

70. Botigues de recanvis?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

71. Immobiliàries i altres de similars?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.

72. Notaries?

Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.

73. Botigues de cigarretes electròniques?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. que poden obrir les botigues de tabacs.

74. Botigues de mòbils?

Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).

75. Locutoris?

No, perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic.

76. Hípiques?

No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que que s’hi pot accedir per a l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.

77. Tallers mecànics d’automoció?

Sí, se’n permet l’obertura per garantir el transport i la mobilitat de serveis essencials, però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

78. ITV?

S’ha aplicat el criteri de tancament.

79. Empreses de lloguer de vehicles a particulars?

S’ha establert un canvi normatiu que que permet l’obertura per al lloguer de vehicles a particulars per al desenvolupament de les activitats autoritzades.

80. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?

Està permesa l’obertura del local comercial però només per a lloguer de vehicles professionals.

81. Llibreries i quioscos?

Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per a la venda de premsa i papereria).

82. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?

Només està específicament permesa l’entrega a domicili.

83. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

84. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

85. Poden continuar les obres a la via pública?

No, excepte les imprescindibles per als serveis essencials. La Generalitat ha suspès l’execució dels seus contractes d’obres.

86. I les protectores d’animals?

Sí, però no es podrà passejar els animals en grups de persones.

87. I el mercat setmanal?

Pot funcionar però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.

88. Botigues de begudes?

Sí.

89. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?

Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, podeu fer la comanda per aquests mitjans.

90. Està permesa la compravenda entre particulars?

No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.

91. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?

No, excepte que es considerin servei essencial.

92. Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?

No, perquè no es consideren un servei essencial.

93. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?

No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.

Altres

94. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

D’informació el 012, per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

95. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?

Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

96. S’han accelerat els tràmits per defuncions?

Sí, s’ha previst poder practicar els enterraments, incineracions o donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre i quan no sigui contrari a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.

97. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?

Sí, la separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn,  haurà de  ser d'un metre i  mig  de distància.  No és aplicable a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials. L’excepció no s’aplica als treballadors d’indústria d’abastiment  alimentari  i  servei  de  centres  de  distribució  (magatzems  i  centres  logístics), establiments  en  què  es  produeixin  aliments  (granges,  llotges,  fàbriques  de  pinso  per  a alimentació  animal,  escorxadors)  i  subministrament  de  béns  i  serveis  per  al  seu  normal funcionament.

98. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

99. Què es considera un servei essencial?

Consulteu el document de preguntes freqüents específic per al permís retribuït recuperable del 30 de març al 9 d’abril.

100.  He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posarla?

Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant això, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.

101.  Quins són els grups de més risc?

Salut indica que els grups de més risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties  cròniques,  com  són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques  o  pulmonars,  o amb problemes al sistema immunològic.

102.  A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?

Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID‐19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord a les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.

Versió 30.03.2020 15 h.

CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya