40° / 23° Clar

Declaració de dades fiscals i autorització de transferència per a pagaments (Fitxa de creditor/a)

Model de declaració de dades fiscals i autorit. de transferència per a pagaments (Fitxa de creditor/a)_Català

Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancària d’obligacions a favor del/de la creditor/a de l’Ajuntament d'Artesa de Segre. Aquesta declaració és vàlida per temps indefinit o mentre el/la creditor/a no en declari la modificació o la baixa de forma expressa. No s’acceptaran altes o canvis de compte que únicament constin en factures, albarans o documents anàlegs, o que arribin per altres mitjans. Amb la signatura d’aquest document es declara que totes les dades indicades són certes i correctes, exonerant a l’Ajuntament d'Artesa de Segre de qualsevol responsabilitat derivada d’una manca de coincidència entre el/la creditor/a i el/la titular del compte bancari. Aquesta declaració s’ha de presentar pel Registre General d’Entrada de documents de l’Ajuntament d'Artesa de Segre. Per a més informació, podeu contactar amb el Departament de Tresoreria o amb la Unitat de Facturació del Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament (Pl. de l'Ajuntament, 3, tel. 973 40 00 13).

Modelo de declaración de datos fiscales y autoriz. de transferencia para pagos (Ficha de acreedor/a)_Castellano

Estos datos se declaran a efectos de pagos por transferencia bancaria de obligaciones a favor del/de la acreedor/a del Ayuntamiento de Artesa de Segre. Esta declaración es válida por tiempo indefinido o mientras el/la acreedor/a no declare su modificación o la baja de forma expresa. No se aceptarán altas o cambios de cuenta que únicamente consten en facturas, albaranes o documentos análogos, o que lleguen por otros medios. Con la firma de este documento se declara que todos los datos indicados son ciertos y correctos, exonerando al Ayuntamiento de Artesa de Segre de cualquier responsabilidad derivada de una falta de coincidencia entre el/la acreedor/a y el/la titular de la cuenta bancaria. Esta declaración debe presentarse por el Registro General de Entrada de documentos del Ayuntamiento de Artesa de Segre. Para más información, puede contactar con el Departamento de Tesorería o con la Unidad de Facturación del Departamento de Intervención de este Ayuntamiento (Pl. de l'Ajuntament, 3, tel. 973 40 00 13).