29° / 10° Clar

Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 21 de desembre

DILLUNS 21 DESEMBRE 2020

RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Vigència: a partir del 21 de desembre de 2020 Durada: fins a les 00 h de l’11 de gener de 2021

Canvis principals

Mobilitat (canvis)

 • Es manté el confinament perimetral de tot Catalunya. Excepcions: 
  • mobilitat essencial
  • exclusivament del 23 de desembre al 6 de gener per a desplaçaments a territoris que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin.

 • Confinament comarcal durant tota la setmana en els desplaçaments interns (fins ara entre setmana es podia circular per tot Catalunya sense restriccions, només amb restriccions de les 06 h de divendres a les 06 h de dilluns). Excepcions:
  • mobilitat essencial
  • desplaçaments a una destinació fixa (domicili o allotjament)
  • exclusivament del 23 de desembre al 6 de gener per a desplaçaments a territoris que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin

 • Mobilitat permesa sempre entre l’Alt Urgell i Andorra per a les persones residents en aquests dos territoris.

 • Mobilitat essencial
  • Assistència a serveis sanitaris i socials
  • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals legals
  • Educació
  • Retorn al lloc de residència per causes justificades
  • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables
  • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs
  • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents
  • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts
  • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials
  • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables
  • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables
  • Dret de manifestació i participació política
  • Permisos i visites penitenciaris
  • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades
 • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas).

Confinament nocturn (canvis)

S’afegeixen excepcions al confinament nocturn de 22 a 06 h per tornar al domicili:

 • Les nits del 24 i del 31 de desembre de 2020, fins a la 1 h (canvi)
 • La nit del 5 de gener de 2021, fins a les 23 h (canvi)

Restauració (canvis)

 • Horari de servei i consum als establiments: de les 7.30 a les 9.30 h i de les 13.00 a les 15.30 h. (canvi)
 • Fora d’aquesta horari, l’establiment només pot dur a terme activitat de  restauració per servir a domicili fins a les 23 h o perquè els clients recullin a l’establiment fins a les 22 h. (canvi)
 • Màxim grups de 4 persones o bombolles de convivència (sense límit) Excepte els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener, que es permeten 6 persones sempre que corresponguin a un màxim de dues “bombolles de convivència”. Aquesta limitació no afecta als casos d’una única bombolla de convivència. (canvi)
 • Consum sempre a taula.
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents

  taules o grups de taules.

 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.

 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes

  distàncies.

 • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació.

 • Terrasses: sense limitació específica d’aforament però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.

 • Tancament d’establiments de restauració ubicats a centres comercials(canvi)

Comerç (canvis)

 • Obertura del comerç minorista al 30% de l’aforament sense limitació de superfície a 800 m2.
 • Sense limitació d’aforament per a serveis essencials (sí que cal mantenir la distància).
 • Obertura de centres comercials (canvis)
  • Garantir la ventilació reforçada dels espais tancats (vegeu l’annex 1) i el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2). (canvi)
  • 30% d’aforament en establiments, locals i espais comuns. o Control d’accessos i d’aforament en tots els espais.
  • No es permet l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
  • No es permet l’obertura d’establiments de restauració ubicats dins de centres comercials. (canvi)

La limitació d’aforament al 30% no afecta el comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària).

Cultura i espectacles públics (canvis)

 • Teatres, cinemes, auditoris o similars: 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes per sessió, sempre que sigui a l’aire lliure en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i l’assignació prèvia de seients.
 • En la resta d’activitats, que no disposin de ventilació reforçada, es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Se suspenen totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual. (canvi)
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut.
 • Biblioteques, museus, sales d’exposicions i galeries d’art: 50% d’aforament.
 • Tancament a les 22 h. Es permet el retorn posterior a les 22 h.

Activitat física i esportiva (canvis)

 • En grup (màxim 6) dins la comarca en període de confinament comarcal.
 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i
  • al 50% d’aforament a l’aire lliure
  • al 30% en espais tancats amb garantia de ventilació
 • No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats.
 • Es permet l’admissió fins a les 21 h i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les lligues professionals (nacionals, internacionals).

Lleure educatiu i intervenció socioeducativa (canvis)

 • Lleure educatiu: a l’interior i a l’aire lliure en grups de 6. Queden  suspeses les activitats que suposin sortides i trasllats fora de la comarca. (canvi)
 • Activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a infants i joves amb discapacitat, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, permeses amb el compliment dels plans sectorials corresponents. (canvi)

Cerimònies civils i religioses i culte (canvis)

 • 30% de l’aforament amb un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i es desenvolupin de forma estàtica.
 • En la resta de cerimònies i actes, que no tinguin ventilació reforçada, es manté el 30% d’aforament i un màxim de 500 persones.

Activitats tradicionals de Nadal (canvis)

 • Excepcionalment, les trobades amb familiars o persones properes per a  la celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021 queden condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència, sens perjudici del que s’estableix per a les celebracions en establiments de restauració.
 • Les activitats de cultura popular, esportives i altres de tradicionals queden condicionades a evitar les aglomeracions.
 • Les activitats de cultura popular i tradicionals han de ser estàtiques.
 • Només es podran dur a terme les activitats que siguin perimetrades,  amb control d’accessos i amb cita prèvia. En els espais interiors, el públic hi ha d’assistir amb seient preassignat i romandre assegut durant tota l’activitat. En espais a l’aire lliure, es permet la mobilitat del públic sempre que el control d’accessos i de fluxos preservin la distància de seguretat d’1,5 metres entre grups i una superfície mínima de 2,5 m2 per persona.
 • Cal respectar la limitació establerta de grups de màxim 6 persones.
 • Les proves esportives seran les incloses en el calendari oficial i amb participació d’esportistes federats o professionals.

Resta de mesures

Reunions i sortides del domicili (sense canvis)

 • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible.
 • Desplaçaments basats en la bombolla de convivència o la bombolla ampliada.
 • Reunions de 6 persones com a màxim, excepte bombolles de convivència, i reforç d’ajustar-se a la bombolla ampliada
 • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars.

Treball (sense canvis)

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral.
 • Treball a distància teletreball excepte que no sigui possible (reforçada l’obligació dins els límits de competències de la Generalitat).
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

Transport públic (sense canvis)

 • Es manté el servei al 100% en hora punta de 6 a 9 h.
 • Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Ocupació de taxis i VTC: màxim 5 persones i conductor (segons capacitat del vehicle), amb seient lliure al costat del conductor

Altres suspensions i tancaments (sense canvis)

 • Activitats recreatives que puguin reunir més de 6 persones que no  pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.
 • Fires comercials, convencions, congressos i festes majors.   Parcs i fires d’atraccions.
 • Oci nocturn.
 • Joc, casinos i sales de bingo.

Altres limitacions (sense canvis)

 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil: fins a les 20 h (sense canvis)

Actuacions policials (canvis)

 • Pla d’inspecció de locals i establiments coordinat pel Departament  d’Interior de la Generalitat per reforçar els controls de compliment de la normativa de mesures de contenció del brot de la COVID-19.
 • Totes les actuacions policials del cos de Mossos d’Esquadra i de les  policies locals de Catalunya es duran a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada.
 • Per a l'assistència telemàtica a la persona detinguda en centres policials, la comunicació de les persones privades de llibertat amb la seva advocada o advocat es farà, d’acord amb l'article 520.2.c) de la Llei d’enjudiciament criminal, mitjançant videoconferència.

Annex 1. Condicions de ventilació i mesures de control

Les condicions de ventilació aplicables a espais tancats oberts al públic són les següents:

 • Mantenir la ventilació durant tot el temps d’obertura al públic del local. També es recomana fer-ho dues hores abans i després de l’ocupació del local.
 • La ventilació ha de ser adaptada al nivell d’ocupació del local o  establiment. El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) estableix valors de renovació d’aire en funció de l’ús de l’edifici i del nivell de qualitat a assolir:
  • Aire d’òptima qualitat (IDA1): 20 litres per segon i persona
  • Aire de bona qualitat (IDA2): 12,5 litres per segon i persona
  • Aire de qualitat mitjana (IDA3): 8 litres per segon i persona

Atès el risc de contagi de COVID-19 en espais tancats, cal garantir la ventilació d’aire d’òptima qualitat (IDA1).

 • Complementàriament, si és necessari per garantir la qualitat de l’aire, es  poden incorporar purificadors d’aire amb filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) per millorar la qualitat de l’aire interior retenint les partícules susceptibles de contenir el virus (retenen entre un 85% i un 99,99 % de partícules a partir de 0,3 micres, en funció del tipus de filtre). Els purificadors d’aire no substitueixen la necessitat de mantenir la ventilació dels espais abans indicada.
 • Cal tenir en compte la resta de pautes establertes pel Departament de Salut  per a la ventilació (https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A- Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes- climatitzacio.pdf).

Opcionalment  es  pot  avaluar  la  renovació  de  l’aire  amb  la  mesura  de concentració de diòxid de carboni (CO2) ja que l’increment de la mesura de CO2 en espais interiors en relació amb l’aire exterior es relaciona amb l’exhalació dels ocupants.  Un  valor  elevat  de  CO2   indicaria  que  la  renovació  de  l’aire  és insuficient.

El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d’aire:

 • Aire d’òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2
 • Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2
 • Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2

Annex 2. Control dels accessos i la mobilitat

Les condicions de ventilació s'han de complementar amb mesures de control dels accessos i la mobilitat interna per evitar aglomeracions en els casos de grans aforaments superiors a 500 persones, d'acord amb les mesures següents:

 • Dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible, associar-los i/o distribuir-los a les diferents zones d'ocupació.
 • Sempre que sigui possible, incrementar els punts d'accés i de sortida, respecte als habituals, i instal·lar dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Disposar de personal de control en els accessos i les sortides. També en els accessos als serveis.
 • Identificar amb claredat les vies d'accés i de sortida i diferenciar els circuits d'accés i sortida.
 • Preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.
 • Prioritzar en la mobilitat interna els circuits en sentit únic per evitar els encreuaments. Senyalitzar els circuits convenientment i proporcionar-los l'amplada suficient de 2 metres. Fer servir separacions lleugeres que en facin possible el desmantellament en cas d'emergència o evacuació.

A més, en cas d'actes culturals i sales amb públic assegut, s'ha de complir el següent:

 • Realitzar l'obertura de portes amb antelació suficient per permetre un accés escalonat i fixar franges horàries adequades per a l'accés.
 • Preveure l'ordre de les fileres en la seqüència d'entrada i sortida dels espais.
 • Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s'acomoda el públic.
 • Portar un registre dels assistents i la preassignació de localitats (les dades recollides han de ser compatibles amb la legislació vigent de protecció de dades).
 • Establir espais sectoritzats amb control i flux d'accés i sortida independent.
 • Evitar les pauses o entreactes i, si n'hi ha, garantir que el públic no abandona el seu seient durant les pauses o entreactes.
 • Realitzar la sortida del públic en la finalització de l'espectacle de forma esglaonada per zones i garantir la distància entre persones.
 • No permetre la interacció física entre els artistes i el públic.

Igualment, caldrà el compliment de la resta de mesures previstes en el pla sectorial corresponent en cada cas, en especial la superfície mínima per persona i el compliment de la higiene de mans als accessos, així com la resta de mesures de prevenció.