30° / 13° Núvols

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34 REGULADORA DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ

Article 1r. Objecte

La present ordenança té per objecte establir els requisits i el procediment per a l’atorgament de la llicència de primera ocupació o utilització dels edificis. 

Article 2n. Edificis 

A efectes d’aquesta Ordenança tenen la naturalesa d’edificis, les de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial o d’ampliació, quan per a l’autorització de les obres s’hagi exigit projecte tècnic d’acord amb l’article 90 del Reglament d’obres, activitats i serveis de 13 de juny de 1995. 

Article 3r. Finalitat 

La llicència de primera ocupació o utilització té per finalitat exclusiva: 

a) Comprovar que l’edifici construït s’ha realitzat d’acord amb el projecte tècnic i la llicència d’obres concedida en el seu dia 

b) Assegurar-se que el que està construït reuneix les condicions tècniques de seguretat, salubritat i ornat públics 

c) Confirmar que l’edifici pot destinar-se a l’ ús destinat 

d) Comprovar el compliment de les condicions a les quals s’hagi subjectat la llicència urbanística atorgada 

e) Fiscalitzar el compliment de les obligacions legalment establertes i de competència municipal, tant referents a matèria d’edificació com fiscal 

f) Comprovar que l’estat òptim de la urbanització i elements urbans tant si s’han realitzat simultàniament amb la nova edificació, com si s’han refet en cas de què s’haguessin malmès Article 4t. Sol·licitud de llicència
1. Els interessats a obtenir llicència de primera ocupació o utilització d’un edifici, presentaran una sol·licitud dirigida a l’Alcaldia, dins del mes següent a la data d’acabament de les obres, comptadors des de la data del certificat final d’obres lliurat pel director facultatiu d’aquestes, la qual haurà de contenir, en tot cas, les següents dades: 

a) Nom i cognoms de l’interessat o, en el seu cas, de la persona que el representa, així com la identificació del lloc que s’assenyali a efectes de notificacions 

b) Identificació de l’edifici respecte del que es sol·licita la llicència de primera ocupació, que haurà de concretar-se amb tota claredat i indicació de l’ús que es pretén donar a l’edifici 

c) Lloc, data i signatura del sol·licitant o del seu representant 

2. Els interessats hauran d’acompanyar a la instància els següents documents: 

a) Certificat de l’acabament d’obra, lliurat pel facultatiu director de la mateixa, en el qual s’acrediti, a més de la data d’acabament: 

1. El fet que les obres s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o les modificacions posteriors autoritzades i les condicions imposades a la llicència. 

2. Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada. 

3. El nombre total d’habitatges i locals 

b) Justificar que s’ha tramitat l’alta o haver comunicat les modificacions procedents de l’edifici (canvis de titularitat, ampliacions , etc) al Padró de béns Immobles de naturalesa urbana, del Centre de Gestió Cadastral 

c) En el cas que s’hagin introduït modificacions en el projecte autoritzat que no afectin a l’estructura, ni a la disposició interior o aspecte exterior ni suposin increments de pressupost, s’aportaran plànols a escala, com a mínim 1:100, de les plantes, els alçats i les seccions de l’edifici que s’han de correspondre amb l’obra executada 

d) Justificant que s’ha tramitat la connexió a la xarxa de clavegueram i abastament municipal d’aigua 

Article 5è. Òrgan competent per a l’atorgament de la llicència

La competència per a atorgar la llicència correspon a l’Alcalde que la podrà delegar a la Junta de Govern Local. 

Article 6è. Procediment

1. Iniciat el procediment per instància de la persona interessada, s’impulsarà d’ofici en tots els seus tràmits, sol·licitant informe dels Serveis Tècnics de l’ajuntament, i els que jutgi necessaris per resoldre, fonamentant la conveniència de la seva sol·licitud. 

2. A l’informe del Servei Tècnic Municipal, prèvia inspecció, es farà constar si l’edificació s’ajusta al projecte aprovat i a les condicions fixades per la llicència, si han estat degudament restaurats els elements urbanístics i equipament urbà que hagin pogut quedar afectats com a conseqüència de les obres d’edificació; si reuneix les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, i si l’edifici és acabat per a l’ús del qual es destina. Ha de concloure assenyalant la procedència o no, de l’atorgament de la llicència de primera utilització. 

Article 7è. Obligació de resoldre

a) S’haurà de dictar resolució expressa en el termini d’un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud 

b) L’acceptació dels informes i dictàmens servirà de motivació a la resolució quan s’incorporin o adjuntin al text de la mateixa 

Article 8è. Obligacions dels titulars de l’edifici

1. Queda prohibida als titulars de l’edifici construït l’ocupació prèvia a la concessió de la llicència de primera ocupació o utilització. 

