22° / 2° Clar

ANUNCI d'aprovació del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals