27° / 14° Cubierto con tormenta

ORDENANÇA GENERAL DE CIRCULACIÓ A ARTESA DE SEGRE

TÍTOL PRELIMINAR: OBJECTIU I ÀMBIT

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte de l’Ordenança 

Aquesta ordenança té com objecte principal garantir la seguretat, l’ús i el gaudi dels usuaris de la via pública, mitjançant la regulació de la circulació dels vehicles, vianants i d’altres mitjans de transport per les vies urbanes d’acord amb el que estableix el RDL 6/2015, de 30 d’octubre, Text Refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial; el Reial Decret1428/2003, de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament general de circulació i el Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, que aprova el Reglament de procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit i la resta de disposicions aplicables .

En tot allò no previst en la present Ordenança s'apliquen els preceptes continguts en l’esmentat Reial Decret, o norma que el substitueixi, i els de la normativa que el desenvolupin.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta ordenança serà d’aplicació en totes les vies publiques aptes per a la circulació, a les vies que sense tenir aquesta aptitud, siguin d’ús comú i en les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d’usuaris en el marc de les normes autonòmiques estatals i de les directives europees d’aplicació.

No seran aplicables els preceptes d’aquesta ordenança als camins, terrenys, garatges, cotxeres i altres locals de similars característiques, construïts dins de finques privades, sostrets a l’ús públic i destinats a l’ús exclusiu dels propietaris i dels seus dependents.

Aquestes competències referides a les vies urbanes, els camins i els espais públics del terme municipal, inclouen:

 1. De forma general l’ordenació i control del trànsit de persones i de vehicles en les vies de la ciutat.
 2. Les normes, que per raons de seguretat vial han de regir per a la circulació de tot tipus de vehicles, vianants i animals.
 3. Els criteris de senyalització de les vies.
 4. Les autoritzacions que, per garantir la fluïdesa de la circulació viària, hagi d’atorgar l’Ajuntament amb caràcter previ a la realització d’activitats que afectin la circulació de vehicles, persones i animals, així com qualsevol mesura que estigui orientada a la mateixa finalitat.
 5. La regulació de les infraccions derivades de l’incompliment de les normes establertes i de les sancions que s’hi apliquin, així com el procediment sancionador.
 6. Les mesures cautelars. Immobilització i retirada de vehicles.
 7. Qualssevol altres funcions reconegudes per la legislació vigent.

TÍTOL PRIMER. COMPETÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL O VIGILANT MUNICIPAL

Article 3. Agents Policia o Vigilant Municipal

Els agents de la Policia Local o Vigilants Municipals, són competents en la regulació del trànsit urbà i formulació de les denúncies que procedeixin de les infraccions que es cometin contra allò que disposa la present ordenança i la resta de disposicions aplicables.

Article 4. Senyals

Els senyals i indicacions que efectuïn els agents de la Policia Local o Vigilants Municipals per regular el trànsit s'obeiran amb la màxima celeritat i prevaldran sobre les normes de circulació i sobre qualsevol altra senyalització fixa o lluminosa encara que sigui contradictòria.

L’incompliment dels senyals dels agents encarregats de la circulació tindrà el caràcter d'infracció greu.

Article 5. Facultats

 1. La Policia Local o Vigilant Municipal, per raons de seguretat ciutadana, o bé per a garantir la fluïdesa de la circulació, podrà modificar, eventualment l'ordenació existent en aquells llocs on es produeixin grans concentracions de persones o vehicles, i també en casos d’emergència. Amb aquest fi, es podran col·locar o retirar provisionalment els senyals que calgui, com també prendre les oportunes mesures preventives.
 2. La Policia Local o Vigilants Municipal, podrà ordenar, previ requeriment al conductor, propietari o persona encarregada del vehicle, si ha estat possible la seva localització, que posi fi a la situació irregular del vehicle, i podrà adoptar mesures precautòries cas que no s'atengués l'esmentat requeriment.

TÍTOL SEGON: NORMES GENERALS DE COMPORTAMENT EN LA CIRCULACIÓ

CAPÍTOL PRIMER. NORMES GENERALS

Article 6. Normes Generals

 1. En favor de l’interès general i de cara a una correcta convivència ciutadana, tots els usuaris de la via pública han de comportar-se de manera que no causin molèsties innecessàries, i no obstaculitzin indegudament la circulació. També han d'extremar la precaució i la diligència oportunes per no convertir-se en un perjudici o un perill per a ells mateixos i per a la resta d'usuaris i per no malmetre els béns.
 2. Tots aquells que circulen per aquestes vies estan obligats a complir els preceptes de la present ordenança i la legislació vigent en cada moment en matèria de circulació i a col·laborar amb les autoritats o amb els seus agents per a facilitar-los la tasca en el desenvolupament de les seves funcions, als quals no els podran faltar al respecte ni la consideració.
 3. Els usuaris dels vehicles no podran baixar-ne ni obrir-ne les portes sense que estigui perfectament aturat i en lloc que ofereixi prou garanties de seguretat i s'asseguraran abans d'obrir les portes que poden fer-ho sense perill per a la resta d’usuaris.
 4. Els conductors hauran d'estar en tot moment en condicions de controlar els seus vehicles. A l'apropar-se a d'altres usuaris de la via pública, hauran d'adoptar les precaucions necessàries per a la seguretat dels mateixos, especialment quan es tracta de nens, gent gran, invidents o d'altres persones amb problemes de mobilitat.
 5. En particular, queda prohibit: 
  1. Entorpir la marxa de la resta d’usuaris de la via pública.
  2. No adequar la conducció a les característiques de la via.
  3. Conduir sense la diligència i les precaucions necessàries.
  4. Conduir de forma negligent.
  5. Conduir de forma temerària.
  6. Circular amb les portes del vehicle obertes.
  7. Circular sense cap tipus d’enllumenat en situació de falta o disminució de visibilitat.
  8. Portar els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat, estant obligat a utilitzar-los.
  9. No senyalitzar amb antelació suficient, l’inici d’una maniobra.
  10. Forçar velocitats i/o acceleracions brusques.
 6. És funció de l'Ajuntament regular la circulació de vehicles i vianants del municipi, per la qual cosa es definirà la senyalització oportuna i, si així ho acorda, pot preveure la reserva d'espais d'interès públic restringint-ne el trànsit o l'ús.
 7. L'Ajuntament, a judici seu i quan les característiques d'una determinada zona urbana del municipi ho justifiquin, pot establir-hi normes específiques de circulació, establint sentit únic, fixant una velocitat màxima diferent de la resta de la ciutat, o qualsevol altra modificació que entri dins les seves competències.
 8. No podrà circular cap vehicle que no reuneixi totes i cadascuna de les condicions que en aquest sentit estableix la normativa vigent. Igualment, tots els conductors tenen l'obligació de portar la documentació personal i del vehicle que estableixi la legislació vigent en cada moment.
 9. La regulació del trànsit urbà correspondrà als agents de l'autoritat. A tal efecte, l’Alcalde president de la Corporació podrà habilitar personal de l'Ajuntament per a formular les denúncies que procedeixin de les infraccions que es cometin, contra allò que es disposa en la present ordenança i la resta de disposicions aplicables.
 10. També l'Alcaldia podrà habilitar el personal destinat a la vigilància i control de les zones d’estacionament amb control horari, conegudes habitualment con zona blava, per formular denúncies per infraccions en aquestes zones amb prohibició de parada o estacionament.
 11. Qualsevol persona o entitat que projecti organitzar manifestacions esportives, culturals, reivindicatives o de qualsevol altre tipus que afectin de qualsevol manera a les vies públiques del municipi, ha de sol·licitar per escrit i amb antelació suficient l'autorització a l’Ajuntament.

CAPÍTOL SEGON. CONDUCTORS I USUARIS

Article 7. Obligacions dels conductors.

 1. El conductor d’un vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l’atenció permanent a la conducció, que garanteixi la seva seguretat i la de la resta d’ocupants del vehicle i altres usuaris de la via. A tal efecte hauran de tenir cura especialment de mantenir la posició adequada i que la mantinguin la resta de passatgers i l’adequada col·locació dels objectes o animals transportats perquè no hi hagi interferència entre el conductor i qualsevol d’ells.
 2. No se superaran les places d’ocupació del vehicle i els vehicles només podran transportar allò homologat que determini la fitxa tècnica.
 3. Resta prohibit conduir utilitzant cascs o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de só i la utilització durant la conducció de dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, excepte quan el desenvolupament de la comunicació tingui lloc sense fer servir les mans ni utilitzar cascs, auriculars o instruments similars.
 4. Els conductors i ocupants de vehicles a motor i ciclomotors estan obligats a fer ús adequat dels elements de protecció establerts en el Reglament general de circulació per a cada tipus de vehicle (cinturó de seguretat, casc protector homologat i/o altres elements de seguretat correctament cordats).
 5. Queda prohibit circular amb menors de 12 anys situats en els seients davanters del vehicle, excepte que utilitzin dispositius homologats a tal efecte. Així mateix, queda prohibit circular amb nens menors de tres anys situats en els seients posteriors del vehicle, excepte que utilitzin un sistema de subjecció homologat adaptat a la talla i al seu pes, amb les excepcions que s’estableixin reglamentàriament.
 6. Queda prohibit conduir un vehicle si es porta instal·lat un inhibidor de radar o qualsevol altre mecanisme encaminat a interferir el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit, així com l’emissió de senyals amb aquesta finalitat. Aquesta infracció serà considerada molt greu.
 7. No podrà circular el conductor del vehicle amb taxes superiors a les reglamentàries de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues.
 8. D'acord amb l’establert en el Reglament General de Circulació, tots els conductors de vehicles queden obligats a sotmetre's a les proves que s'estableixin per a la detecció de possibles intoxicacions etíliques o per substàncies estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substancies anàlogues:
 9. Qualsevol usuari de la via o conductor de vehicle implicat directament com a possible responsable d’un accident de circulació.
 10. Els qui condueixin qualsevol vehicle amb símptomes evidents, manifestacions que denotin o fets que permetin presumir que ho fan sota influència de begudes alcohòliques o estupefaents.
 11. Als conductors que siguin denunciats per infracció a les normes de trànsit.
 12. Als que conduint un vehicle siguin requerits per l’autoritat o els seus agents dintre dels controls preventius d’alcoholèmia o drogues ordenants per l’autoritat.
 13. Tot usuari de la via implicat en un accident de circulació.

En cas que el conductor sol·liciti proves de contrast, les depeses ocasionades seran a càrrec del sol·licitant.

Article 8. Usuaris de la via pública. Comportament en cas d’emergència

 1. Qualsevol usuari de les vies que estigui implicat en un accident, el presenciï o en tingui coneixement, estarà obligat a:
 2. Detenir-se tan aviat com li sigui possible, sense crear perill per a la circulació.
 3. Auxiliar o sol·licitar auxili per atendre a les víctimes, si n'hi hagués, col·laborar per evitar mals o danys majors, restablir en la mesura que sigui possible, la seguretat de la circulació i esclarir els fets, i mirar de mantenir la seguretat de la circulació en el lloc de l'accident fins que arribin els Agents de l'autoritat.
 4. En el supòsit que hagués resultat morta o ferida alguna persona, mirarà d'evitar, sempre que això no suposi cap perill per a la seguretat de la circulació, la modificació de l'estat de les coses i la desaparició de les empremtes que puguin resultar útils per determinar la responsabilitat de l'accident.
 5. No abandonar el lloc de l'accident fins que hi arribin els Agents de l'Autoritat, a no ser que les ferides que s'hagin produït siguin lleus, que no necessitin assistència, la seguretat de la circulació s’hagi restablert i que cap de les persones implicades el sol·liciti.
 6. Facilitar les dades precises sobre la pròpia identitat o les del vehicle, si així ho demanen d'altres persones implicades en l'accident.
 7. Sotmetre's a les proves que indiquin les autoritats per comprovar el grau d'impregnació alcohòlica o d'altres substàncies estimulants.

Article 9. Circulació d'animals

 1. La conducció d'animals de tota mena s'ha de fer amb totes les precaucions degudes, de manera que no s'escapin del control dels seus conductors, i s'ha de procurar que no ocupin tot l'ample de la calçada. No és permès de deixar animals solts a les vies urbanes.
 2. La circulació d'animals en grup caldrà que tingui una autorització expressa de l'Alcaldia i que es compleixin plenament les condicions que l'autorització estableixi, si n'hi ha.

Article 10. Carrils reservats, carril bicicleta.

 1. Pels carrils reservats o de circulació especial només podran circular els vehicles que indiqui la senyalització corresponent.
 2. El carril bicicleta serà d’ús exclusiu per a bicicletes (excepte que la senyalització existent indiqués quelcom diferent), i tant els vianants com altres vehicles no podran circular, parar o estacionar en ell llevat de permís o habilitació específica de circumstàncies per raons d'ordre o interès públic.
 3. Els autocars, els autobusos de servei regular, els vehicles de transport escolar i de menors, les ambulàncies quan prestin servei d’urgència o vagin ocupades per un malalt, els vehicles policials, d’extinció d’incendis, protecció civil, salvaments en servei d’urgència, així com els equips d’instal·lacions i d’infraestructura de la via i els taxis, poden circular pels carrils reservats a autobusos i taxi.

CAPÍTOL TERCER. SENYALITZACIÓ

Article 11. Normes generals

 1. Els senyals d'ordenació del trànsit instal·lats a la via pública, amb les característiques i signes establerts al Decret Legislatiu 6/2015 i disposicions reglamentàries i d'ús preceptiu, són de general obligació.
 2. Els senyals, tant indicatius com restrictius, col·locats a les entrades del municipi i dels seus nuclis agregats, independentment del tipus de via, regeixen amb caràcter generala tota la població, llevat que en les vies urbanes hi hagi unes altres senyalitzacions especifiques per a algun dels seus trams.
 3. Els senyals que estiguin a les entrades de les illes de vianants o zones de circulació restringida regeixen en general per a tots els seus perímetres respectius.
 4. Ateses les característiques de determinades vies urbanes, poden instal·lar-s'hi senyals de dimensions reduïdes.
 5. Als efectes d'aquesta ordenança, les tanques col·locades a qualsevol zona de la via pública tenen la mateixa consideració que la senyalització d’abalisament, per la qual cosa prohibeixen el pas a la via o part de la via que delimitin a través de la línia real o imaginària que les uneixi. Si fos necessari i per fer més comprensible la seva delimitació les tanques es poden unir amb una cinta o qualsevol altre element que tingui la mateixa eficàcia. A més, la prohibició de pas s'aplica a tot l'ample de la calçada, vorera, zona de vianants o part de la via delimitada, segons escaigui. Les tanques poden tenir instal·lats senyals del tipus que es preveu a la legislació vigent o cartells informatius. Els usuaris de la via han d'adequar el seu comportament a allò que s'indiqui en aquests cartells.
 6. Els danys que s'ocasionin a les instal·lacions i senyals s'han d'indemnitzar, fins a la seva completa reposició per l'autor del dany, sense perjudici de multa corresponent i de la responsabilitat que es pogués exigir.

Article 12. Prioritat entre senyals

 1. L'ordre de prioritat entre els diferents tipus de senyals és el següent:
  1. Senyals i ordres dels Agents de la Policia Local o Vigilant Municipal.
  2. Senyalització circumstancial que modifiqui el règim normal d'utilització de la via.
  3. Semàfors.
  4. Senyals verticals de circulació.
  5. Marques vials.
 2. En el cas que les prescripcions indicades per diferents senyals semblin contradictòries entre si, prevaldrà la prioritària, segons l'ordre establert al punt anterior, o la més restrictiva si es tracta de senyals del mateix tipus.

Article 13. Manteniment de senyals

 1. Correspon a l'Ajuntament el manteniment de les vies de la seva titularitat, en les millors condicions possibles de seguretat per a la circulació i la instal·lació i conservació dels senyals i les marques vials adequades, així com les autoritzacions prèvies per a la instal·lació d'altres senyals de circulació. En cas d’emergència, els Agents de la Policia Local o Vigilant Municipal podran instal·lar senyals circumstancials.
 2. En el seu cas, els propietaris dels immobles en els quals s'ubiqui senyals de circulació al servei d'ells mateixos (guals...) hauran de mantenir-los tal com diu l'apartat anterior. Aquestes senyals, en tot cas, hauran d'ajustar-se a les especificacions reglamentàries.
 3. La responsabilitat de la senyalització d'obres que es realitzin a la via pública correspondrà als organismes que les realitzin i a les empreses adjudicatàries de les mateixes, d'acord amb el que es determini reglamentàriament, essent al seu càrrec la instal·lació, manteniment i eradicació. Els usuaris de la via estan obligats a seguir les indicacions del personal destinat a la regulació del trànsit en les esmentades obres.

Article 14. Retirada, alteració i substitució de senyals

 1. El titular de la via, o, en el seu cas, l'autoritat encarregada de la regulació del trànsit, ordenarà la immediata retirada, i en el seu cas, la substitució pels senyals que siguin adequats, dels antireglamentaris instal·lats, dels que hagin perdut el seu objecte i de les que no el compleixin per causa del seu deteriorament.
 2. Excepte per causa justificada, ningú ha d'instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització d'una via sense el permís del titular de la mateixa o, en el seu cas, de l'autoritat encarregada de la regulació del trànsit o de la responsable de les instal·lacions.
 3. Es prohibeix modificar el contingut dels senyals o col·locar sobre elles plaques, cartells, marques o d'altres objectes que puguin induir a confusió, reduir la seva visibilitat o eficàcia, enlluernar als usuaris o distreure la seva atenció.
 4. Està expressament prohibida la instal·lació de publicitat en la senyalització.

CAPÍTOL QUART. VIANANTS

Article 15. Normes generals de comportament.

 1. Els vianants circularan per les voreres o, en cas d’inexistència d’aquelles, el més a prop possible de les façanes i extremaran les precaucions a les entrades i sortides de garatges.
 2. A les vies urbanes sense voreres o en voreres que no permetin el pas simultani de dos persones, s’han d’extremar les precaucions, cedint el pas a les persones que, ateses les seves circumstàncies, tinguin més dificultats per fer-ho.
 3. Les calçades es travessaran pels passos senyalitzats i, si no n’hi ha, es travessarà perpendicularment a la línia de vorada, el més a prop possible de les cruïlles i després d’assegurar-se que no s’acosten vehicles. En tot cas, s’extremaran les precaucions i, si és necessari, els vianants s’esperaran a la vorera i mai ho faran a la calçada.
 4. A les calçades i zones reservades als vianants no es permetrà la realització de jocs i activitats de tota mena que puguin presentar molèsties o perill per als vianants o per ala circulació de vehicles, fora del cas d’autorització expressa.

Article 16. Preferències.

Fora dels casos d’emergència o prestació d’un servei públic puntual, els vianants tenen sempre preferència:

 • A les voreres.
 • Als passos de vianants.
 • A les zones de mercats i fires.
 • Als carrers sense voreres.
 • Als carrers amb voreres estretes.
 • Als carrers senyalitzats com a zona de prioritat invertida.

Article 17. Vianants d’atenció preferent.

Les persones amb mobilitat reduïda per disminució física, edat avançada, acompanyament d’infants - amb cotxet o sense -, carregades amb objectes, o altres situacions anàlogues, tindran especial preferència quan circulin per zones reservades als vianants o quan, essent imprescindible, ho facin per la calçada.

Article 18. Prohibicions.

 1. Es prohibeix als vianants:
 2. Circular per la calçada de forma innecessària i continuada o detenir-se en ella obstaculitzant la circulació o generant un perill.
 3. Creuar les calçades mentre sigui encès el llum vermell del semàfor de vianants, o en punts distints als que estiguin autoritzats.
 4. Tenir un comportament a la via pública que provoqui risc o molèstia greu per la resta d'usuaris.
 5. Pujar, baixar o penjar-se d'una part qualsevol d'un vehicle en marxa.
 6. Esperar els autobusos i la resta de vehicles de servei públic fora dels refugis o voravies, o envair la calçada per a sol·licitar-ne la parada.
 7. Agafar-se a qualsevol part d'un vehicle en moviment o posar-se al damunt.

Article 19. Illes i zones de vianants.

 1. L'administració municipal, quan les característiques d'una determinada zona urbana del municipi ho justifiquin a judici seu, pot establir-hi la prohibició total o parcial de la circulació, de l'estacionament de vehicles, o de totes dues coses. Els espais afectats s'anomenen illes de vianants.
 2. Les àrees reservades han de tenir l'oportuna senyalització a l'entrada i a la sortida amb independència que es puguin utilitzar altres elements mòbils que impedeixin l'entrada i la circulació de vehicles en el carrer o zona afectats.
 3. A les illes de vianants la circulació i l'estacionament de vehicles pot comprendre la totalitat de les vies que estiguin dins el seu perímetre o només algunes. Pot limitar-se a un horari o ser permanent. Pot ser de caràcter diari o per un nombre determinat de dies. Les característiques específiques de cada zona es reflectiran en la senyalització.
 4. Qualsevol que sigui l'abast de les limitacions imposades, no afectaran a la circulació ni a l'estacionament dels següents vehicles:
  1. Els del servei d'urgència i emergències, tal com serveis de Bombers, de Policia i de transport sanitari, i en general, tots aquells vehicles que siguin necessaris per a la prestació de serveis públics.
  2. Els que accedeixin o surtin d'un garatge legalment autoritzat situat a la zona.
  3. Els que traslladin malalts o persones amb discapacitat física amb domicili o atenció dins de l’àrea.
  4. Les bicicletes conduïdes per nens menors de 12 anys acompanyats de persona adulta.
  5. Els vehicles autoritzats no podran sobrepassar la velocitat màxima dels 10 km/h, adaptant-la però a la dels vianants.
  6. La circulació, parada o estacionament de qualsevol vehicle no incloses en les excepcions anteriors i prèvia autorització del Servei Municipal, es farà prenent totes les precaucions necessàries amb els condicionants que determinin els serveis tècnics per garantir la seguretat dels vianants, conservació del paviment i dels elements de mobiliari urbà.
 1. Es poden establir en les vies públiques, mitjançant la senyalització corresponent, zones de vianants, àrees en les quals els espais generals de circulació per a vehicles quedin restringits, i on els vianants tinguin prioritat en totes les seves accions.

TÍTOL TERCER. DE LA CIRCULACIÓ DELS VEHICLESCAPÍTOL PRIMER. VELOCITAT I LÍMITS

Article 20. Velocitat màxim

 1. La velocitat dels vehicles que circulin pel nucli urbà, per vehicles de tota classe, no podrà superar els 50 quilòmetres per hora, sense perjudici d'altres regulacions de la velocitat específiques en raó de la pròpia configuració i les circumstàncies de cada via, que seran expressament senyalitzades.
 2. En els carrers on se circuli només per un carril, en els carrers sense voreres i en els de gran afluència de vianants prendran les precaucions necessàries, on donaran preferència, en tot cas, a aquells.
 3. En les carreteres i les seves variants de circumval·lació dins el terme municipal la velocitat màxima és la determinada pel titular de la via o òrgan competent en la matèria i s'ha de reflectir en la senyalització corresponent. En aquest cas, els límits fixats per a cada tipus de via prevalen sobre els genèrics.
 4. L'autoritat municipal o l'òrgan competent pot adoptar altres limitacions i restriccions de velocitat en determinades zones urbanes del municipi degudament senyalitzades ,tenint en compte les seves característiques, raons de seguretat, afluència de vianants, o vehicles o preservació de l'entorn.

Article 21. Moderació de la velocitat

Es circularà a velocitat moderada, i si fos necessari, s’aturarà el vehicle, quan les circumstàncies ho exigeixen, especialment en el casos següents:

 1. Quan hi hagi vianants a la part del vial que s'estigui utilitzant o pugui racionalment preveure’s la seva irrupció, principalment si es tracta de nens, de persones de la tercera edat, invidents o d'altres persones amb mobilitat reduïda. A les entrades i sortides dels centres educatius, a les zones reservades per a actes festius, culturals, esportius, socials, mercats i, en general, en els carrers on l’afluència de vianants sigui considerable, els vehicles reduiran la velocitat i prendran les precaucions necessàries a fi de garantir la seguretat viària.
 2. A l'apropar-se a passos de vianants no regulats per un semàfor o agent de la Policia Local o Vigilant Municipal.
 3. A l'apropar-se a un autobús en situació de parada, principalment si es tracta d'un autobús de transport escolar.
 4. Al circular per un paviment lliscant, o quan pugui saltar aigua, grava o d'altres matèries cap als demés usuaris de la via.
 5. A l'apropar-se a passos de nivell, glorietes i interseccions en les que no es tingui la prioritat, llocs de reduïda visibilitat o llocs estrets.
 6. En el cas en què les interseccions estiguin degudament senyalitzades i la visibilitat de la via sigui pràcticament nul·la.
 7. En el creuament amb d'altres vehicles, quan les circumstàncies de la via, dels vehicles, o les meteorològiques o ambientals no permetin realitzar-ho amb seguretat.
 8. En cas d'enlluernament.
 9. En cas de boira, pluja, nevada o núvols de pols o fum.
 10. En zones de trànsit mixt.

Article 22. Prohibicions

Excepte en el cas de perill imminent, es prohibeix reduir bruscament la velocitat i circular a velocitat anormalment reduïda sense causes justificades, si s'entorpeix la circulació de la resta de vehicles.

Article 23. Carreres, concursos, certàmens o d'altres proves esportives

 1. La celebració de carreres, concursos, certàmens o d'altres proves esportives el objecte dels quals sigui competir en espai o temps pels vials i terrenys objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, haurà d'efectuar-se d'acord als preceptes continguts a les normes especials que reguli la matèria.
 2. Es prohibeix fer competicions de velocitat en les vies públiques o d'ús públic, excepció feta, amb caràcter excepcional, que s'haguessin autoritzat per part dels serveis tècnics municipals.
 3. Les infraccions a les normes d'aquest precepte tindran la consideració de molt greus, d’acord al que es preveu en l’art. 77 del Text Refós.

CAPÍTOL SEGON. SENTIT DE LA CIRCULACIÓ I MANIOBRES

Article 24. Sentit de la circulació

 1. Quan no hi hagi senyals o marques vials, els vehicles circularan per la part dreta de la calçada corresponen al sentit de la marxa.
 2. Als carrers amb línies de traç continu, aquestes no es podran ultrapassar en cap circumstància, llevat de les excepcions establertes en el Reglament general de circulació.
 3. Als carrers la calçada dels quals tingui diversos carrils en el mateix sentit de circulació, els conductors no abandonaran el que estan utilitzant, llevat que sigui per avançar un altre vehicle, o bé que les circumstàncies de la circulació ho exigeixin. El carril de la dreta l'utilitzaran obligatòriament els vehicles pesants i de circulació lenta, els quals únicament l'abandonaran quan trobin un obstacle que els hi obligui.
 4. No es podrà circular sobre marques vials de separació de carrils, sigui quin sigui el seu traç.
 5. No es podrà circular en sentit contrari a l'estipulat.
 6. Queda prohibit circular pels vorals i voreres, les zones per als vianants o les àrees no habilitades específicament per a aquest fi. Excepcionalment podran circular pel voral, els ciclomotors, els vehicles per persones amb mobilitat reduïda i els vehicles especials amb MMA inferior a 3.500 Kg.

Article 25. Maniobres

 1. Tot conductor que es proposi iniciar la marxa o que pretengui incorporar-se a la circulació, haurà de cerciorar-se prèviament que la seva maniobra no pertorbarà els altres usuaris, així com també haurà d'anunciar el seu propòsit amb prou temps fent ús dels indicadors de direcció del vehicle i, en cas que hi manquin, realitzant els senyals oportuns amb el braç, fins i tot seguint les indicacions d'una altra persona quan això sigui necessari.
 2. Independentment de l'obligació dels conductors dels vehicles que s'incorporin a la circulació de complir les prescripció del número anterior, els altres conductors facilitaran en la mesura del possible aquesta maniobra, especialment si es tracta d'un vehicle de transport col·lectiu de viatgers que pretengui incorporar-se a la circulació des d'una parada senyalitzada

Article 26. Canvi de direcció i desplaçament lateral

Tota maniobra de canvi de direcció o desplaçament lateral que impliqui un canvi de carril, caldrà fer-la respectant la prioritat d'aquell que circuli pel carril que es pretén ocupar.

Article 27. Canvi de sentit

Queda prohibit efectuar maniobres de canvi de sentit en vies urbanes, llevat en els casos autoritzats expressament.

Article 28. Maniobra marxa enrere

Cap conductor podrà iniciar la maniobra de marxa enrere sense haver-se cerciorat prèviament que no constitueix perill o obstacle per a la circulació. En qualsevol cas, queda prohibit circular marxa enrere a les cruïlles o en recorreguts superiors a quinze metres.

CAPÍTOL TERCER. EMISSIÓ DE FUMS, GASOS CONTAMINANTS I SOROLLS A LA VIA PÚBLICA

Article 29. Emissió de pertorbacions i contaminants

 1. L'emissió de sorolls i pertorbacions es regirà per les corresponents lleis, reglaments i ordenances de l'administració comunitària, estatal, de la comunitat autònoma i local.
 2. D'aquesta forma, les afeccions acústiques en la via pública venen regulades per la Llei16/2002 del 1 de juliol, de protecció sobre la contaminació acústica, de la Generalitat de Catalunya, la Llei estatal 37/2003, del 17 de novembre, del soroll i per qualsevol reglament successiu que sorgeixi. En el seu cas, també es regirà per la ordenança municipal reguladora de la contaminació acústica.
 3. Aquestes normes regiran el soroll i les pertorbacions efectuats pels vehicles, obres a la via pública i les càrregues i descàrregues.
 4. Es prohibeix en tot moment produir sorolls innecessaris que puguin pertorbar i en particular queda prohibit:
  1. Circular amb l’escapament lliure incomplint les condicions tècniques.
  2. Circular amb el tub d’escapament modificat o no homologat per al tipus de vehicle en el qual està instal·lat.
  3. Circular produint excés de soroll.
  4. Circular produint excés de fums incomplint les condicions tècniques.
  5. Circular produint sorolls innecessaris.
  6. Utilitzar megafonia externa en el vehicle sense autorització municipal.
  7. Utilitzar aparells de reproducció de so en un volum elevat.
  8. Negar-se a sotmetre’s a les proves de sorolls o fums.
  9. Fer sorolls innecessaris.
 5. La negativa a sotmetre's a la prova de control de sorolls o d'emissions contaminants del vehicle es considerarà com a infracció greu i comportarà la immobilització del vehicle
 6. Les infraccions a les normes establertes en aquest capítol poden ser sancionades tant per les lleis sectorials de sorolls, la ordenança municipal reguladora de la contaminació acústica, com per les normes del trànsit urbà, incloent el RDL 6/2015, de 30 d’octubre, i legislació complementaria, atenent a la gravetat de la infracció.

Article 30. Immobilització

 1. La Policia local o Vigilant Municipal podrà immobilitzar i retirar els vehicles que no compleixin les premisses establertes en les normatives anteriors.
 2. La immobilització es portarà a terme en un lloc adequat de la via pública o en el dipòsit municipal de vehicles. La immobilització s’aixecarà sols per al trasllat del vehicle al lloc on s'hagin de reparar les deficiències que l'han motivada. El trasllat fins al lloc de reparació es farà sense utilitzar els equips deteriorats: es faran servir grues o altres transports autoritzats.
 3. El titular del vehicle haurà de reparar les anomalies en un taller degudament autoritzat i dins del termini de 10 dies. A l'efecte de la comprovació, i dins d'aquest termini, haurà de sol·licitar una nova inspecció a la Policia Local o Vigilant Municipal. Cas que la inspecció fos favorable, la sanció s’imposarà en el grau mínim En cas contrari, a més d'imposar-li la sanció en el grau màxim, s'atindrà al que disposen els articles 71 i 72 de la Llei de seguretat viària respecte a l'anul·lació, revocació, intervenció i suspensió cautelar de les autoritzacions dels vehicles. Les despeses que originin la seva immobilització, trasllat amb grua i el seu dipòsit aniran a càrrec del titular del vehicle.

CAPÍTOL QUART. PRIORITATS DE PAS

Article 31. Prioritat de pas entre vehicles

Tot conductor haurà de cedir el pas:

 1. Als vehicles del servei de Policia, extinció d'incendis, protecció civil i assistència sanitària que circulin en servei urgent i els conductors del quals adverteixin de la seva presència mitjançant l'ús dels senyals lluminosos i acústics previstos per a aquest vehicles en la normativa vigent.
 2. Als vehicles que vinguin per la seva dreta en les interseccions no regulades per senyals de prioritat, excepte en el següents supòsits:
  • Tindran dret de preferència de pas els vehicles que circulin per una via pavimentada sobre els que procedeixin d'una altra via sense pavimentar.
  • A les glorietes, els que es troben dintre de la via circular tindran preferència de pas sobre el que pretenguin accedir-hi.
 3. En els canvis de direcció, als vehicles que circulin per pistes o carrils reservats per a determinades categories d’usuaris.
 4. En els canvis de carril, als vehicles que circulin en el mateix sentit pel carril al que pretenguin incorporar-se.
 5. En els canvis de direcció els vehicles que circulin pel sentit contrari per la calçada de la qual surten.

Article 32. Cruïlles

Cap conductor podrà penetrar amb el seu vehicle en una cruïlla si la situació de la circulació és tal que previsiblement pugui quedar aturat de forma que impedeixi o obstrueixi la circulació transversal.

Article 33. Prioritat de pas dels vianants

 1. Tot conductor haurà de deixar pas:
  1. Als vianants que circulin per la vorera, quan el vehicle tingui la necessitat de creuar-la per una zona autoritzada.
  2. A les persones que travessen el carrer per passos de vianants o llocs autoritzats.
  3. Durant la maniobra de gir, als vianants que hagin començat a creuar la calçada per llocs autoritzats.

TÍTOL QUART: PARADES i ESTACIONAMENTS

CAPÍTOL PRIMER. PARADA DE VEHICLES

Article 34. Concepte.

 1. Es considera parada la immobilització d'un vehicle, durant un temps inferior a dos minuts, per a deixar pujar o baixar persones o bé carregar o descarregar coses.
 2. Tota parada estarà sotmesa a les següents normes:
  1. Com a regla general el conductor no podrà abandonar el vehicle i si excepcionalment ho fes, hauria de tenir-lo suficientment a prop per a retirar-lo en el mateix moment en què sigui requerit o les circumstàncies ho exigeixin.
  2. En qualsevol cas, la parada haurà de fer-se situant el vehicle al costat de la vorera de la dreta segons el sentit de la circulació, excepte el cas de les vies de sentit únic, on també es podrà situar a l'esquerra. Els passatgers hauran de baixar pel costat corresponent a la vorera. El conductor, si ha de baixar, podrà fer-ho per l'altre costat, sempre que prèviament s'asseguri que pot fer-ho sense cap tipus de perill.
  3. En totes les zones i vies públiques, les parades s'efectuaran en els punts on hi hagi menys dificultats de circulació, als carrers amb xamfrà, justament en el mateix, sense sobresortir de l'alineació de les voreres. S'exceptuen els casos en què els passatgers estiguin malalts o impedits, o es tracti de serveis públics d'urgència o de camions de recollida de brossa o del servei de neteja viària.
  4. En els carrers urbanitzats sense vorera, es deixarà una distància mínima d'un metre des de la línia de façana

Article 35. Prohibició de parada

Es prohibeix la parada:

 1. Als passos per a vianants, passos per a ciclistes, passos a nivell i estacionaments habilitats per a persones amb mobilitat reduïda.
 2. Als carrils o parts de la via reservats exclusivament a la circulació o servei de determinats usuaris i en especial serveis d’urgència i seguretat.
 3. A les voreres, passeigs, places i altres zones determinades i quan s’obstaculitzi la utilització normal de les voreres rebaixades per a disminuïts físics.
 4. Als revolts, canvis de rasant de visibilitat reduïda i als passos soterranis.
 5. A les cruïlles i interseccions.
 6. Als llocs on s'impedeixi la visibilitat del trànsit i dels seus senyals als usuaris als quals afecti, i s'obligui aquests a fer maniobres.
 7. A les vies d'atenció preferent o de qualsevol altra denominació viària declarades mitjançant Ban de l'alcaldia.
 8. En doble fila, tant si el que hi ha en primera fila és un vehicle o algun altre element.
 9. Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent.
 10. Als carrils destinats a l’ús exclusiu de transport públic urbà o els reservats per a bicicletes.
 11. A les zones destinades per estacionament i parada d’ús exclusiu per el transport urbà.
 12. En aquells llocs on, sense estar inclosos als punts anteriors, la parada obstaculitzi la circulació o constitueixi un perill o pertorbació greu per a la resta d’usuaris, encara que sigui per temps mínim.

CAPÍTOL SEGON. ESTACIONAMENT DE VEHICLES

Article 36. Estacionaments

 1. En ús a les atribucions que confereixen als municipis els articles 7 i 39 dels RDL6/2015, l'objecte d'aquest títol és la regulació general dels estacionaments en l’àmbit de l'aplicació de la present Ordenança.
 2. Com a regla general, cada tipus de vehicle utilitzarà l'estacionament al qual estigui destinat per a la seva tipologia, sense aparcar en els de la resta dels usuaris. Particularment, els vehicles de dues rodes no hauran d'aparcar en llocs d'estacionament de la resta de vehicles, entre ells, de forma que impossibilitin o pertorbin les maniobres dels seus conductors. Per això, es delimitaran zones especifiques per a l'estacionament exclusiu de vehicles de dues rodes.
 3. L'Ajuntament podrà de forma discrecional atorgar facultativament autoritzacions per l'estacionament, parada o circulació de vehicles. En el seu atorgament es ponderarà el caràcter públic, social, i l’interès general de les funcions o objecte de l'entitat o persona sol·licitant, en relació a les facultats que se sol·liciten.

Article 37. Condicions de l’estacionament

 1. L'estacionament de vehicles es regeix per les normes següents:
  1. Els vehicles es podran estacionar en fila (o línia), paral·lelament a la vorada; en bateria, o sigui, perpendicularment a aquella; i en semi bateria, obliquament.
  2. A manca de senyalització expressa, s’estacionarà en fila.
  3. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles se situaran dins el perímetre marcat.
  4. El conductor immobilitzarà el vehicle de manera que no es pugui desplaçar espontàniament ni ser mogut per tercers, i respondrà per les infraccions comeses coma conseqüència de la remoció del vehicle per causa d'una immobilització incorrecta, a menys que el desplaçament s'hagi produït per violència manifesta.
  5. No és permès que els vehicles estacionats es cobreixin amb fundes de plàstic o altres teixits.
  6. En tot el casc urbà , es prohibeix l'estacionament de camions de més de 3.500 Kgs., i d'autobusos amb una longitud superior a 7 metres, excepte en llocs degudament autoritzats i senyalitzats.

Article 38. Prohibició d'estacionament

 1. Es prohibeix l'estacionament:
  1. En els llocs on ho prohibeixi expressament la senyalització.
  2. Als llocs on estigui prohibida la parada o la circulació.
  3. En els llocs on s'obstaculitzi la circulació, es disminueixi perillosament la visibilitat d'altres conductors o se'ls obligui a realitzar maniobres difícils o antireglamentàries.
  4. Sobresortint del vèrtex d'un xamfrà o de l'extrem o escaire d'una cantonada, quan obligui els altres conductors a fer maniobres; en una intersecció o les seves proximitats dificultant el gir d’altres vehicles.
  5. En doble fila, en tots els casos.
  6. En aquells carrers on la calçada tingui una amplada que només permeti el pas d'una fila de vehicles.
  7. Als carrers de doble sentit de circulació on l'amplada de la calçada només permeti el pas de dos vehicles en paral·lel.
  8. En condicions que es destorbi la sortida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament.
  9. A les zones de pas de vianants, voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant si l’ocupació és parcial com total.
  10. En els accessos d’entrada i sortida de persones o animals , o de vehicles dels immobles, quan estigui autoritzat i senyalitzat com a gual permanent i també en els guals senyalitzats com d’ús horari, dins de l’horari autoritzat.
  11. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies.
  12. En els guals de vianants, ciclistes, d’accessos a carrers (amb accés restringit o no) i en els accessos autoritzats.
  13. En un mateix lloc més de 15 dies consecutius.
  14. Fora dels límits senyalitzats en els perímetres d'estacionament autoritzats.
  15. En els carrers urbanitzats sense voreres a menys d’un metre de la façana.
  16. A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja.
  17. A les zones d'estacionament amb horari limitat sense col·locar el comprovant horari o distintiu que l’autoritza, o col·locant-lo de forma poc visible i clarament identificable.
  18. A les zones d'estacionament amb horari limitat sobrepassant el límit horari indicat en el senyal vertical o en el comprovant expedit.
  19. En les zones senyalitzades per a ús exclusiu de persones amb minusvalideses físiques.
  20. En els llocs on hi hagi carrils reservats o trams de vies reservades exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris, com de vianants, en els carrils bus, bici, bus-taxi, taxi, carrils bici o passos per a ciclistes, espais reservats als serveis d’urgència i seguretat i en les parades del transport públic.
  21. En els revolts, creuaments i canvis de rasant de visibilitat reduïda, en les seves proximitats i en túnels, passos inferiors i en trams de vies afectats pel senyal de túnel.
  22. En les interseccions, rotondes i les seves proximitats, així com elements de canalització del trànsit.
  23. L’estacionament incorrecte de vehicles, no respectant els espais delimitats amb línies i obstaculitzant el correcte estacionament dels altres vehicles.
  24. A les zones, abalisades amb senyalització circumstancial/excepcional que hagin de ser ocupades per activitats autoritzades (revetlles, obres, actes públics, neteja, etc.)
 2. Es prohibeix l'estacionament en la via pública de qualsevol tipus de remolc, semiremolc, caravana o similar, sigui amb finalitats comercials, habitatge, espectacle, fira o qualsevol altra. L'Ajuntament pot expedir autoritzacions específiques i designar el lloc i la durada de cada estacionament.
 3. Es prohibeix la publicitat de venda de vehicles estacionat a la via pública.
 4. Es prohibeix l’estacionament a les parades fixes d’autotaxi i serveis públics en general, les quals han d'estar degudament senyalitzades. L'Ajuntament pot modificar-ne la ubicació i la zona afectada segons les necessitats de la circulació o qualsevol altre motiu justificat.

Article 39 . Permanència en la situació d’estacionament prohibit

Cada 24 hores que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una infracció independent.

Article 40. Vehicles abandonats

 1. Es pot entendre que un vehicle està abandonat i, per tant, que la seva retirada de la via és procedent quan es dóna alguna de les circumstàncies següents:
  1. Que estigui estacionat durant un període superior a trenta dies en un mateix lloc de la via pública o espai adjacent i presenti indicis o desperfectes que facin presumir-ne el seu estat d'abandonament.
  2. Que presenti signes evidents d'abandonament o desperfectes que facin impossible el desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació.
  3. En cas de retirada de la via pública per infracció a les normes de circulació quan transcorri un període de temps superior a dos mesos sense que el propietari procedeixi a la seva retirada del dipòsit municipal de vehicles.
 2. Els vehicles abandonats seran retirats i ingressats al dipòsit municipal de vehicles.

El deute que es generi pel trasllat i permanència al dipòsit anirà a càrrec del titular del vehicle, sempre que el vehicle no hagi estat robat i es presenti la corresponent denúncia, la qual ha de ser de data anterior a la retirada del vehicle de la via pública.

CAPÍTOL TERCER. APARCAMENTS COL·LECTIUS

Article 41. Règim jurídic i prohibicions

 1. La instal·lació i explotació de garatges i aparcaments col·lectius de titularitat pública i/o privada, hauran d'ajustar-se al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i demés normativa aplicable, que garanteixin la seva seguretat i idoneïtat.
 2. Queda prohibit el tancament de les entrades als aparcaments col·lectius, que provoqui la detenció al mig de la via dels vehicles que el vagin a utilitzar; l'entrada i la sortida dels vehicles ha de quedar practicable instal·lant-se, en el seu cas, senyals que permetin comprovar a l'usuari si pot accedir o no a l'esmentat aparcament.

CAPÍTOL QUART. ESTACIONAMENT EN ZONES DE CONTROL HORARI. ZONA BLAVA

Article 42. Definició

Les zones d'estacionament de vehicles regulades mitjançant control horari, són espais delimitats de la via pública destinades a l'ús comú especial en règim d'estacionament sota regulació horària. Aquestes zones d'estacionament podran ser gratuïtes o sotmeses apagament.

Article 43. Zones blaves

Per a una millor distribució i aprofitament de l'espai públic destinat a l'estacionament de vehicles, es podrà establir limitacions horàries d’aquest, mitjançant parquímetres, en les vies urbanes que oportunament es determinin, amb les següents normes:

 1. S’entendrà per zona blava una forma excepcional d'estacionament o aparcament amb horari limitat que s’establirà a les vies que es determinin, sens perjudici de les normes de circulació de caràcter general establertes, les quals continuaran en plena vigència i d'obligat compliment.
 2. El control del temps d'estacionament s’efectuarà mitjançant un tiquet de control horari que l'usuari haurà d'utilitzar obligatòriament a la zona blava. L’horari i les quotes es fixaran en la corresponent Ordenança Fiscal.
 3. En el moment d'estacionar el vehicle el conductor col·locarà el tiquet de control horari ala part inferior del parabrisa, al costat més proper de la vorera, per tal que els serveis de vigilància el puguin veure fàcilment.
 4. En cas que el control s’efectuï mitjançant parquímetres o aparells similars vigilats per agents o personal habilitat, els temps d'aparcament permès serà de dues hores com a màxim. Per als residents de la zona blava, el temps màxim d'estacionament serà el determinat en les ordenances que ho regulin.
 5. Per a utilitzar aquesta zona l'usuari haurà d'abonar la taxa de l'ordenança fiscal de zones blaves.
 6. Seran infraccions específiques de la zona blava:
  1. Manca de tiquet de control d'horari a què es refereix l'apartat anterior.
  2. Que el tiquet estigui mal col·locat, de manera que no es pugui veure l'hora registrada al comprovant des de la vorera.
  3. Sobrepassar l'hora marcada com a límit de l'estacionament o aparcament.
  4. Estacionar-hi vehicles que no siguin turismes, vehicles mixts destinats al transport de persones o quadricicles, Quad, ATV.
  5. L'estacionament incorrecte de vehicles, no respectant els espais delimitats amb línies de color i obstaculitzant el correcte estacionament dels altres vehicles.
  6. Utilitzar fraudulentament el tiquet de control horari, i que no es correspongui amb la zona o espai on es realitza l’ocupació.
  7. Abonar la taxa destinada als residents en zona blava, sense tenir aquesta condició o gaudir-la en una zona per la qual no està autoritzat
 7. Durant les hores que regeixi l'estacionament o aparcament limitat, en la zona blava, només hi podran estacionar turismes, vehicles mixts destinats al transport de persones, quadricicles, Quad, ATV i queda prohibit, per tant, als camions, als furgons, als vehicles mixts destinats al transport de mercaderies, als remolcs i als semi remolcs i similars. Les motocicletes i ciclomotors hauran d'estacionar en els llocs que estiguin indicats sense que se'ls apliqui la limitació d'horari establerta.
 8. La relació de vies urbanes amb limitació horària d'estacionament de vehicles, podrà ser modificada ja sigui per ampliació i/o reducció, mitjançant un acord exprés de l’òrgan municipal competent, sense que suposi haver de tramitar una modificació d’ordenança.
 9. Els titulars de targetes d’aparcament per a persones amb disminució expedides per l'Administració poden estacionar els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense l'obligació de treure comprovant, en els estacionaments regulats i amb horari limitat, en les places reservades expressament per a ells i sent obligatori exhibir la corresponent tarja que acredita aquesta condició a la part davantera del vehicle. En el cas d’inexistència o bé ocupació d’aquestes places reservades, podran fer ús com a segona opció de la resta de places d’estacionament.
 10. L'Ajuntament pot autoritzar l'estacionament d'un vehicle conduït per una persona amb tarja d’aparcament per persones amb disminució en zona prohibida sempre que no existeixi cap tipus de zona reservada per a utilització general de persones amb minusvàlides físiques a prop del punt de destinació del conductor. L'estacionament no podrà ser autoritzat en indrets en què concorri alguna de les causes de retirada del vehicle previstos per l'Ordenança de l'Ajuntament.
 11. Tindran la condició de residents de zona blava totes les persones amb residència acreditada mitjançant empadronament a les zones dels carrers amb estacionament amb horari controlat, afectat l'estacionament directament per aquestes o zones de vianants envoltades de zona blava.
 12. En el cas què la zona blava no abasti la totalitat del carrer, tindran dret a gaudir de la condició de residents aquelles persones que resideixin a l'espai del carrer afectat per zona blava, és a dir, resideixin davant mateix. També gaudiran d'aquesta condició si està prohibit aparcar davant de casa seva o es dóna qualsevol dels supòsits de reserva d'estacionaments regulats en aquestes ordenances, sempre que existeixi zona blava a ambdós costats de la reserva o a l'altra banda del carrer.
 13. Pel que fa als residents de les zones de vianants, han d'estar completament envoltats de zona blava, o si és parcialment, tindran la condició de residents aquelles persones domiciliades a la zona del carrer que llinda directament amb aquestes zones. Excepcionalment, també tindran aquesta condició els residents en zones del nucli històric o antic on no hi hagi estacionaments, relacionades expressament en l’ordenança reguladora del municipi.
 14. La tarja de resident s'obtindrà prèvia sol·licitud de l'interessat i està subjecta a la preceptiva autorització municipal i s'hauran de complir els següents requisits:
  1. Ser propietari del vehicle.
  2. Estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en zones de vianants envoltades per zona blava o en la zona concreta del nucli antic relacionada en el punt anterior.
  3. Tenir domiciliat el vehicle al municipi.
  4. No tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit, que hagi adquirit fermesa i estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals del municipi.
 15. Es concedirà una sola autorització per persona i vehicle.
 16. Solament es concediran autoritzacions per vehicles automòbils i furgonetes mixtes destinades al transport de persones, que no prestin cap servei de transport de mercaderies als establiments comercials de la zona.
 17. L’ajuntament regularà els carrers amb zona blava on no es podrà gaudir dels drets inherents a la condició de resident i els carrers o zones del nucli històric o antic sense estacionament, que podran gaudir de la condició de resident tot i no llindar directament a la zona blava. També es regularan les zones, agrupació de carrers, d'autorització de residents en què es dividirà la totalitat de carrers afectats amb la modalitat d'estacionament amb horari limitat.
 18. Els vehicles amb autorització de residents estaran autoritzats a estacionar, dins de la respectiva zona o agrupació de carrers que li correspongui per residència, des de l'hora d'obtenció del corresponent tiquet fins a l’inici de l'horari controlat del dia següent, mitjançant l'obtenció d'un tiquet especial de resident que es posarà a l'interior del vehicle de forma visible des de l'exterior.
 19. La concessió de la tarja de resident de zona blava s'obtindrà per anys naturals i s’haurà d'actualitzar anualment sempre que es compleixin les condicions establertes en l'ordenança.

CAPÍTOL CINQUÈ. AUTORITZACIONS ESPECIALS D'APARCAMENT PER ZONES BLAVES I DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Article 44. Règim general de les autoritzacions especials

 1. Els vehicles acreditats de residents en zona blava i d'altres que hagin estat degudament autoritzats per l'Ajuntament, podran utilitzar les zones blaves sense necessitat d'obtenir cap comprovant, amb les limitacions que s'hagin establert en l'autorització.
 2. En tot cas els documents acreditatius que autoritzin la utilització de la zona blava, hauran de ser exhibits a la part frontal del vehicle i ser perfectament identificables des de l'exterior.

Article 45. Condicions particulars

 1. L'Ajuntament podrà expedir autoritzacions per l'estacionament en zones blaves i de càrrega i descàrrega, als vehicles afectes a serveis municipals, als destinats a l'atenció d'avaries urgents de serveis públics bàsics i als adscrits a serveis d'atenció mèdica domiciliària.
 2. Els vehicles degudament autoritzats per l'Ajuntament, podran utilitzar les zones blaves sense necessitat d'obtenir cap comprovant, i zones de càrrega i descàrrega, amb les limitacions que s'hagin establert en la preceptiva autorització municipal.
 3. Tenen la consideració de vehicles afectes a serveis municipals tant els de titularitat municipal com els de titularitat particular que realitzin tasques directament relacionades amb serveis municipals de forma continuada o amb una durada mínima d'un semestre a l'any. Exclusivament es podrà autoritzat a aquells vehicles que tinguin una relació directa amb tasques de manteniment d'obres en la via pública o edificis municipals, o que per les característiques del servei requereixin un estacionament preferent. Es consideraran vehicles destinats a l'atenció d'avaries urgents de serveis públics bàsics, aquells que les empreses responsables d'aquests serveis, acreditin com a adscrits a la reparació inajornable de danys en els serveis que són de la seva competència.
 4. Seran vehicles destinats a serveis d'atenció mèdica domiciliària prestats pel sistema públic de salut o concertats per aquest, aquells que serveixin pel trasllat urgent o programat del personal que ha de donar aquest tipus de servei.
 5. En els dos supòsits anteriors, les autoritzacions d'estacionament s'atorgaran a petició de les empreses titulars del servei públic bàsic o dels organismes públics competents.
 6. Les autoritzacions sols es podran utilitzar en els vehicles expressament autoritzats, poden l'Ajuntament limitar el número d'autoritzacions als titulars dels serveis.
 7. La concessió de les autoritzacions d'estacionament s'obtindrà per anys naturals. S’haurà d'actualitzar anualment sempre que es compleixin les condicions establertes en l'ordenança.
 8. La concessió d'aquestes autoritzacions d'estacionament serà a criteri de l'Ajuntament d'acord amb els antecedents i la informació recollida a l'expedient. L'Ajuntament podran rescindir les autoritzacions atorgades quan variïn les condicions que van motivar la seva concessió o es comprovi l'ús incorrecte.
 9. Els titulars de les autoritzacions d'estacionament estaran obligats a comunicar la baixa o el canvi dels vehicles que disposin d'aquestes.
 10. La utilització d'aquestes autoritzacions només es podrà fer els dies laborables, dins de l'horari laboral, llevat d'actuacions d'urgència. En aquest cas, la Policia Local o Vigilant Municipal podrà requerir al responsable del vehicle la justificació del servei.
 11. Els temps d'estacionament en les zones de càrrega i descàrrega o en zona blava amb autorització serà l'imprescindible per la realització de la tasca. No es podrà utilitzar l'autorització per estacionar els vehicles de forma perllongada i/o estan fora de servei.
 12. Els documents acreditatius que autoritzin la utilització de la zona blava o estacionament en zona de càrrega i descàrrega, hauran de ser exhibits a la part frontal del vehicle i ser perfectament identificables des de l'exterior.

TÍTOL CINQUÈ. TRANSPORTS. CÀRREGA I DESCÀRREGA

CAPÍTOL PRIMER. TRANSPORTS

Article 46. Condicions generals

 1. El transport de viatgers i mercaderies a la ciutat resta subjecte a les disposicions que sobre la matèria estableixen la Llei 16/1987 de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres i el Reial Decret 1211/90, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, així com a la resta de disposicions queles modifiquen o complementen.
 2. Pel que fa als vehicles, els pesos i dimensions dels quals excedeixin del que estableix la normativa vigent, independentment de l'autorització del ministeri corresponent, hauran de tenir un permís expedit per l'Autoritat Municipal competent, on s'hi farà constar itinerari que hagi de seguir el vehicle i les hores en que se li permeti circular.
 3. Queda prohibida sense autorització expressa, la circulació dels vehicles següents:
  1. Aquells que tinguin una longitud superior a cinc metres en els quals la càrrega sobresurti més de dos metres per la banda anterior i mes de tres metres de la posterior.
  2. Aquells que tinguin una llargària inferior a cinc metres en els quals la càrrega sobresurti més d'un terç de la longitud del vehicle.
  3. Aquells que transportin mercaderies perilloses.
 4. Els vehicles destinats al transport de viatgers, tant de línies urbanes com interurbanes, únicament podran aturar-se per carregar o descarregar passatgers, en les parades expressament determinades pels serveis tècnics municipals.
 5. Pel que fa al Transport Escolar, els centres docents o les empreses del sector del transport que el realitzin, proposaran els itineraris per la recollida d'alumnes. Un cop aprovats, quedaran delimitades les parades per la recollida d'alumnes, fora de les quals estarà prohibit aturar-se per tal que hi pugin o baixin persones.

Article 47. Transport de mercaderies perilloses

 1. Els vehicles que, segons la reglamentació vigent, transporten mercaderies perilloses i que tenen l'obligació de portar placa de color taronja només poden circular a les vies i hores que s'autoritzi i no poden parar o estacionar fora dels punts indicats amb aquesta finalitat. No obstant això, quan el punt d'origen i destí de la matèria transportada no estigui dins del municipi, no podran circular per les vies urbanes i hauran de fer-ho perles autopistes, autovies o d'altres vies interurbanes d'acord amb la normativa específica relativa al transport de mercaderies perilloses per carretera.
 2. En qualsevol cas, els vehicles que transportin mercaderies perilloses que hagin de circular, carregar, descarregar, parar, estacionar o qualsevol altra operació hauran de complir la normativa esmentada o qualsevol altra que fos més restrictiva.
 3. Els vehicles que transportin matèries perilloses limitaran la seva velocitat a la permesa en la corresponent autorització, sense superar en cap cas la màxima permesa al terme municipal.
 4. En cas que es produeixi una situació d’emergència relacionada amb un vehicle que transporti mercaderies perilloses, el conductor, i si no fos possible, qualsevol altra persona, ho comunicarà als agents de l'Autoritat o als membres del Servei d'Extinció d'Incendis.
 5. S'entén per emergència la situació de perill provocada per un accident o incident que requereixi la intervenció dels Serveis de Seguretat per prevenir, pal·liar o neutralitzar les conseqüències que puguin patir les persones o bens. En cas d’emergència se seguiran els protocols establerts en els Plans de Seguretat.

