40° / 23° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 REGULADORA DEL REGISTRE MUNICIPAL DE LES UNIONS DE FET

Article 1. Règim jurídic 

El registre municipal d’unions de fet té la naturalesa administrativa, es regeix per aquestes normes i per les que es puguin dictar com a complementàries o de desenvolupament. 

Article 2. Adscripció orgànica 

El registre estarà a càrrec de la Secretaria de l’Ajuntament. 

Article 3. Objecte 

1. L’objecte del registre municipal d’unions de fet és la inscripció de les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones siguin o no del mateix sexe. 

2. La inscripció al registre és voluntària. 

Article 4. Llibres del registre 

1. El registre constarà d’un llibre principal on s’anotaran tots els actes amb les dades completes. 

2. El registre tindrà també un llibre auxiliar ordenat per llinatges dels inscrits en el qual s’expressarà el nombre de les pàgines del llibre general en què existeixin anotacions que els afectin, així com les referències de 1’expedient administratiu que pertoquin. 

3. Aquest llibre només tindrà caràcter informatiu i no donarà fe de cap dels actes que hi constin. 

Article 5. Eficàcia de les inscripcions al registre 

1. L’Ajuntament garanteix que, als seus efectes, les inscripcions al registre i les certificacions que se’n facin tindran total validesa sempre que no hi hagi una altra prova en contrari. 

2. L’Ajuntament no garanteix, però, que les certificacions del seu contingut tinguin efectes davant altres administracions o davant els tribunals. 

3. L’Ajuntament no garanteix la veracitat del contingut de les inscripcions, quan hagin estat conseqüència de manifestacions 

dels interessats o hagin sofert variacions no comunicades a l’Ajuntament. 

Article 6. Declaracions i actes inscribibles 

Seran objecte d’inscripció: 

• Les declaracions de constitució, modificació i extinció de les esmentades unions personals. 

• Els contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials entre els seus membres. 

• Les declaracions que afectin de forma rellevant la unió matrimonial, sempre que no siguin susceptibles d’inscripció o anotació en un altre instrument o registre públic sigui o no siguin contràries a l’ordenament jurídic. 

Article 7. Requisits per a la inscripció 

1. Per a participar les inscripcions de constitucions de les unions civi1s caldrà omplir els requisits següents: 

a) Presentar una sol·licitud conjunta signada pels dos membres identificats de forma clara 

b) Ésser els dos membres majors d’edat o emancipats o tenir l’autorització dels pares o tutors 

c) No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia recta o línia col·lateral de fins a segon grau 

d) No trobar-se incapacitat per emetre el consentiment necessari per dur a terme l’acte o declaració objecte d’inscripció 

e) No estar unit per cap vincle matrimonial 

f) No constar inscrit com a integrant d’una unió civil no matrimonial en aquest o en un altre registre semblant 

g) Figurar inscrits en el padró d’habitants del municipi 

h) Els requisits s’han d’acreditar de la forma següent: 

• Requisit b: presentació del DNI, del qual en quedarà còpia a l’expedient, si cal autorització dels pares o tutors, a més, mitjançant autorització signada davant el responsable del registre. 

• Requisits c, d i f: mitjançant declaració responsable dels dos interessats signada davant del responsable del registre. 

• Requisit e: mitjançant certificat del registre civil. 

• Requisit g: mitjançant certificat de convivència. 

i) L’Ajuntament podrà requerir la presentació de la documentació complementària que cregui convenient per donar compliment als anteriors requisits 

j) Si la documentació és incompleta, l’Ajuntament requerirà formalment els interessats per tal que dins un termini prudencial, no superior a un mes, la completin. Si no ho fan, resoldrà de formalment desestimant la sol·licitud 

k) També podrà demanar altres documents complementaris quan es pugui apreciar raonablement que hi ha indicis que algun dels requisits no pot ser complert 

Article 8. Primera inscripció 

La primera inscripció de cada parella tindrà caràcter d’inscripció bàsica i al seu marge s’anotarà qualsevol altre assentament que es produeixi amb posterioritat en el llibre relatiu a cada unió. 

Article 9. Altres inscripcions 

1. Al mateix moment o posteriorment, també es podran adjuntar a l’expedient, a petició conjunta dels interessats, els convenis reguladors de les relacions personals i patrimonials entre els membres de la unió. 

2. Per a anotar la pèrdua de validesa del conveni caldrà la petició dels dos interessats, excepte en el cas d’extinció de la unió, en el qual s’entendrà implícita en la mateixa petició d’extinció. 

3. Per a inscriure al registre les modificacions caldrà petició signada pels dos membres que descrigui de forma detallada el contingut de les modificacions. 

4. Per inscriure al registre l’extinció només caldrà la petició d’un dels membres. 

5. De la extinció i de les modificacions, a banda de l’acta corresponent, se’n farà anotació de la referència al marge del full d’inscripció de la unió. 

Article 10. Denegació 

1. Si hi hagués algun obstacle que impedís les inscripcions, es denegaran per escrit i de forma justificada. 

2. La denegació correspon a l’Alcalde. 

Article 11. Procediment 

1. L’encarregat del registre obrirà un expedient administratiu per a cada sol·licitud d’inscripció que es presenti. 

2. El contingut de l’expedient serà, com a mínim el següent: 

• La documentació presentada 

• L’acta de compareixença. 

• La resta de suport de les inscripcions de constitució, modificació o extinció de les unions civils. 

3. Un cop presentada la sol·licitud i comprovat que la documentació és completa, la tramitació seguirà el procediment següent: 

• Es fixarà dia i hora per a la ratificació conjunta. 

• Es comunicarà formalment als interessats el dia i l’hora. 

• Els interessats ratificaran la sol·licitud davant l’Alcalde o persona que el substitueixi i el funcionari encarregat del registre. 

De la ratificació se n’aixecarà una acta.
• S’inscriurà al registre la unió i totes les seves circumstàncies. 

Article 12. Format del llibre 

1. El registre es materialitzarà en un llibre en el qual es practicaran les inscripcions a què fan referència els articles precedents. 

2. El llibre serà format per fulls mòbils, foliats i segellats i s’encapçalarà i acabarà amb les corresponents diligències d’obertura i tancament. 

3. De totes les anotacions se’n guardarà còpia en suport informàtic, que estarà subjecte a les limitacions de la legislació vigent sobre la matèria. 

Article 13. Accés a les dades 

A les dades del registre municipal d’unions civi1s només hi tindran accés els membres de la unió, els tribunals, les altres administracions per causa justificada i expedient concret i les persones que acreditin fefaentment un interès personal i directe. 

Article 14. Models de documents 

La Comissió municipal de Govern podrà fixar els models de documents a utilitzar per a fer les sol·licituds, inscripcions, certificats i anotacions que es refereixen al registre municipal d’unions civils. 

DISPOSICIÓ FINAL

En compliment del que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local es fa públic a continuació el text íntegre de l’ordenança número 29, reguladora del Registre municipal de les unions de fet, que l’Ajuntament d’Artesa de Segre ha aprovat definitivament en sessió del Ple, de data 11 de gener de 2002, atès que transcorregut els terminis d’exposició pública no s’han produït reclamacions. 

Contra aquests acords definitius es pot interposar recurs contenciós administratiu, segons l’article 19 de la Llei 39/88, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació d’aquest edicte al BOP. 

Artesa de Segre, a 28 de gener de 2002. L’alcalde, Jaume Campabadal i Farré 

PUBLICAT AL BOP Nº18 DEL 09/02/2002