40° / 20° Clar

Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 15 de març de 2021

DILLUNS 15 MARÇ 2021

Provisional, pendent de publicació al DOGC

Durada: 14 dies, fins a les 00 h del dia 29 de març del 2021 (del dilluns 15 al diumenge 28 de març, ambdós inclosos)

Canvis principals

Mobilitat (canvis)

 • Es manté el confinament perimetral de tot Catalunya, amb l’única excepció de la mobilitat essencial.

 • Es manté el confinament comarcal durant tota la setmana en els desplaçaments interns, amb les excepcions de la mobilitat essencial i els desplaçaments de les persones que integren una bombolla de convivència, sempre que es mantingui la integritat de la bombolla i es compleixin les limitacions de trobades i reunions socials i familiars vigents en cada moment. (canvi)

Mobilitat essencial (sense canvis)

 • Assistència a serveis sanitaris i socials

 • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament

 • Educació

 • Retorn al lloc de residència per causes justificades

 • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables

 • Desplaçaments a entitats financeres i d’assegurances per a gestions que no es puguin fer per mitjans telemàtics i a estacions de proveïment en territoris limítrofs.

 • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents

 • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts

 • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament

 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament

 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables

 • Dret de manifestació i participació política

 • Permisos i visites penitenciaris

 • Desplaçaments entre la comarca de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra, per part de les persones residents en aquests dos territoris

 • Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.

 • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

 • Desplaçaments fora de la comarca i dins de Catalunya per a activitats docents, activitats d'intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o vulnerabilitat que comportin sortides del centre educatiu, i d’activitats de l’àmbit del lleure educatiu permeses a totes les etapes, sempre que no impliquin pernoctació. Només s'autoritza la pernoctació en les sortides quan es pugui garantir l'estanquitat dels grups bombolla escolars.

 • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Confinament nocturn (sense canvis)

 • Es manté l’horari de confinament nocturn de les 22.00 a les 06.00 hores, amb les excepcions següents:
  • Assistència a serveis sanitaris i socials
  • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament
  • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts
  • Retorn de l’exercici de dret de manifestació i participació política
  • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables
  • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents
  • Actuacions urgents davant dels òrgans judicials que no es puguin fer telemàticament
  • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores
  • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades
 • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Restauració (sense canvis)

 • Horari de servei i consum en els establiments: de les 7.30 a les 17:00 hores ininterrompudament.

 • Fora d’aquest horari l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.

 • Màxim grups de 4 persones o bombolles de convivència (sense límit).

 • Consum sempre a taula.

 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.

 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.

 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.

 • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació.

 • Terrasses: sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.

 • Tancament de locals de restauració ubicats en centres comercials.

 • Els establiments d’hoteleria poden donar servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores.

Comerç (canvis)

 • Els establiments comercials de més de 800 m2 han de limitar la superfície de venda a 800 m2 i l’aforament al 30% del que correspondria a 800 m2 (fins ara s’aplicava el valor de 400 m2). Resta d’establiments, limitació d’aforament al 30% de l’autoritzat. (canvi)

 • Obertura al públic de centres comercials, galeries comercials i recintes comercials, amb les condicions següents:

  • Els establiments de més de 800 m2 han de limitar la superfície de venda a 800 m2 i laforament al 30% del que correspondria a 800 m2 (fins ara s’aplicava el valor de 400 m2), i la resta d’establiments al 30% de l’aforament autoritzat. (canvi)

  • 30% de l’aforament permès a les zones comunes i de pas

  • Establiment de control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals com en els accessos, inclosos els aparcaments. Compliment de les mesures de l’annex 2.

  • Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

  • En el cas d’espais interiors, acreditació de condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades d’acord amb l’annex 1.

  • Es mantenen tancats els locals i establiments de restauració.

 • Finalitza la prohibició d’obertura del comerç no essencial els dissabtes i diumenges, inclosos els mercats no sedentaris. Es manté la limitació horària de fins a les 21 hores com a màxim. (canvi)

 • Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.

Cultura i espectacles públics (canvis)

 • Teatres, cinemes, auditoris, circs o similars: 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes per sessió, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i l’assignació prèvia de seients.

 • En la resta d’activitats que no disposin de ventilació reforçada, es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.

 • Es permeten activitats culturals que quedin fora de la programació habitual (canvi).

 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.

 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.

 • Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut.

 • Es permeten les activitats culturals amb assistència de públic als arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals; es manté la limitació d’aforament del 50%.

 • S’aixeca la suspensió d’altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies de lliurament de premis i festivals, entre d’altres. (canvi)

 • Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.

 • Es permeten les activitats de cultura popular i tradicional sempre que (canvi):

  • siguin estàtiques.

  • es facin en un espai perimetrat o en espais tancats.

  • s’hi apliquin les mateixes limitacions d’aforament que a les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, auditoris, etc.). 

  • els assistents estiguin asseguts.

Activitat física i esportiva (canvis)

 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius amb un aforament del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipaments en espais tancats.

