40° / 23° Clar

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE LLOGUER O CESSIÓ D’ÚS PER A JOVES FINS A 35 ANYS

DIMARTS 12 MARÇ 2024

Documentació que cal aportar fotocòpia:
- Documents d'identificació vigents de tota la unitat de convivència (DNI/NIE)
- Ingressos de la unitat de convivència: Declaració IRPF exercici 2022/ Certificat d'imputacions del IRPF 2022/ Certificat de pensions o ajuts exempts de tributació
- Volant de convivència
- Contracte de lloguer
- Registre de la fiança o INCASOL
- Rebuts de lloguer pagats de 2024 fins data sol·licitud
- Certificat de titularitat del compte bancari

Altra documentació que cal adjuntar si escau fotocòpia:
Llibre de família
Certificat de grau de discapacitat
Títol de família nombrosa
Títol de família monoparental
Conveni o sentència de separació o divorci

Sol·licitud presencial: demanar cita prèvia
Telf. 973 44 89 33 Ext. 1
e-mail: sbonet@ccnoguera.cat


Sol·licitud telemàtica:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer

Fitxers adjunts