25° / 10° Intervals de núvols

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 REGULADORA DE L’EMPLAÇAMENT D’ACTIVITATS RAMADERES

1.- Antecedents. 

1.1. Justificació:


El constant creixement de la ramaderia intensiva com a font d’ingressos complementària, i en molts casos principal, de l’empresa agrària ha arribat a generar un problema en el benestar i sanitat ambiental que requereix una actuació municipal reguladora que comptabilitzi els interessos específics del sector ramader amb els interessos generals de la societat. 

1.2. Dades del municipi:


El municipi d’Artesa de Segre compta amb 3.144 habitants de dret i una superfície de 176 quilòmetres quadrats. 

2.- Normes reguladores de les activitats ramaderes. 

2.1. Emplaçament. 

2.1.1. Queda prohibida la ubicació en el sòl urbà de qualsevol tipus de granja, estable, quadra o corral de bestiar amb finalitats industrials. 

2.1.2. Les activitats ramaderes existents dins del sòl urbà dels pobles agregats del municipi o dins de l’àmbit del polígon industrial el Pla, abans de la data de l’aprovació d’aquestes ordenances municipals (que s’haurà de justificar mitjançant la guia ramadera i/o el llibre d’explotació ramadera, expedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb anterioritat a l’esmentada data) podran desenvolupar la seva activitat i se’ls hi dóna un termini de 20 anys a partir de l’aprovació d’aquesta ordenança, perquè procedeixin al seu trasllat fora del sòl urbà, essent considerades aleshores com de nova instal·lació, i havent de respectar les distàncies previstes en aquesta mateixa ordenança, en el seu punt 2.1.3. i 2.1.4. 

Totes aquestes explotacions estan sotmeses, a més, a les següents limitacions:
a) No podran fer ampliacions del nombre d’animals existents. b) No podran sol·licitar el canvi d’activitat ramadera. 

c) No podran sol·licitar permís d’obres de millora, reforma o ampliació de les instal·lacions, llevat que ho facin per adoptar les mesures correctores que els imposi l’autoritat competent.
d) No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas que s’efectuï la seva venda, cessió o transmissió patrimonial, excepte que es tracti d’una transmissió per herència. 

2.1.3. Les explotacions ramaderes de nova instal·lació de qualsevol tipus de bestiar, s’hauran d’ubicar a la distància mínima de mil (1.000) metres envers el casc urbà d’Artesa de Segre. 

2.1.4. Les explotacions ramaderes de nova instal·lació de qualsevol tipus de bestiar, s’hauran d’ubicar a la distància mínima de cent (100) metres envers el sòl urbà o urbanitzable dels pobles agregats del terme i del polígon industrial el Pla. 

2.1.5. La distància mínima d’una explotació ramadera envers habitatges aïllats serà, així mateix, de 100 metres. Aquesta distància no es tindrà en compte en aquells habitatges que formin part de l’explotació. 

2.1.6. Les explotacions ramaderes existents abans de la data d’aprovació d’aquesta ordenança municipal que no estiguin dins del nucli urbà, però, que es trobin a menys distància de la permesa per aquesta ordenança municipal (que s’haurà de justificar mitjançant la guia ramadera i/o el llibre d’explotació ramadera, expedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb anterioritat a l’esmentada data), se’ls permetrà el desenvolupament de l’activitat, havent d’adequar, si s’escau, les instal·lacions ramaderes a una correcta gestió dels residus ramaders i altres qüestions necessàries en les explotacions ramaderes. 

Per aquestes explotacions s’estableix un termini de vint anys per a la seva clausura o trasllat. 

Alhora, se’ls imposen les següents limitacions:
a) No podran fer ampliacions del nombre d’animals existents.
b) No podran sol·licitar canvi d’activitat ramadera.
c) No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas de venda o cessió i només es podrà efectuar una vegada la seva transmissió patrimonial. 

Les úniques modificacions que s’autoritzaran seran aquelles que suposin el canvi a un tipus d’explotació menys molesta. S’entén, en ordre creixent de menys a més molesta, la següent gradació: Conills i aviram, oví, vaquí i finalment porquí. 

