27° / 14° Cubierto con tormenta

RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ DAVANT EL RISC COVID 19

DIJOUS 30 ABRIL 2020

La situació epidemiològica que ha generat una crisi sanitària com a conseqüència de l'COVID‐ 19 ha obligat a adoptar mesures de salut pública que han alterat la normalitat de les relacions socials, econòmiques i productives, també en l’àmbit agrari i industrial‐agrari.

En un context de pandèmia i d’emergència sanitària, cal garantir la deguda protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport de la matèria primera i elaborada des de la finca a la agroindústria. En aquest sentit es recomana especialment que es tiguin en compte les previsions normatives en matèria laboral, singularment la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals.

A la vegada, és essencial garantir la producció en quantitat, qualitat i seguretat d’aliments a Catalunya de manera que s’asseguri el proveïment de la població i del conjunt de les indústries agràries que en depenen.

I també, la protecció de la salut de la població en general en un moment en què la població de determinats municipis productius creix notablement per la presència de persones que hi resideixen temporalment. En aquest sentit, els ajuntaments i les administracions locals, en general, tenen un paper rellevant com a garants de la convivència i la protecció de la salut en el seu corresponent àmbit territorial.

Per compaginar l’activitat de recol∙lecció agrícola i el treball en les centrals o magatzems, amb la prevenció del COVID‐19, és imprescindible identificar en cada etapa els possibles riscos i incorporar les mesures per evitar‐los i, el més important, identificar els responsables de fer‐los complir. Si hi ha errors en qualsevol punt del procés, es veurà afectada tota l’activitat i haurà un pèrdua de seguretat en tot el procés. Així la responsabilitat de tothom, ajuntaments, pagesos, empreses, cooperatives, transportistes, temporers i manipuladors, ha de quedar perfectament identificada.

És per aquests motius que s’estableixen un seguit de recomanacions d’actuació que trobareu al document que teniu a continuació.

Fitxers adjunts