 • A les piscines, ocupació permesa al 50% de l’aforament autoritzat.

 • Condicions:

  • Control d’accés.

  • Garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

  • Ús de vestuaris sempre que sigui necessari pels usuaris i amb caràcter preferent per usuaris de piscines..

  • En els equipaments en espais tancats que acreditin condicions de ventilació reforçades d’acord amb l’annex 1, es permeten activitats grupals de més de 6 persones amb el límit de l’aforament al 30% i l’ús de mascareta. Si no es garanteix la ventilació reforçada, s’ha de mantenir el límit de grups de 6 persones inclòs monitor. Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades ni l’esport escolar (llicència de consell esportiu), en què es pot entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al pla sectorial corresponent.

  • En les instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure, es permet un aforament del 50% i activitats grupals sense limitació a 6 persones i sense necessitat de mascareta.

 • A les instal·lacions i els equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia.

 • Queda prohibit utilitzar equipaments esportius que no estiguin supervisats i que hauran de quedar tancats físicament, inclosos pistes i camps d’esports públics a l’aire lliure.

 • Es permeten totes les competicions federades (fins ara limitades a esportistes a partir dels 16 anys), sempre sense públic. (canvi)

 • Es permet el públic a les competicions esportives amb limitació d’aforament del 50% a l’aire lliure i 30% en espais tancats, excepte a les competicions d’àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet de caràcter professional, que es mantenen sense públic. (canvi)

 • Es permet l’admissió fins a les 21.00 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.

Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa (sense canvis)

 • Activitats docents i d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació de persones (infants, joves i adults) amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, permeses amb el compliment dels plans sectorials corresponents.

 • En l’àmbit de les activitats docents universitàries es permeten les activitats teòriques presencials a universitats fins a un màxim del 30% de l’estudiantat de cada universitat simultàniament.

 • Es permeten les activitats extraescolars i l’esport escolar a les etapes de secundària, batxillerat i cicles formatius, a més de les etapes d’infantil i primària ja permeses, amb limitació de grups de 6 alumnes com a màxim, excepte els casos que tots els alumnes siguin del mateix grup de convivència estable definits per a l’activitat lectiva.

 • Es permet el lleure educatiu a les etapes de secundària, batxillerat i cicles formatius, a mes de les etapes d’infantil i primària ja permeses, amb limitació de grups de 6 alumnes com a màxim.

 • Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació d'acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes.

 • En els equipaments cívics no es poden dur a terme activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat. Es permeten les activitats cíviques i comunitàries presencials en els equipaments cívics si es realitzen a l’aire lliure en grups no majors de sis persones i tenen caire físic i/o d’entrenament de la memòria adreçades a persones majors de 60 anys. També resten exclosos de la suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Cerimònies civils i religioses i culte (sense canvis)

 • 30% de l’aforament amb un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i es desenvolupin de forma estàtica.

 • En la resta de cerimònies i actes que no tinguin ventilació reforçada, es manté el 30% d’aforament i un màxim de 500 persones.

Nota: les processons no es consideren autoritzades d’acord amb la normativa i el pla sectorial d’actes religiosos

Activitats relacionades amb el joc (canvis)

 • Es permet l’obertura al públic de salons de jocs, casinos i sales de bingo amb les condicions següents:
  • limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat
  • un màxim de 100 persones
  • sense serveis complementaris de bar i de restauració
  • ventilació d’acord amb la normativa en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis
  • disposició dels clients en grups de màxim 6 persones i 2 metres entre grups
  • control de flux en els accessos i les zones de mobilitat que evitin aglomeracions
  • compliment de les mesures del pla sectorial dels establiments del joc.

Es permet un màxim de 250 persones si no se supera el límit de l'aforament del 30% i si es compleixen les condicions reforçades de ventilació i qualitat de l'aire que s’indiquen a l'annex 1 i les mesures de control d'aglomeracions de l'annex 2. Cal una declaració responsable del titular de l’activitat al departament competent en matèria de joc i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s’informi de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions que estableixen els annexos 1 i 2, i on consti l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts a l'annex 1.

Resta de mesures

Reunions i sortides del domicili (canvis)

 • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura que sigui possible.

 • Desplaçaments basats en la bombolla de convivència.

 • Reunions i trobades familiars i de caràcter social limitades a un màxim de 6 persones. La limitació a 6 persones no afecta una única bombolla de convivència.

 • A partir del 26 març de 2021 es limitaran a un màxim de quatre persones en espais públics tancats, excepte que siguin tots convivents, i en espais privats no es permetran reunions si no són tots convivents. (canvi)

 • Recomanació de limitar les reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

 • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics, excepte en els àpats a l’aire lliure en les sortides escolars, en les activitats d’intervenció socioeducativa i en les activitats del lleure educatiu permeses.

Treball (sense canvis)

 • Obligació de les empreses de limitar la mobilitat laboral.

 • Treball a distància teletreball excepte que no sigui possible (reforçada l’obligació dins els límits de competències de la Generalitat).

 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta.

