25° / 10° Intervals de núvols

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

Linea

BASES PER A LA SELECCIÓ PER CONCURS-OPOSICIÓ D’ADMINISTRATIU/IVA EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA

Denominació

Administratiu/va

Escala

Administració general

Règim

Funcionari/ària de carrera

Grup

C1

Nivell del Complement de Destinació

20

Complement Específic

529,08€

Procés selectiu

Concurs - Oposició

Termini presentació sol·licitud

20 dies naturals a contar l'endemà de la publicació al DOGC

(Fins al 19 de gener de 2024)

Edicte BOP

pdf

Anunci publicació DOGC

pdf

BOE

pdf

Bases convocatòria

pdf

Llistat provisional d'admesos/es 

i exclosos/es

pdf

Llistat definitiu d'admesos/es 

i exclosos/es

pdf

Anunci llistat d'aprovats/des del primer exercici

pdf

Anunci llistat d'aprovats/des (25 d'abril de 2024)

pdf

Anunci proposta nomenament

pdf

Resultat final del procés

pdf

Linea

BORSA D’OPERARIS DE BRIGADA MUNICIPAL

Denominació

Peó serveis

Adscripció orgànica

Administració General

Règim

Personal laboral temporal

Grup

AP

Complement Destí

269,31 €

Procés selectiu

Concurs de mèrits

Termini presentació sol·licitud

20 dies naturals a contar l'endemà de la publicació al DOGC

(Fins al 21 de febrer)

Edicte BOP

pdf

Anunci publicació DOGC

pdf

Bases convocatòria

pdf

Instància

pdf

Declaració responsable

pdf

Llistat provisional d'admesos/es 

i exclosos/es

pdf

Llistat definitiu d'admesos/es i exclosos 

pdf

Resultat final del procés

Linea

Bases i la convocatòria en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal, per cobrir les places que figuren en l’annex de dites bases, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, torn lliure (Exp. 2372/2022)

Règim

Personal Laboral

Procés selectiu

Concurs de mèrits

Termini presentació sol·licitud

20 dies hàbils a contar l'endemà de la publicació al DOGC

Ampliació del termini fins al 03 de febrer de 2023

Anunci BOP

pdf

Model Instància

pdf

Model declaració de mèrits

pdf

Bases convocatòria

pdf

Anunci publicació DOGC

pdf

BOP modificació Bases

pdf

DOGC modificació Bases

pdf

Llistat provisional d'admesos/es 

i exclosos/es

pdf

Llistat definitiu d'admesos/es 

i exclosos/es

pdf

Anunci proposta contractació codi plaça 02/22

(Brigada)

pdf

Linea

Bases i la convocatòria en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal, per cobrir les places que figuren en l’annex de dites bases, mitjançant el sistema de concurs-oposició, torn lliure (Exp. 2371/2022)

Règim

Personal Laboral

Procés selectiu

Concurs - Oposició

Termini presentació sol·licitud

20 dies hàbils a contar l'endemà de la publicació al DOGC

(Fins al dia 25 de gener de 2023 inclòs)

Anunci BOP

pdf

Model Instància

pdf

Model declaració de mèrits

pdf

Bases convocatòria

pdf

Anunci publicació DOGC

pdf

Llistat provisional d'admesos/es 

i exclosos/es

pdf

Llistat definitiu d'admesos/es 

i exclosos/es

pdf

Anunci proposta tribunal contractació codi plaça 01/22

(Biblioteca)

pdf

Anunci proposta tribunal contractació codi plaça 02/22

(Brigada)

pdf

Anunci proposta tribunal contractació codi plaça 03/22

(Neteja)

pdf

Anunci proposta contractació codi plaça 03/22 (Neteja)

 

pdf

Anunci proposta contractació codi plaça 02/22 (Brigada)

pdf

Resultat final procés contractació codi plaça 02/22 (Brigada)

pdf

 Resultat final procés contractació codi plaça 03/22 (Neteja)

 pdf

Linea

SELECCIÓ PER OCUPAR UNA PLAÇA D’ARQUITECTE/A SUPERIOR, FUNCIONARI/A INTERÍ/INA, A TEMPS PARCIAL I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Denominació

Arquitecte superior

Adscripció orgànica

Administració Especial

Règim

Funcionari/ària interí/na

Grup

A, subgrup A1

Nivell de destí

26

Complement especific

850,00€ / mensuals

Procés selectiu

Concurs - Oposició

Termini presentació sol·licitud

Del 28 de novembre al 14 de desembre

Anunci

pdf

Edicte BOP

pdf

Anunci publicació DOGC

pdf

Bases convocatòria

pdf

Sol·licitud

pdf

Llistat provisional d'admesos/es

pdf

Llistat definitiu d'admesos/es i exclosos 

pdf

Baremació i relació d'aprovats

pdf

Resultat final del procés

pdf

Linea

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

Procés selectiu

Concurs i Concurs - Oposició

Anunci

pdf

Anunci

pdf

Edicte BOP

pdf

Anunci publicació DOGC

pdf

Edicte BOP

pdf

Edicte DOGC

pdf

Linea

BORSA D’OPERARIS DE BRIGADA MUNICIPAL

Denominació

Peó serveis

Adscripció orgànica

Administració General

Règim

Personal laboral temporal

Grup

AP

Nivell de destí

11

265,40 €

Procés selectiu

Concurs de mèrits

Termini presentació sol·licitud

Del 12 de juliol al 31 de juliol del 2022

Edicte BOP

pdf

Anunci publicació DOGC

pdf

Bases convocatòria

pdf

Instància

pdf

Declaració responsable

pdf

Llistat provisional d'admesos/es

pdf

Llistat definitiu d'admesos/es i exclosos 

pdf

Resultat final del procés

pdf

Linea

SELECCIÓ PER OCUPAR AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE CLASSE TERCERA SUBESCALA SECRETARIA-INTERVENCIÓ

Denominació

Secretaria - Intervenció

Adscripció orgànica

Administració Local

Règim

Interí

Llocs de treball

1

Grup

A1

Nivell de destí

26

Procés selectiu

Concurs - Oposició

Termini presentació sol·licitud

Del 04 de febrer al 03 de març del 2021

Ampliació de termini del 25 de març al 23 d'abril

Edicte BOP

pdf

BOP modificació Bases

pdf

BOP 2ª modificació Bases

pdf

Anunci publicació DOGC

pdf

Bases convocatòria

pdf

Instància

pdf

Llistat provisional d'admesos/es

pdf 

pdf

Llistat definitiu d'admesos/es i exclosos 

pdf

Resultat final del procés

pdf

Linea

SELECCIÓ PER OCUPAR DOS LLOCS DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES

Denominació

Auxiliar administratiu/va

Adscripció orgànica

Administració General

Règim

Personal laboral temporal

Llocs de treball

2

Grup

C

Subgrup

C2

Nivell de destí

15

Procés selectiu

Concurs

Termini presentació sol·licitud

Del 20 de gener al 16 de febrer del 2021

Edicte BOP

pdf

Anunci publicació DOGC

pdf

Bases convocatòria

pdf

Instància

pdf

Llistat provisional d'admesos/es

pdf

Prova de coneixements de llengua catalana

pdf

Baremació i entrevistes

pdf

Llistat definitiu d'admesos/es

pdf

Resultat final del procés

pdf