2. En les alienacions totals o parcials de l’immoble construït, es farà constar de forma fefaent als adquirents, la carència de la llicència de primera ocupació, si aquesta no s’hagués obtingut al temps de l’alienació. 

3. La sol·licitud de llicència de primera ocupació estarà subjecte a la corresponent taxa d’expedició d’acord amb l’article 7 de l’ordenança número 9 reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius. 

Article 9è. Obligacions de les empreses subministradors d’energia elèctrica, aigua i gas

1. Les empreses subministradores d’energia elèctrica i gas estaran subjectes, en relació a aquest subministrament, a les normes legals que se li hagin d’aplicar en ordre a comptadors provisionals per a obres i a la necessitat de la prèvia cèdula d’habitabilitat per a habitatges. 

2. El subministrament d’aigua per a obres, prèvia obtenció de la preceptiva llicència urbanística correspon a l’ajuntament, titular del Servei públic, té caràcter provisional i durada limitada al temps de vigència de la llicència urbanística. 

3. L’Ajuntament, exhaurit el termini concedit a la llicència per a l’acabament de les obres i, en el seu cas la pròrroga o pròrrogues que procedeixin, tallarà el subministrament, avisant amb deu dies d’antelació als interessats. 

4. Queda prohibit utilitzar el subministrament d’aigua concedit per a les obres, en altres activitats diferents i especialment per a ús domèstic. 

5. L’ajuntament no podrà autoritzar el subministre d’aigua per a ús domèstic, en edificis que no comptin amb llicència de primera ocupació. 

Article 10è. Infraccions

Constitueix infracció urbanística: 

a) La primera ocupació d’edificis sense la preceptiva llicència de primera ocupació o utilització, conforme el que disposen els articles 203 i següents de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme de Catalunya, en relació 179.2 e) del mateix cos legal i 90 del Reglament de disciplina urbanística, aprovat pel reial decret 3288/1978 de 25 d’agost, declarat vigent pel RD 304/1993, de 26 de febrer 

b) L’Incompliment del Decret d’Habitabilitat 

c) L’incompliment de les NNSS vigents 

Article 11è. Sancions

1. La infracció a què es refereix l’article anterior serà sancionada amb multa de l’1 al 5 per 100 del valor de l’obra realitzada, fins un màxim de 3000 euros, si l’actuació realitzada fos legalitzable, conforme el que disposen els articles 211 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya. 

2. Quan l’activitat assenyalada a l’article anterior no fos legalitzable, serà sancionada amb multa del cinc al deu per cent del valor de l’edifici, planta o local o dependència ocupada fins al màxim de 30.000 euros. 

3. En cap cas podrà l’ajuntament deixar d’adoptar les mesures tendents a restaurar l’ordre urbanístic vulnerat, disposant el cessament immediat de l’activitat d’ocupació com a mesura cautelar. 

4. L’import de les sancions s’ha d’incrementar fins a la quantia del benefici obtingut pels infractors, si aquest és superior. 

Article 12è. Persones responsables

De la primera ocupació dels edificis sense llicència, seran responsables el promotor de les obres, el tècnic director de l’obra i el que realitzi l’ocupació, si fossin persones diferents, tenint entre elles caràcter independent les multes que s’imposin a subjectes diferents com a conseqüència d’una mateixa infracció llevat del supòsit en què l’obligació prevista legalment correspongui a diverses persones conjuntament, les quals han de respondre solidàriament de les infraccions que cometin i de les sancions que se’ls imposin. 

Article 13è. Òrgan competent

L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és el que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el DL 1/2005 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanismes de Catalunya. 

Article 14è. Procediment sancionador

1. La potestat sancionadora s’exercirà mitjançant el procediment que estigui en vigor per cada moment en l’àmbit de competència de la Generalitat de Catalunya i s’aplicarà supletòriament el procediment comú administratiu 

2. Denegada la llicència s’ha d’acordar iniciar el corresponent expedient d’esmena i legalització, si s’escau, de les obres realitzades i el procediment sancionador d’acord amb la legislació urbanística, quan sigui procedent. 

Article 15è. Règim jurídic

En el que no sigui previst a la present ordenança, regiran els preceptes del Text refós 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 2/2002, d’urbanisme de Catalunya, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995. 

Disposició final 

La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies previst per l’article 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, de conformitat amb allò que preveu l’article 70.2 de la mateixa Llei, comptats a partir de la data de publicació del text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província; i serà d’aplicació mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació. 

Artesa de Segre, 23 de maig de 2006 L’alcalde, Domènec París Artigues 

PUBLICAT AL BOP Nº74 DEL 30/05/2006