27° / 14° Cubierto con tormenta

Recull de respostes fetes a consultes rebudes en relació amb les mesures vigents en matèria de salut publica per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

DILLUNS 01 FEBRER 2021

(29 de gener de 2021)

1. Els establiments de més de 400 metres quadrats poden acotar la seva superfície de venda a aquesta superfície i mantenir l’obertura al públic?

No, només poden obrir els establiments amb una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats. Els establiments amb una superfície més gran no poden obrir encara que acotin la superfície a aquest espai. En queden exceptuats els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials especificats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts, per a la venda d’aquests productes essencials, sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures previstes en el pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

2. Poden obrir els locals de restauració integrats en centres comercials que tenen accés des de la via pública?

No, queda suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials, independentment del seu accés.

3. Els establiments amb superfície superior a 400 metres quadrats que, entre els seus productes a la venda, tenen productes essencials poden mantenir-se oberts?

Sí, però només per a la venda de productes essencials (annex 2 del Decret llei 27/2020).

4. Les floristeries s’assimilen a centres de jardineria?

No.

5. Els mercats no sedentaris poden obrir els caps de setmana?

Només aquella part del mercat que destini la seva oferta a productes essencials (annex 2 del Decret llei 27/2020). (Veure article 18 Resolució SLT 133/2021)

6. En els municipis que no disposin d’establiments o articles de venda de determinats productes essencials, es pot fer el desplaçament a municipis propers per fer aquestes compres exceptuant-se aquest desplaçament de la limitació de mobilitat municipal?

Sí, per desplaçar-se a l’establiment més proper que en disposi. (Veure article 2.f de la Resolució SLT 133/2021)

7. Les persones que es troben en municipis diferents dels seus de residència, establerts amb la seva bombolla de convivència fent el desplaçament com estava permès fins al dia 6 de gener, han de tornar als seus llocs de residència o poden finalitzar la seva estada?

Poden finalitzar la seva estada i retornar al seu municipi, tal com preveu la Resolució en l’excepció per retorn al domicili.

8. Les activitats de lloguer de vehicles poden mantenir l’obertura en cap de setmana entenent la seva relació amb l’àmbit laboral (lloguer de vehicles per a la feina, lloguer de vehicles industrials o de transport, etc.)?

Sí.

9. Què és una activitat extraescolar i quines queden suspeses?

Als efectes de la Resolució, una activitat extraescolar és aquella activitat educativa o formativa no reglada que es realitza fora o dins d’un centre educatiu fora de l’horari lectiu.

Només es poden realitzar les activitats educatives o formatives organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants coincideixin amb els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.

La resta d’activitats formatives o educatives no reglades, independentment del centre on es realitzin, queden suspeses.

10. Les activitats dirigides a adults es poden dur a terme?

Sí, però respectant la limitació per reunions o trobades de caràcter social. Es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència. Cal tenir en compte l’excepció prevista en el article 4 respecte als centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats, que han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels alumnes.

11. Es poden dur a terme les activitats de ioga, pilates, tonificació, reiki, taitxí o similars dirigides a adults?

Aquestes activitats no es poden dur a terme en una instal·lació esportiva en un espai tancat. Si es tracta d’una instal·lació esportiva a l’aire lliure cal tenir en compte que, d’acord amb el article 12 de la Resolució SLT/133/2021, es permet el desenvolupament d’activitats en grup sempre que no concentrin més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si s’escau.

Si es realitza en un altre tipus d’instal·lació no esportiva, cal aplicar l’article 9 de la Resolució, que estableix que la prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques. Cal aplicar l’article 8 de la Resolució, segons el qual en les reunions o trobades socials no es pot superar el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que aquestes no pertanyin a més de dues bombolles de convivència.

Cal recordar també que, d’acord amb el article 17 de la Resolució SLT/133/2021, en els equipaments cívics no es poden fer activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

12. Poden obrir els caps de setmana les ferreteries i els comerços de material elèctric, de fontaneria o d’obres? Han de reduir la seva superfície al 30%?

D’acord amb el article 9 de la Resolució SLT/133/2021, se suspèn l'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials especificats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, entre d’altres, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície. Aquestes activitats també queden exceptuades de la reducció al 30% de l’aforament autoritzat.

L’annex 2 del Decret llei 27/2020, de serveis essencials, inclou els serveis d’electricitat, aigua potable, aigües residuals, depuració d’aigües, serveis d'obra pública i privada inajornables o de serveis essencials i manteniment i reparacions d'urgència.

Per tant, les ferreteries i comerços de material elèctric, de fontaneria o d’obres poden romandre oberts en cap de setmana i no estan sotmesos a la reducció al 30%, però únicament i exclusivament per a la venda de material destinat a la continuïtat dels serveis essencials esmentats.

