29° / 14° Clar

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

DIMECRES 17 MARÇ 2021

S'ha obert la convocatòria LG adreçada a la Gent Gran, Regida per la Resolució TES/6962/2020, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva.

Bases reguladores

1. Objecte 

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d'exclusió social.

2. Definicions 

S'estableixen les definicions següents:

a) Unitat de convivència: es considera unitat de convivència la persona o el conjunt de persones que viuen i gaudeixen d'un habitatge de manera habitual i permanent i amb vocació d'estabilitat, i que estiguin empadronades a l'habitatge, amb independència de la relació existent entre totes elles.

b) Residència legal: es considera que una persona té la residència legal a l'Estat espanyol quan és titular d'una autorització de residència d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i el Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, que aprova el seu Reglament.

c) Es considera lloguer concertat l'import que fa efectiu la persona arrendatària.

d) Es considera lloguer just l'import que hauria de pagar la persona arrendatària per no superar el 20 % o el 30 % dels seus ingressos, en funció que aquests siguin inferiors o superiors a 0,94 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat.

e) Es considera que existeix risc d'exclusió social quan la unitat de convivència a què pertany la persona que sol·licita la subvenció paga un lloguer superior al definit com a lloguer just a l'apartat anterior.

3. Persones destinatàries: 

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

4. Requisits de les persones sol·licitants i prohibicions:

4.1 Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones físiques majors d'edat que sol·licitin la subvenció han de complir els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació, i formular les declaracions responsables corresponents:

a) Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria.( Nascudes fins al 31/12/1956)

b) Tenir la residència legal a Catalunya.

c) Estar en risc d'exclusió social segons la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l'habitatge. La ponderació dels ingressos consta a la taula de l'IRSC de l'annex de la convocatòria corresponent.

d) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

e) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les resolucions de convocatòria corresponents.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

h) Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

j) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

4.2 No poden percebre les subvencions:

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.

b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre sigui sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora.

c) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.

d) Les unitats de convivència quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 6/3/2021 i finalitzarà el 30/4/2021