Article 48. Transport escolar

 1. La prestació de serveis discrecionals de transport escolar i de menors amb reiteració d'itinerari que es realitzin íntegra o parcialment en el terme municipal, necessitaran l'autorització municipal corresponent, d'acord amb la legislació vigent en matèria de transports.
 2. L'autorització municipal per a la prestació de serveis de transport escolar urbans serà per curs escolar o per períodes concrets dins d'un mateix curs.
 3. En l'autorització municipal, a més del que determini la legislació corresponent, hi constarà el recorregut, els horaris i els llocs on s'efectuaran les parades, que, preferentment seran en llocs senyalitzats com a parades de transport públic.
 4. S’haurà de sol·licitar una nova autorització per a qualsevol modificació de les condicions en les quals fou atorgada.
 5. El servei es prestarà per mitjà de vehicles que reuneixin les especificacions previstes ala legislació vigent i amb les autoritzacions que correspongui.

Article 49. Autoescoles

 1. Amb la intenció de garantir al màxim la fluïdesa del trànsit, es podrà restringir la circulació, total o parcialment, de vehicles d’autoescola que circulin per determinats carrers, quan ho facin amb motiu de les classes de conducció.
 2. Els canvis dels alumnes amb pràctiques es realitzaran en llocs on no destorbin la circulació, i mai en doble filera.

CAPÍTOL SEGON. CÀRREGA I DESCÀRREGA

Article 50. Disposicions generals

 1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l'interior dels locals comercials i industrials, d'acord amb l'ordenança corresponent.
 2. L'Alcaldia podrà delimitar zones reservades per a que els vehicles destinats al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho en el seu interior. Aquestes zones podran ser de lliure utilització o estar sotmeses al règim previst per a l'estacionament amb horari limitat, el qual estarà degudament senyalitzat en les zones que sigui d'aplicació i comportarà als seus usuaris, el compliment de les següents obligacions:
  1. L'Ajuntament podrà determinar per a cada zona de càrrega i descàrrega el temps màxim de permanència en la mateixa. Com a norma general, s’establirà un període màxim d'estacionament de 30 minuts per vehicle, a excepció d'aquelles zones en què es reguli de forma diferent per part dels Serveis Tècnics Municipals.
  2. En aquests casos els usuaris hauran de col·locar, en un lloc perfectament visible des de l'exterior del vehicle, un mecanisme que indiqui l'hora d'arribada.
 3. Fora d'aquestes zones reservades, únicament es permetrà la càrrega i descàrrega en els dies, hores i llocs que es determini i es respectaran les disposicions sobre parades i estacionaments.
 4. Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no poden ocupar totalment ni parcialment les voreres, andanes, passeigs o zones senyalitzades amb franges blanques al paviment, guals, ni qualsevol altre indret on, amb caràcter general, estigui prohibida la parada.
 5. Les mercaderies i objectes que es carreguin i descarreguin es traslladaran directament de la finca al vehicle i en cap cas s'emmagatzemaran temporalment a la via pública.
 6. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució, evitant sorolls innecessaris, i es deixaran nets els espais utilitzats.
 7. Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper a la vorera, utilitzant els mitjans necessaris per agilitar l'operació, i sense dificultar la circulació, tant de vianants com de vehicles.
 8. Per a la descàrrega de pedres, peces metàl·liques i qualsevol altre objecte o mercaderia que pel seu pes, forma o duresa pugui malmetre el paviment o mobiliari urbà, els encarregats de traslladar-lo estan obligats a utilitzar els mitjans i prendre les mesures necessàries per evitar qualsevol desperfecte a la via pública; de no fer-ho així seran responsables dels danys que es produeixin.

Article 51. Mercaderies perilloses i zones comercials

 1. La càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses se sotmetrà a les següents prescripcions:
  1. La càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses en un emplaçament públic a l'interior de la ciutat requereix la prèvia i expressa autorització de l'Alcaldia.
  2. El transportista i el recepcionista faran les operacions de càrrega i descàrrega sense interrupció i amb la màxima rapidesa, en els llocs i horari establerts d'acord amb aquesta ordenança.
  3. La vigilància del vehicle correspon al conductor o una altra persona capacitada en virtut de l'acord europeu sobre transport de mercaderies perilloses per carretera.
 2. Per a la càrrega i descàrrega en zones comercials s’observaran les següents prescripcions:
  1. En les zones comercials de la ciutat l'Ajuntament, prèvia sol·licitud justificada del peticionari, podrà excepcionalment autoritzar la realització de tasques de càrrega/descàrrega fora de l'horari establert a l'efecte i en tot cas en horari no comercial, per tal d'ocasionar les mínimes molèsties possibles als vianants i ala resta de comerciants de la zona. Aquestes autoritzacions fixaran l'horari i la data o dates de realització de l'activitat
  2. L'Ajuntament regularà de forma específica les operacions de càrrega i descàrrega en zones comercials per a vianants i adjacents

Article 52. Vehicles blindats de transport de cabals.

Els vehicles blindats de transport de cabals, per raons de seguretat, podran efectuar parades en llocs prohibits i durant el temps estrictament necessari per efectuar les operacions d’entrega i recepció, si no hi ha lloc a prop per fer-ho correctament. Tanmateix hauran de seguir en tot moment les indicacions i instruccions que els donin els agents de la Policia Local o vigilants i mai estacionaran sobre la vorera.

TÍTOL SISÈ. MESURES ESPECIALS DE CIRCULACIÓ

Article 53. Règim general

 1. Als efectes previstos en aquesta ordenança es consideren activitats que requereixen una ordenació especial del trànsit en les vies urbanes de la ciutat, les següents:
  1. Processons i altres manifestacions de caràcter religiós.
  2. Cavalcades, combois circenses o d'espectacles, combois electorals.
  3. Revetlles, festejos, espectacles al carrer.
  4. Manifestacions i reunions.
  5. Combois militars.
  6. Proves i curses esportives.
  7. Obres, instal·lació de bastides, tanques, grues, casetes per a obres a la via pública, i altres operacions especials.
  8. Circulació d'animals, tant en grup com individualment.
 2. Per a la realització d'aquestes, s’haurà de disposar de la prèvia i expressa autorització municipal, en la qual es donaran les condicions específiques d'ús de la via pública, i es meritarà, en el seu cas, la taxa corresponent. Això s’entén sens perjudici de l’obtenció prèvia, si s’escau, dels informes favorables i/o autoritzacions d’altres administracions que resultin competents per raó de la matèria.

TÍTOL SETÈ. CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE DUES RODES

Article 54. Circulació de motocicletes, ciclomotors i quadricicles

Les motocicletes, els ciclomotors, i els quadricicles no poden circular en paral·lel, entre dues fileres de vehicles o entre una filera i la vorera, així com per voreres, andanes, passeigs, carril bici i carrils reservats.

 

No es podrà circular amb el vehicle sense recolzar la totalitat de les rodes a la calçada, així com circular amb menors de 12 anys. Excepcionalment, els majors de 7 anys podran circularen motocicletes i ciclomotors conduits pel seu pare, mare o tutor, o persona major d’edat per ells autoritzada, sempre que utilitzin el casc homologat i es compleixin les condicions específiques de seguretat establertes al RGC.

 

Aquests vehicles només es podran immobilitzar amb el mecanisme de bloqueig que els hi és propi.

 

Està prohibida la fixació de motos, ciclomotors o similars, a elements de mobiliari urbà o immobles (arbres, senyals, bancs, faroles,...) amb cadenat o altre tipus de fixació , així com el recolzament de les motocicletes i ciclomotors als mateixos elements.

Article 55. Circulació de bicicletes, patins, monopatins i similars.

 1. Les bicicletes circularan per carrils bici o itineraris senyalitzats, respectant la preferència de pas dels vianants que el travessin. En carrils bici, si existeix doble carril, el ciclista haurà de discórrer pel carril dret segons el sentit de circulació.
 2. En cas de no circular pels carrils reservats, ho faran per la calçada, tant a prop de la vorera com sigui possible, excepte on hi hagi carrils reservats a altres vehicles. En aquest cas, circularan pel carril contigu al reservat. Podran circular solament pel carril de l'esquerra quan les característiques de la via no permetin efectuar-ho pel de la dreta o per poder efectuar amb seguretat el gir a l'esquerra.
 3. Per circular de nit hauran de disposar, al davant, de llum blanca de posició, i al darrere, de llum vermella de posició i d'un catadiòptric vermell, no triangular, i armilla reflectant el conductor.
 4. Excepte en moments d'aglomeració, pels parcs públics, passeigs centrals o altres zones específicament autoritzades, hi poden circular patins, monopatins, bicicletes o similars sense sobrepassar els 10 km/h, tenint en compte la preferència de pas dels vianants i garantint la seva seguretat.
 5. En cap cas els patins, monopatins o aparells similars podran ser arrossegats per un altre vehicle.
 6. Els menors de 12 anys no podran circular per la calçada, fora dels espais destinats a la circulació de bicicletes, encara que vagin acompanyats d'una persona major d'edat.
 7. Quan els monopatins i similars circulin en hores nocturnes pels llocs assenyalats en el punt 4 d'aquest article, l'usuari haurà de vestir una armilla o qualsevol altra peça de roba reflectant que el faci clarament visible.
 8. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor:
  1. Quan circulin per un carril bici, pas per a ciclistes o voravia degudament autoritzat per a ús exclusiu de conductors de bicicletes.
  2. Quan per entrar en una altra via el vehicle a motor giri a esquerra o dreta, en els supòsits permesos existint un ciclista en les proximitats.
  3. Quan circulant en grup, el primer hagi accedit a la intersecció o rotonda.
 9. Les bicicletes podran arrossegar un remolc o semiremolc, per al transport de càrrega i persones, únicament en el cas dels dispositius degudament certificats i homologats, amb les indicacions de seguretat i de limitacions de pes que quests dispositius estipulin. En cas de bicicletes que, per construcció, no puguin ser ocupades per mes d’una persona podran transportar un menor de fins a 7 anys en un seient addicional homologat quan el conductor sigui un major d’edat i sota la seva responsabilitat.

Article 56. Estacionament

Les motocicletes i ciclomotors estacionaran en els espais específicament assenyalats per aquest fi. En cas que no existeixin zones reservades per a aquest estacionament en un radi de 50 metres, aquests vehicles estacionaran en els d’estacionament senyalitzats ,perpendicularment a la vorada, sense envair el carril de circulació i ocupant el menor espai d’estacionament possible, sense destorbar l’accés de vorera a calçada d’altres vehicles. No podran estacionar en les barres destinades per estacionament per a bicicletes. Les bicicletes s’estacionaran als llocs habilitats per a tal fi, i que seran d’ús exclusiu per a aquestes. En el cas que aquests no existeixin, podran estacionar-se a altres llocs, sempre que no obstaculitzin el trànsit de vianants ni la circulació de vehicles, i en cap cas podran els seus usuaris subjectar-les als troncs dels arbres, als senyals de trànsit, ni semàfors, ni a altres elements del mobiliari urbà sobre el qual puguin causar desperfectes o impedir-ne l’ús normal.