2.1.7. En el supòsit que l’Ajuntament o qualsevol altre Organisme que tingui competències per variar, ampliar o modificar els límits del sòl urbà que actualment hi ha definits, ho faci a l’empar de les disposicions legalment establertes i que per aquest fet entrin a formar part del sòl urbà, instal·lacions ramaderes que en l’actualitat són en sòl rústic, els hi serà d’aplicació el disposat en l’apartat 2 de la present normativa; i pel que fa referència al termini dels anys per al seu trasllat fora del nucli urbà, aquest comptarà a partir del dia 1 de gener de l’any següent al de l’aprovació definitiva de la variació soferta pels límits de sòl urbà. 

2.2. Mesures correctores:


Totes les explotacions ramaderes hauran de disposar d’instal·lacions i condicions de maneig suficients per a la correcta gestió ambiental. 

A) Instal·lacions:
Pel que fa a les instal·lacions aquestes mesures se sintetitzen en: 

1.- Hauran de disposar de femer, de fossa o dipòsit per als purins, construïts amb materials i formes que garanteixin l’estanqueitat i una capacitat d’emmagatzematge dels excrements i aigües residuals que equivaldrà, com a mínim, a la producció d’aquestes en quatre mesos, o bé disposar de qualsevol altre sistema oficialment aprovat de gestió d’excrements líquids i sòlids. 

2.- S’haurà de disposar de fossa de cadàvers o acreditar que es disposa o participa en algun sistema de recollida i eliminació oficialment aprovat i autoritzat pels òrgans competents. 

3.- Respecte les instal·lacions complementàries a una explotació ramadera cal remarcar que l’explotació ramadera es defineix com el conjunt d’animals, instal·lacions i altres béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular per a la producció ramadera (bestiar, ous, llets i/o altres productes ramaders) que constitueixen en si mateixa una unitat tècnico econòmica caracteritzada per la utilització d’uns mateixos mitjans de producció i per estar ubicada en una finca o conjunt de finques explotades per un mateix titular. En base a aquesta definició no s’autoritzaran les explotacions ramaderes que tinguin les pròpies bases d’emmagatzematge de purins o femers i demés instal·lacions necessàries per a una correcta gestió ambiental en 

una localització geogràfica que no conservi la integritat territorial de l’explotació ramadera. 

B) Maneig:
El titular de l’explotació ramadera haurà de disposar de terra de conreu, pròpia o contractada, suficient per a una correcta utilització agrícola dels fems i/o purins, o bé haurà de justificar que participa o disposa d’altre sistema de gestió de residus ramaders oficialment aprovat i autoritzat pels òrgans competents. 

L’aplicació dels fems i/o purins en el camp es farà atenent les següents normes: 

Queda prohibida l’aplicació de purins als camps ubicats a una distància inferior als 50 m. de fons, canals, sèquies o qualsevol tipus de conducció d’aigua. 

Queda prohibit l’abocament de purins a menys de 100 m. dels nuclis de població i/o de qualsevol tipus d’habitatge o indústria. 

Els purins un cop escampats en els terrenys s’hauran de colgar en un termini de temps no superior a les 48 hores, excepte durant els mesos d’estiu, en què hauran de ser colgats immediatament. 

El pas de vehicles que transportin purins i/o fems per dins les poblacions està subjecte a les següents limitacions: 

Només poden transitar els dies laborables entre dilluns i divendres. 

Els vehicles que transportin fems, a més, hauran de portar un toldo que cobreixi els mateixos. 

C) Infraccions:
Tota infracció que vulneri el que estableix la present ordenança serà denunciada al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

Disposició final primera: 

L’Ajuntament d’Artesa de Segre es reserva el dret de disposar en qualsevol moment en relació a l’autorització de noves instal·lacions porcines una vegada legalitzades les actuals, escoltant els casos especials i els informes corresponents, i sempre d’acord amb l’establert a la Llei 3/1998, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i el Decret 136/1999, pel qual s’aprova el Reglament General de Desplegament de la Llei. 

Disposició final segona: 

En tot allò que no estigui regulat en aquesta ordenança, serà d’aplicació el que preveu la normativa vigent referent a activitats classificades i se sotmetran les possibles controvèrsies a la Comissió Territorial d’Indústries i Activitats Classificades o a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada. 

PUBLICAT AL BOP Nº30 DEL 07/03/2000