 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

Transport públic (sense canvis)

 • Es manté el servei al 100% en hora punta de 06.00 a 09.00 hores.

 • Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

 • Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.

 • Ocupació de taxis i VTC: màxim 5 persones i conductor (segons capacitat del vehicle), amb seient lliure al costat del conductor.

Altres suspensions i tancaments (sense canvis)

 • Activitats recreatives que puguin reunir més de 6 persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper

 • Fires comercials, convencions, congressos i festes majors

 • Parcs i fires d’atraccions

 • Oci nocturn

 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil: fins a les 20.00 hores

Actuacions policials (sense canvis)

 • Pla d’inspecció de locals i establiments coordinat pel Departament d’Interior de la Generalitat per reforçar els controls de compliment de la normativa de mesures de contenció del brot de la COVID-19.

 • Totes les actuacions policials del cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya es duran a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada.

 • Per a l'assistència telemàtica a la persona detinguda en centres policials, la comunicació de les persones privades de llibertat amb la seva advocada o advocat s’haurà de fer, d’acord amb l'article 520.2.c) de la Llei d’enjudiciament criminal, mitjançant videoconferència.

Annex 1. Condicions de ventilació i mesures de control

Les condicions de ventilació aplicables a espais tancats oberts al públic són les següents:

 • Mantenir la ventilació durant tot el temps d’obertura al públic del local. També es recomana fer-ho dues hores abans i després de l’ocupació del local.

 • La ventilació ha de ser adaptada al nivell d’ocupació del local o establiment. El Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix valors de renovació d’aire en funció de l’ús de l’edifici i del nivell de qualitat a assolir:

  Aire d’òptima qualitat (IDA1): 20 litres per segon i persona

  Aire de bona qualitat (IDA2): 12,5 litres per segon i persona

  Aire de qualitat mitjana (IDA3): 8 litres per segon i persona

  Atès el risc de contagi de COVID-19 en espais tancats, cal garantir la ventilació d’aire d’òptima qualitat (IDA1).

 • Complementàriament, si és necessari per garantir la qualitat de l’aire, es poden incorporar purificadors d’aire amb filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) per millorar la qualitat de l’aire interior retenint les partícules susceptibles de contenir el virus (retenen entre un 85% i un 99,99% de partícules a partir de 0,3 micres, en funció del tipus de filtre). Els purificadors d’aire no substitueixen la necessitat de mantenir la ventilació dels espais abans indicada.

 • Cal tenir en compte la resta de pautes establertes pel Departament de Salut per a la ventilació (https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A- Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes- climatitzacio.pdf).

Opcionalment es pot avaluar la renovació de l’aire amb la mesura de concentració de diòxid de carboni (CO2), ja que l’increment de la mesura de CO2 en espais interiors en relació amb l’aire exterior es relaciona amb l’exhalació dels ocupants. Un valor elevat de CO2 indicaria que la renovació de l’aire és insuficient.

El Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d’aire:

 • Aire d’òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2

 • Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2

 • Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2

Annex 2. Control dels accessos i mobilitat

Les condicions de ventilació s'han de complementar amb mesures de control dels accessos i la mobilitat interna per evitar aglomeracions en els casos de grans aforaments superiors a 500 persones, d'acord amb les mesures següents:

 • Dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible, associar-los i/o distribuir-los a les diferents zones d'ocupació.

 • Sempre que sigui possible, incrementar els punts d'accés i de sortida, respecte als habituals, i instal·lar dispensadors de gel hidroalcohòlic.

 • Disposar de personal de control en els accessos i les sortides. També en els accessos als serveis.

 • Identificar amb claredat les vies d'accés i de sortida i diferenciar els circuits d'accés i sortida.

 • Preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.

 • Prioritzar en la mobilitat interna els circuits en sentit únic per evitar els encreuaments. Senyalitzar els circuits convenientment i proporcionar-los l'amplada suficient de 2 metres. Fer servir separacions lleugeres que en facin possible el desmantellament en cas d'emergència o evacuació.

A més, en cas d'actes culturals i sales amb públic assegut, s'ha de complir el següent:

 • Obrir les portes amb prou antelació per permetre un accés esglaonat i fixar franges horàries adequades per a l'accés.

 • Preveure l'ordre de les fileres en la seqüència d'entrada i sortida dels espais.

 • Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s'acomoda el públic.

 • Portar un registre dels assistents i la preassignació de localitats (les dades recollides han de ser compatibles amb la legislació vigent de protecció de dades).

 • Establir espais sectoritzats amb control i flux d'accés i sortida independent.

 • Evitar les pauses o entreactes i, si n'hi ha, garantir que el públic no abandona el seu seient durant les pauses o entreactes.

 • Fer sortir el públic quan finalitza l'espectacle de forma esglaonada per zones i garantir la distància entre persones.

 • No permetre la interacció física entre els artistes i el públic.

Igualment, caldrà complir la resta de mesures previstes en el pla sectorial corresponent en cada cas, en especial la superfície mínima per persona i la higiene de mans als accessos, així com la resta de mesures de prevenció.