40° / 23° Clar

RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

DILLUNS 23 MARÇ 2020

En el marc de l'evolució de la situació d'emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, s'han anat adoptant diverses mesures tendents a reduir l'activitat del país i evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis. Amb aquest objectiu, escau anar un pas més enllà amb la regulació de noves restriccions en l'exercici i limitacions d'activitat per tal de prevenir i controlar la projecció ascendent de la taxa d'infecció.

D'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d'Emergència 1; i en aplicació de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,

 

 

Resolem:

 

 

--1 S'adopten les mesures preventives següents:

En l'àmbit del transport públic:

1. Adaptar-se a la decisió del PROCICAT d'avançar cap a un nivell d'ocupació dels serveis que representi un terç de la seva capacitat màxima amb el propòsit d'afavorir el manteniment d'una distància no inferior a un metre entre les persones ocupants. En aquest sentit, s'utilitzaran els mitjans de difusió dels operadors de transport públic per fer les oportunes recomanacions als usuaris i s'avaluarà l'evolució de l'ocupació a la reducció de la demanda propiciada per les mesures laborals i en el sistema educatiu. En el cas que aquestes mesures no assoleixin la reducció de l'ocupació proposada, el Departament de Territori i Sostenibilitat o les autoritats territorials de mobilitat (ATM) hauran de prendre altres mesures addicionals, com ara la supressió de títols de transport públic, la regulació d'accessos i les que en cada moment es considerin adients per assolir la finalitat.

2. Tots els operadors de transport públic han de disposar de plans de contingència davant aquesta emergència que prevegin les solucions per mantenir els serveis programats davant eventuals baixes de personal (nivell 1 de contingència). En el supòsit que les baixes impossibilitin la prestació dels serveis programats, s'haurà de comunicar a l'Administració competent, que buscarà la millor solució en el marc del sistema (nivell 2 de contingència).

Aquests plans de contingència hauran de determinar les àrees en què, per garantir la protecció del servei, no és aplicable ni la flexibilització horària ni el teletreball. Igualment contindran les mesures per assegurar la capacitat de mantenir operatius els centres de control de les operacions.

3. Per tal d'incrementar la protecció del personal dels operadors davant eventuals contagis, es determina, a partir del 16 de març, la supressió de la venda de bitllets als autobusos, sempre que hi hagi altres alternatives d'adquisició dels títols de transport. També es determina el tancament de les oficines d'informació i atenció presencial als usuaris que no disposin de sistemes físics de separació entre personal i usuaris, i el reforçament, en aquests casos, dels serveis d'atenció telefònica i telemàtica.

4. Tots els operadors de transport públic hauran d'incrementar els protocols d'higiene i neteja que siguin necessaris per evitar els contagis.

5. En el cas de restriccions d'ús del transport públic, s'arbitraran mesures per garantir el desplaçament obligat de persones vulnerables.

6. Quan acabi l'emergència, les ATM territorials establiran els mecanismes de compensació de títols no utilitzats completament per causa d'aquestes mesures i que hagin caducat.

7. L'impacte econòmic de l'adopció d'aquestes mesures i de les que més endavant es puguin adoptar seran assumides amb les partides que s'habilitin per afrontar l'emergència per part de l' Administració de la Generalitat.

 

En l'àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d'oci i comercials:

 1. El tancament de les estacions d'esquí, d'esquí nòrdic i de les estacions de muntanya.
 2. El tancament de tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada.
 3. El tancament de teatres, de cinemes, de sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, sales de concert, sales de karaoke, cafès teatre i cafès concert i qualsevol altre establiment recreatiu.
 4. El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.
 5. El tancament d'establiments de joc (salons recreatius, casinos, bingos i qualssevol altres).
 6. El tancament de parcs d'atraccions, parcs temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d'oci o de lleure.
 7. La suspensió de tota classe d'activitats d'espectacles públics i activitats, en espais tancats altres que els esmentats en les lletres anteriors i en espais oberts.
 8. El tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a excepció d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.

 

En aquest àmbit, les mesures preventives establertes tenen reconeguda la causa de força major.

En l'àmbit dels serveis funeraris:

 1. La suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades.

 

En l'àmbit dels serveis socials:

 1. Es permet als proveïdors públics i privats del sistema català de serveis socials l'adaptació de les condicions funcionals per fer front a les contingències que es produeixin arran de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, de forma que es garanteixin les necessitats de les persones usuàries amb la diligencia que exigeix la naturalesa del servei.
 2. El tancament dels centres i serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública següents: centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), centres d'atenció a persones amb discapacitat (CAD), serveis de valoració de la dependència (SEVAD), clubs socials i prelaborals.
 3. La suspensió de les activitats en els centres de dia de teràpia ocupacional (STO), en els serveis de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) i en els centres de dia d'atenció especialitzada (CAE). Per als usuaris d'aquests serveis que requereixin continuïtat de l'atenció, aquesta es garantirà en el dispositiu més adients.
 4. La suspensió, amb caràcter general, de les visites presencials dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada.

En l'àmbit de la caça:

1. La prohibició de totes les batudes de caça i totes les accions de caça col·lectiva, entenent com a tals aquelles en què participin dos o més caçadors, en el territori de Catalunya.

Per raons de prevenció dels accidents de trànsit, danys a l'agricultura o a la ramaderia i riscos en sanitat animal (prevenció de l'entrada de la pesta porcina africana i de transmissió de la tuberculosi bovina), s'exceptuen d'aquesta prohibició les comarques de l'Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva i Osona a l'est del meridià de Vic, i totes les actuacions en l'aplicació d'autoritzacions excepcionals per danys a l'agricultura.

Quan en aplicació d'allò previst al paràgraf anterior calgui realitzar una batuda o una acció de caça col·lectiva, les reunions prèvies de preparació o les reunions finals s'hauran de realitzar en llocs oberts i els caçadors hauran de romandre a un mínim d'un metre entre si.

2. No s'autoritzarà, en allò que preveu la normativa aplicable, cap concurs o competició de pesca continental o caça.

 

 

--2 La vigència d'aquestes mesures s'inicia a les 0,00 hores del dia 14 de març de 2020, llevat de la mesura preventiva establerta a la lletra c) de l'àmbit del transport públic. Tenen una vigència mínima de 15 dies i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

 

 

--3 Són responsables del compliment de les mesures preventives previstes a l'apartat 1 d'aquesta Resolució, amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, les persones físiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades.

 

 

--4 Les mesures preventives adoptades en aquesta Resolució prevalen en tot allò que contradiguin les mesures preventives recollides en la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.3.2020).

 

 

--5 Aquesta Resolució s'ha de publicar al DOGC.

 

 

Barcelona, 13 de març de 2020

Fitxers adjunts