13. Poden obrir els caps de setmana les botigues d’electrodomèstics? Han de reduir la seva superfícies al 30%?

No es tracta de cap dels serveis essencials de l’annex 2 del Decret llei 27/2020 ni de les altres excepcions del article 9 de la Resolució SLT/133/2021. Per tant, que han de reduir la seva superfície al 30% de l’aforament autoritzat i no poden obrir en cap de setmana. Els establiments de més de 400 metres quadrats no poden obrir.

14. Poden els esportistes federats entrenar en grups de més de 6 persones a l’aire lliure?

L’article 8 de la Resolució SLT/133/2021 indica que les activitats esportives federades no es consideren inclosos en la limitació de reunions de màxim 6 persones pertanyents a dues bombolles, que s’han de realitzar d’acord al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del pla d’actuació del PROCICAT.

L’article 12 limita les activitats esportives en instal·lacions i equipaments esportius en grup a l’aire lliure a un màxim de 6 persones, inclòs el professor/a o monitor. Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades, que s'han de realitzar amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Pel què fa a l’ús de piscines tampoc afecta als esportistes federats la limitació de les activitats en grup.

Sí que els esportistes federats han de donar compliment a la resta de condicions que s’estableixen en l’article 12 sobre la utilització d’instal·lacions i equipaments esportius, incloses les piscines.

15. Poden obrir els estancs els caps de setmana?

Sí, però únicament i exclusivament per a la venda de material destinat a la continuïtat dels serveis essencials esmentats, com ara serveis de premsa, signes de franqueig o segells, etc.

16. Poden obrir els gimnasos utilitzant només les instal·lacions que tinguin a l’aire lliure?

Sí, sempre que l’accés sigui supervisat i no comporti l’ús de les instal·lacions interiors.

17. Es poden utilitzar les aules d’estudi?

Sí, la utilització d’aquests espais es pot considerar atenent una necessitat d’intervenció social, però sempre que estiguin supervisats i es garanteixi el compliment de les mesures preventives.

18. En un mateix cotxe, persones de quantes bombolles de convivència poden anar?

Cal donar compliment al nombre màxim de persones que es determina per a reunions o trobades socials, màxim sis persones de dues bombolles.

19. Es poden fer visites amb immobiliàries a habitatges?

Atenent només a un aspecte de necessitat quan es tracti del domicili habitual.

20. Es poden fer desplaçaments fora del municipi per anar a un enterrament, a un tanatori, a un casament?

Es pot considerar una necessitat justificada en el cas de persones properes. Cal dur el certificat autorresponsable i poder justificar el motiu del desplaçament.

21. Es poden fer desplaçaments fora del municipi per anar a una deixalleria si al propi municipi no es disposa d’aquest servei?

Sí, es pot considerar una situació de necessitat. Cal dur el certificat autorresponsable i poder justificar el motiu del desplaçament.

22. Es permet la caça en altres municipis que no siguin el propi? S’exceptuen de la restricció de mobilitat municipal la realització d'activitat física i d'activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs. Aquesta excepció també s’aplica a la caça.

Fora d’aquesta excepció, només es permet la caça en altres municipis en aquells casos autoritzats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per la necessitat del control de població de determinades espècies cinegètiques.

23. Es poden fer activitats de difusió organitzades per partits polítics instal·lant espais (elements desmuntables) a la via pública amb aquesta finalitat? Es poden desplaçar persones d’altres municipis a aquestes activitats?

Aquestes activitats i desplaçaments es poden dur a terme entenent que es fan exercint el dret a la participació política. La Resolució SLT/133/2021 també exceptua la limitació municipal per a aquest supòsit a l’apartat 2.1.j. En tot cas, cal complir la normativa vigent pel que fa a les instal·lacions provisionals i respectar les mesures higièniques i de prevenció per fer front a la COVID-19 (entre altres: evitar aglomeracions, establir circuits per evitar contactes, utilitzar preferentment espais a l’aire lliure, ús de mascareta, distància interpersonal d’1,5 m, aforament de 2,5 m2 per persona, higiene de mans, no compartir objectes, etc.).

24. Es pot anar a segones residències (també caravanes) ubicades en llocs afectats per les nevades per veure si han sofert desperfectes pel temporal?

Només en el cas que sigui per causa de força major o una altra situació de necessitat justificada (per exemple, que el desperfecte ocasionat pugui produir un mal major).

25. Es poden convocar proves selectives a cossos operatius amb proves físiques que tinguin lloc en instal·lacions esportives?

Aquestes proves d’accés a cossos operatius es consideren, pel que fa a la seva afectació per la Resolució SLT/133/2021, assimilades a l’àmbit laboral. Per tant, es poden desenvolupar. Cal tenir en compte les mesures preventives per fer front a la COVID-19 (entre altres: evitar aglomeracions, establir circuits per evitar contactes, utilitzar preferentment espais a l’aire lliure, ús de mascareta, distància interpersonal d’1,5 m, aforament de 2,5 m2 per persona, higiene de mans, no compartir objectes, etc.).

26. Està permès que el públic d’activitats culturals pugui consumir aliments i begudes?

No.