30° / 13° Núvols

Model de declaració de dades fiscals i autorit. de transferència per a pagaments (Fitxa de creditor/a)_Català

Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancària d’obligacions a favor del/de la creditor/a de l’Ajuntament d'Artesa de Segre. Aquesta declaració és vàlida per temps indefinit o mentre el/la creditor/a no en declari la modificació o la baixa de forma expressa. No s’acceptaran altes o canvis de compte que únicament constin en factures, albarans o documents anàlegs, o que arribin per altres mitjans. Amb la signatura d’aquest document es declara que totes les dades indicades són certes i correctes, exonerant a l’Ajuntament d'Artesa de Segre de qualsevol responsabilitat derivada d’una manca de coincidència entre el/la creditor/a i el/la titular del compte bancari. Aquesta declaració s’ha de presentar pel Registre General d’Entrada de documents de l’Ajuntament d'Artesa de Segre. Per a més informació, podeu contactar amb el Departament de Tresoreria o amb la Unitat de Facturació del Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament (Pl. de l'Ajuntament, 3, tel. 973 40 00 13).