Les bicicletes, ciclomotors i motocicletes fins a 1.000 c.c. poden estacionar excepcionalment en zones de vianants que tinguin com a mínim tres metres d'amplada entre la façana i la vorera, quan als voltants no hi hagi un altre estacionament més adequat. En aquest cas estacionaran seguint les següents indicacions:

 

 1. Paral·lelament a la vorera i el més a prop possible de la calçada però a prou distància d'aquesta com per permetre obrir les portes dels vehicles estacionats.
 2. A una distància superior a dos metres respecte dels passos de vianants, els rebaixos habilitats per a discapacitats, els guals o qualsevol altra instal·lació o servei públic.
 3. El trajecte des de la pujada de la vorera fins al lloc d'estacionament s'ha de fer amb el motor parat, si n'hi ha.
 4. Allà on hi hagi escossells, l’estacionament s’efectuarà dintre de l’espai delimitat per les línies imaginàries que hi ha entre escossell i escossell.

TÍTOL VUITÈ. INFRACCIONS, SANCIONS I ALTRES MESURES CAUTELARS

CAPÍTOL PRIMER. INFRACCIONS

Article 57. Disposicions generals i competència.

 1. La competència per sancionar les infraccions de normes de circulació comeses en vies urbanes correspon a l’Alcalde o alcaldessa, la qual pot delegar aquesta facultat d’acord amb la legislació aplicable. (article 84.4 RDL 6/2015)

 

L’Alcalde o alcaldessa podrà delegar aquesta competència en els membres de la corporació, d’acord amb el que estableixen el Reial decret 137/2000 que modifica el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit i la Llei 11/1999 de modificació de la Llei 7/1985, de Bases de règim local. Caldrà publicar en el Butlletí Oficial de la Província la resolució corresponent, i una referència de la publicació anunciar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en tot cas, en el tauler d’edictes de l’ens local.

 

 1. En el cas d’infraccions que impliquin sostracció de punts, l’agent denunciant ha de prendre nota de les dades del permís de conducció i les ha de remetre a l’òrgan sancionador competent que, quan la sanció sigui ferma, les ha de comunicar juntament amb la sanció i la sostracció de punts corresponent al Registre de conductors i infractors. (article 87.4 RDL 6/2015)

Article 58. Infraccions a l’Ordenança.

Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança o a la resta de disposicions legals d'aplicació, tindran el caràcter d'infraccions administratives i seran sancionades tant per les normes específiques en matèria de trànsit, com per les lleis sectorials que siguin d'aplicació en cada cas, llevat que puguin constituir delictes o faltes tipificades en les lleis penals, supòsit en el que l'administració passarà el tant de culpa a l'ordre jurisdiccional competent i s'abstindrà de seguir el procediment sancionador mentre l'autoritat judicial no dicti sentència ferma.

 

Les infraccions no contingudes en aquesta Ordenança relatives a normes bàsiques i complementàries del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària seran sancionades en funció de la legislació i normativa específica aplicable en cada cas.

Article 59. Graduació

Les infraccions a les què fa referència l'article anterior es classifiquen en lleus, greus i molt greus de conformitat amb el quadre annex I, i segons els articles 75,76 i 77 del text refós de la llei de trànsit.

I en concret els articles 35.2, 43.6c.1, 43.6c.2 del Quadre de Sancions.

CAPÍTOL SEGON. SANCIONS

Article 60. Import i graduació de les sancions

 1. Les infraccions lleus seran sancionades amb imports fins a 60 €; les greus amb multa de 200 € i les molt greus amb multa de 500 euros €. No obstant això, les infraccions consistents en no respectar els límits de velocitat, se sancionen en la quantia prevista en l’annex IV del RDL 6/2015.
 2. Sense perjudici del que es disposa anteriorment, en la imposició de sancions s’ha detenir en compte que:
  1. La multa per la infracció prevista d’incompliment pel titular o arrendatari del vehicle amb el qual s’hagi comès la infracció de l’obligació d’identificar de forma veraç el conductor responsable de la infracció, quan siguin degudament requerits per a això en el termini establert és el doble de la prevista per a la infracció originària que la va motivar, si és infracció lleu, i el triple, si és infracció greu o molt greu.
  2. La infracció de conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radar o qualsevol altres mecanismes encaminats a interferir en el funcionament dels sistemes de vigilància de trànsit se sanciona amb una multa de 6.000 euros.
 3. La quantia econòmica de les multes establertes en aquesta ordenança, a l’article 80 i a l’annex IV del text refós de la Llei de Trànsit es pot incrementar en un 30 per cent, atenent la gravetat i la transcendència del fet, els antecedents de l’infractor i la condició de reincident, el perill potencial creat per a ell mateix i per als altres usuaris de la via, i el criteri de proporcionalitat.
 4. No tindran el caràcter de sancions les mesures cautelars o preventives que es puguin acordar d'acord amb el que estableix la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
 5. .En el quadre de sancions annex a aquesta Ordenança es preveu la qualificació de la infracció, l’import de la mateixa i l’aplicació de reducció i/o pèrdua de punts del permís de circulació, en cas que així procedeixin.

Article 61. Responsabilitats

 1. La responsabilitat per les infraccions al que disposa aquesta Ordenança recauran directament en la persona que hagi realitzat l'acció o omissió en la qual consisteixi la infracció. No obstant això:
  1. La persona titular que consti al Registre de Vehicles serà en tot cas responsable per les infraccions relatives a la documentació del vehicle, les relatives al seu estat de conservació, quan les deficiències afectin les condicions de seguretat del vehicle i perles derivades de l'incompliment de les normes relatives a reconeixements periòdics.
  2. El conductor d’una motocicleta, d’un ciclomotor, d’un vehicle de tres o quatre rodes no carrossat o de qualsevol altre vehicle per al qual s’exigeix l’ús de casc per part del conductor i del passatger és responsable de la no utilització del casc de protecció pel passatger, i també de transportar passatgers que no tinguin l’edat mínima exigida. Així mateix, el conductor del vehicle és responsable de la no utilització dels sistemes de retenció infantil, amb l’excepció que preveu l’article 13.4 del RDL 6/2015, si es tracta de conductors professionals.
  3. Quan l’autoria dels fets comesos correspongui a un menor de divuit anys, n’han de respondre solidàriament els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, en relació amb l’incompliment de l’obligació imposada a aquests que comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que s’imputi als menors. La responsabilitat solidària està referida estrictament a la pecuniària derivada de la multa imposada.
  4. En els casos en què no tingui lloc la detenció del vehicle i aquest tingui designat un conductor habitual, la responsabilitat per la infracció recau en aquest, excepte en el cas que acrediti que el conductor era un altre o la sostracció del vehicle.
  5. En els casos en què no tingui lloc la detenció del vehicle i aquest no tingui designat un conductor habitual, n’és responsable el conductor identificat pel titular o l’arrendatari allarg termini, d’acord amb les obligacions imposades a l’article 11 de la Llei 6/2015, de30 d’octubre.
  6. A les empreses d’arrendament de vehicles a curt termini n’és responsable l’arrendatari del vehicle. En cas que aquest manifesti que no n’és el conductor, o sigui una persona jurídica, li corresponen les obligacions que estableix per al titular l’article 11. La mateixa responsabilitat afecta els titulars dels tallers mecànics o establiments de compravenda de vehicles per les infraccions comeses amb els vehicles mentre hi estiguin dipositats.
  7. El titular, o l’arrendatari a llarg termini, en el cas que consti en el Registre de vehicles, és en tot cas responsable de les infraccions relatives a la documentació del vehicle, als reconeixements periòdics i al seu estat de conservació, quan les deficiències afectin les condicions de seguretat del vehicle.
  8. El titular o l’arrendatari, en el cas que consti en el Registre de vehicles, és responsable de les infraccions per estacionament, excepte en els casos en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor responsable del fet.
 2. El que disposa aquest article s’entén als únics efectes de la determinació de la responsabilitat en l’àmbit administratiu per les infraccions tipificades en aquest ordenança i en la Llei 6/2015, de 30 d’octubre.

CAPÍTOL TERCER. IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES

Article 62. Supòsits d’immobilització

 1. Els agents de l’autoritat de la Policia Local o Vigilant Municipal encarregats de vigilància del trànsit podran immobilitzar els vehicles que estiguin inclosos en algun dels supòsits següents:
  1. Quan el conductor d'un vehicle es negui a sotmetre's a les proves per determinar si condueix sota els efectes de l'alcohol, substàncies psicotròpiques, estupefaents, estimulants o anàlogues, o quan el resultat de la prova superi els límits reglamentàriament establerts.
  2. Quan el vehicle superi els nivells de soroll, fums o gasos permesos per la normativa en més d'un 10% o es negui a la realització de la prova de mesura.
  3. Quan el vehicle vagi desproveït dels cinturons i altres elements de seguretat obligatoris i quan les motocicletes o ciclomotors de dues rodes circulin amb el conductor o l'ocupant desproveïts de casc o sense subjectar.
  4. Quan el conductor d'un vehicle no justifiqui que està en possessió del permís o llicència de conducció corresponent o aquesta no sigui vàlida i no acrediti suficientment la seva identitat i domicili, o quan malgrat l'hagi acreditat, el seu comportament indueixi a considerar racionalment que no reuneix les aptituds o els coneixements necessaris per conduir.
  5. Quan el conductor d'un vehicle no justifiqui que està en possessió del permís de circulació del vehicle, i no acrediti suficientment la seva identitat i domicili.
  6. Quan quedi suficientment acreditat que el vehicle està circulant sense tenir l’assegurança obligatòria contractada.
  7. Quan el vehicle no estigui autoritzat a circular per no haver obtingut l’autorització o perquè hagi estat anul·lada o no reuneixi les condicions mínimes per fer-ho amb prou garanties de seguretat per a l'usuari o usuaris de la via.
  8. Quan de les condicions d'utilització dels vehicles es pugui derivar un risc greu per a la circulació, les persones o els béns o es puguin produir danys ala calçada.
  9. Quan el vehicle circuli amb una càrrega, amb un pes o unes dimensions superiors en un 10% a les autoritzades.
  10. Quan el conductor d'un vehicle denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol i es negui a dipositar l'import de la sanció o garantir el seu pagament per qualsevol mitjà admès en dret.
  11. Quan el vehicle circuli sense les plaques de matricula o quan siguin il·legibles o no s'ajustin a la normativa vigent.
  12. Quan el vehicle circuli de nit sense disposar dels dispositius d'enllumenat
  13. Quan transcorri un període de temps superior a dos mesos des de la data de caducitat prevista a la targeta d'inspecció tècnica del vehicle o quan essent preceptiu no la presenti.
  14. Quan hagi estat ordenat per l'autoritat judicial o administrativa competent.
  15. Quan no tinguin el tiquet corresponent per a l'estacionament en zona blava, o excedeixin de l'autorització concedida, fins que s'aconsegueixi identificar el conductor del vehicle.
  16. En tots els supòsits enumerats en l’art 104 de la Llei 6/2015.
 2. La immobilització dels vehicles es practicarà en el carrer, si és permès l'estacionament i no es causa risc a la seguretat de les persones o béns o en el garatge o aparcament públic o privat del municipi que designi el conductor o titular qui correrà amb les despeses de trasllat i estada. Quan no sigui possible la immobilització al carrer o en un garatge, es practicarà en el dipòsit municipal si se’n disposa o en qualsevol altre dipòsit autoritzat a l’efecte i seran a càrrec del conductor les despeses de trasllat i pupil·latge.
 3. En cap cas, serà justificada la immobilització d'un vehicle quan la pròpia mesura cautelar provoqui una disminució de la seguretat viària o destorbi la circulació de vehicles o de vianants. En aquest cas, si és una causa justificada, es retirarà el vehicle.
 4. La immobilització del vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va motivar.

