29° / 14° Intervalos nubosos con lluvia escasa

Subvenció per al pagament del lloguer l'any 2022 (MITMA)

DIMECRES 29 JUNY 2022

Sol·licitud d'una subvenció (MITMA) per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Podeu consultar al DOGC la  RESOLUCIÓ DSO/1967/2022, de 21 de junio, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió,en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.

QUI EL POT DEMANAR

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya

QUAN ES POT FER

Les sol·licituds es poden presentar des del 28 de juny fins al 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos.
  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
REQUERIMENTS
Disposar d'un certificat digital admès com a certificats reconegut com pot ser el IdCat mòbil (DNI, TIE i targeta sanitària), IdCat Certificat o CLAVE PIN (DNI, residents comunitaris amb NIE o passaport). 
  • Heu d'anar a www.gencat.cat/habitatge a l'apartat de 'Ajuts i subvencions al pagament del lloguer' i haureu de seguir les instruccions que allà s'especifiquen, al tràmit de 'Subvencions per el pagament del lloguer'
PRESENCIALMENT:
L'atenció serà a l'Ajuntament d'Artesa de Segre amb cita prèvia (973 400 013)

QUÈ PASSA DESPRÉS

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina de l'Habitatge, al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, http://agenciahabitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

La persona sol·licitant rebrà un SMS amb la resolució de la seva sol·licitud. Si prèviament hi ha un requeriment de documentació també rebrà un SMS amb la indicació corresponent.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució per part de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge de la Generalitat, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

973 44 89 33 (ext.1)

Fitxers adjunts