40° / 20° Clar

ANUNCI: Per Resolució d'Alcaldia núm. 664/2024, de data 18 de juny, d'aquest Ajuntament, es va aprovar l'Oferta d'ocupació pública parcial corresponent a la plaça que a continuació es ressenya per a l'any 2024, la qual cosa es fa pública de conformitat amb allò previst a l'article 57.2 del RPSEL