CAPÍTOL QUART. RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 

Article 63. Supòsits de retirada

La Policia Local o Vigilant Municipal, podrà procedir, si la persona obligada no ho fes, a la retirada del vehicle de la via pública i al seu trasllat al Dipòsit Municipal, en el seu cas, o altres

llocs que s’estableixin d’acord amb l’actual ordenança, en els següents casos:

 1. Sempre que constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació o al funcionament d'algun servei públic i també quan es pugui presumir racionalment el seu abandonament a la via pública.
 2. En cas d'accident que l'impedeixi continuar la marxa.
 3. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del mateix.
 4. Quan immobilitzat un vehicle, d'acord amb allò que disposa l'article 87.5 del Reial Decret legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, l'infractor persistís en la negativa a dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa.
 5. Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats d'estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que ho autoritza; quan l'hora registrada al comprovant no sigui visible des de l'exterior o quan excedeixi el doble del temps
 6. En els supòsits enumerats en l’art 105 de la Llei 6/2015.

Article 64. Justificació de la retirada

A títol enunciatiu, es considerarà que un vehicle està en les circumstàncies determinades a l'apartat 1 de l'article anterior, i per tant està justificada la seva retirada:

 1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada.
 2. Quan estigui estacionat en doble filera sense el seu conductor.
 3. Quan sobresurti del vèrtex d'un xamfrà o de l'extrem de l'angle d'una cantonada i obligui als demés conductors a fer maniobres amb risc.
 4. Quan estigui estacionat en un pas de vianants senyalitzat.
 5. Quan ocupi total o parcialment un gual o reserva d'estacionament, degudament senyalitzat i legalitzat.
 6. Quan estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega, durant les hores de la seva utilització.
 7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.
 8. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a urgències i seguretat.
 9. Quan estigui estacionat davant de sortides d’emergència d'espectacles públics, durant les hores en què es celebrin.
 10. Quan estigui estacionat en una reserva per a persones amb mobilitat reduïda.
 11. Quan estigui estacionat, total o parcialment, sobre una vorera, andana, refugi, passeig, zona de precaució o zona de franges de paviment, excepció feta d'autorització retirada del vehicle de la via pública i al seu trasllat al Dipòsit Municipal, en el seu cas, o altres lloc que s’estableixin d’acord amb l’actual ordenança, en els següents casos:
  1. Sempre que constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació o al funcionament d'algun servei públic i també quan es pugui presumir racionalment el seu abandonament a la via pública.
  2. En cas d'accident que l'impedeixi continuar la marxa.
  3. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del mateix.
  4. Quan immobilitzat un vehicle, d'acord amb allò que disposa l'article 87.5 del Reial Decret legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, l'infractor persistís en la negativa a dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa.
  5. Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats d'estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que ho autoritza; quan l'hora registrada al comprovant no sigui visible des de l'exterior o quan excedeixi el doble del temps
  6. En els supòsits enumerats en l’art 105 de la Llei 6/2015.

Article 64. Justificació de la retirada

A títol enunciatiu, es considerarà que un vehicle està en les circumstàncies determinades a l'apartat 1 de l'article anterior, i per tant està justificada la seva retirada:

 1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada.
 2. Quan estigui estacionat en doble filera sense el seu conductor.
 3. Quan sobresurti del vèrtex d'un xamfrà o de l'extrem de l'angle d'una cantonada i obligui als demés conductors a fer maniobres amb risc.
 4. Quan estigui estacionat en un pas de vianants senyalitzat.
 5. Quan ocupi total o parcialment un gual o reserva d'estacionament, degudament senyalitzat i legalitzat.
 6. Quan estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega, durant les hores de la seva utilització.
 7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.
 8. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a urgències i seguretat.
 9. Quan estigui estacionat davant de sortides d’emergència d'espectacles públics, durant les hores en què es celebrin.
 10. Quan estigui estacionat en una reserva per a persones amb mobilitat reduïda.
 11. Quan estigui estacionat, total o parcialment, sobre una vorera, andana, refugi, passeig, zona de precaució o zona de franges de paviment, excepció feta d'autorització
 12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris de la via pública.
 13. Quan impedeixi un gir autoritzat u obligui a fer maniobres per a realitzar-lo.
 14. Quan obstaculitzi la visibilitat del trànsit d'una via pública als conductors que hi accedeixen des d'una altra.
 15. Quan impedeixi total o parcialment l'entrada de persones a un immoble.
 16. Quan estigui estacionat en mig de la calcada de circulació.
 17. Quan estigui estacionat en una zona de vianants fora de les hores permeses, excepció feta d'autorització expressa.
 18. Quan deixi un espai lliure insuficient per a la lliure circulació dels altres vehicles usuaris de la via pública.
 19. Sempre que, com en tots els casos anteriors, constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació o al funcionament d'algun servei públic, inclòs el servei de regulació de zones d'estacionament limitat.

Article 65. Retirada excepcional

 1. L'Ajuntament també podrà retirar o remoure els vehicles de la via pública encara que no estiguin en situació d'infracció, en els següents casos:
  1. En cas d’emergència o necessitat.
  2. Quan s'estacioni en un lloc que s'hagi d'ocupar per a un acte públic degudament
  3. Quan obstaculitzi la neteja, reparació o senyalització de la via pública o s'hagin de realitzar treballs relacionats amb la poda de l'arbrat.
  4. Quan estigui estacionat en una zona amb reserva d'ocupació per a la realització d'obres o treballs autoritzats.
  5. En cas que se'n pugui presumir la utilització il·legítima o es vulgui garantir la seguretat de les proves o efectes del seu interior.
  6. Quan hagi estat ordenat per l'autoritat judicial o administrativa competent.
  7. Quan hagin passat 24 hores d'una immobilització d'un vehicle sense que s'hagin resolt les causes que la van motivar.
  8. Quan per avaria l'equip de senyals acústics o l'alarma antirobatori emetin sons que alterin la convivència ciutadana i no es pugui localitzar el conductor del vehicle.
  9. Quan hi hagi motius d'immobilització i aquesta no es pugui dur a terme a la via pública en condicions de seguretat.
  10. Quan, sense estar inclosos en els apartats anteriors, estiguin aturats de forma que constitueixin un perill, obstaculitzin greument el trànsit de vehicles o vianants o deteriorin el patrimoni públic.
 2. Pel que fa als apartats a),b),c) i d) la retirada, trasllat i dipòsit no comportarà cap despesa al titular del vehicle llevat dels següents supòsits:
  1. Que hagi estat possible localitzar i requerir al propietari perquè el retiri.
  2. Que s'hagi pogut senyalitzar o advertir amb 24 hores d'antelació.
  3. Quan s'hagi estacionat el vehicle amb posterioritat a la col·locació de la senyalització corresponent.
 3. Pel que fa a l'apartat e), la retirada no comportarà cap despesa pel titular del vehicle pels conceptes de trasllat o dipòsit .
 4. Pel que fa a la resta d'apartats les despeses de retirada i dipòsit aniran a càrrec del titular del vehicle.

Article 66. Despeses derivades de la retirada

Excepció feta del casos legalment previstos, les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada i estància del vehicle al Dipòsit Municipal, seran per compte del titular, que haurà de pagar-los o garantir el pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle, d'acord amb el que disposa la vigent Ordenança Fiscal, podent efectuar la retirada el titular o persona degudament autoritzada.

Article 67.Suspensió de la retirada

La retirada del vehicle es suspendrà immediatament si el propietari o conductor del mateix compareix abans que la grua hagi iniciat la marxa amb el vehicle enganxat i sempre que adopti les mesures necessàries per acabar amb la situació irregular en la que es trobava el vehicle, i previ pagament o garantia de pagament de l’import de la taxa municipal per sortida de grua. No obstant això, si les circumstàncies del trànsit ho aconsellen, la Policia Local o Vigilant Municipal, entregarà el vehicle al propietari o conductor en el lloc més proper possible que no ocasioni pertorbacions a la circulació.

TÍTOL NOVÈ. PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 68. Garantia del procediment

 1. No es pot imposar cap sanció per les infraccions tipificades en aquesta ordenança i a la legislació sobre trànsit sinó en virtut d’un procediment instruït d’acord amb el que disposa el Capítol IV del Títol V de la Llei de Trànsit i les disposicions reglamentàries que el despleguen(com el RD 320/1994, del 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària) i, supletòriament, el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 69. Instrucció

La Unitat de Sancions de l’ajuntament és l’òrgan competent per instruir i impulsar la tramitació dels expedients per les infraccions comeses en aplicació d'aquest Ordenança, així com altra normativa en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

 

No obstant això l’Ajuntament, en cas de limitació de recursos, podrà acordar l’elaboració i aprovació de convenis de col·laboració amb altres AAPP en relació al procés d’instrucció i tramitació dels procediments sancionadors a què faci referència aquesta ordenança.

Article 70. Presentació d’al·legacions i revisió dels actes

 1. Les persones que hagin estat denunciades per infracció a les normes o disposicions d'aquesta Ordenança, i no estiguin conformes amb la denúncia, podran presentar en aquest Ajuntament, en el termini de vint dies a partir de la data de notificació de la denúncia i per qualsevol mitjà admès en dret, un escrit d’al·legacions en el qual constaran, a més de les dades d'identificació de la persona i del domicili per a notificacions, el número d'expedient o del butlletí de denúncia, la data de la denúncia, la matrícula del vehicle denunciat i tot allò que cregui convenient per a la seva defensa, així com la proposició, si s'escau, de les proves oportunes.
 2. Contra les resolucions sancionadores es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició, en el termini d’un mes des del dia següent al de la seva notificació.
 3. La interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte impugnat ni la de la sanció. Cas que el recurrent sol·liciti la suspensió de l’execució, aquesta s’entendrà denegada transcorregut el termini d’un mes des de la sol·licitud sens que s’hagi resolt.
 4. Les resolucions que posin fi a la via administrativa podran ésser recorregudes davant, l'ordre jurisdiccional, contenciosa i administrativa. No obstant això, es podrà interposar qualsevol recurs que es consideri convenient.

Article 71. Cobrament de les sancions

 1. Les multes es poden pagar amb una reducció del 50% si es satisfan dins del termini de vint dies naturals següents al dia de la notificació de la denúncia i es tracta d’un procediment abreujat.
 1. Transcorregut el termini anterior, les multes hauran de fer-se efectives dins del quinze dies naturals següents a la data de la seva fermesa.
 2. Quan l'infractor no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol, l'agent que hagi fet la denúncia fixarà provisionalment la quantitat de la multa, si no es diposita aquest import o no garanteix el seu pagament per qualsevol mitjà admès en dret, s’immobilitzarà el vehicle en els termes i condicions establerts. En tot cas, es tindrà en compte allò que està previst en el número anterior respecte la reducció del 50%.
 3. Vençut el termini establert en l'apartat anterior sense que s'hagi satisfet l'import de la sanció, la seva exacció es durà a terme per la via del constrenyiment. Amb aquesta finalitat, serà títol executiu la certificació de descobert expedida per l’òrgan competent de l'Ajuntament. En tot cas, s’estarà a les delegacions que es puguin efectuar, per part de l’Ajuntament en matèria de gestió i recaptació de les multes derivades dels expedients sancionadors relacionats amb aquesta ordenança.

Article 72. Prescripció

L’acció per sancionar les infraccions prescriu en els terminis establerts per l’article 112 del Text refós de la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària aprovat pel RD legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre. La prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la qual tingui coneixement la persona denunciada o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili o per la notificació efectuada d’acord amb l’establert als articles 89,90 i 91 de l’esmentat Text refós.

QUADRE DE VELOCITAT

Annex IV de la Llei 6/2015, de 30 d'octubre

LIMITACIÓ DE VELOCITAT

 

INFRACCIONS DE VELOCITAT

PUBLICAT AL BOP Nº244 DEL 19/12/2018

- Modificació de l'article 58 (Infraccions a l'Ordenança), publicat al BOP nº26 del 07/02/2020
- Modificació de l'article 59 (Graduació), publicat al BOP nº26 del 07/02/2020