33° / 18° Clar

ANUNCI (aprovació definitiva): «ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.