23° / 8° Clar

ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 37 D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUE AFECTA ALS CARRERS D’ARTESA DE SEGRE MITJANÇANT TAULES, CADIRES, PARA-SOLS I ELEMENTS SIMILARS PER A LA INSTAL•LACIÓ DE TERRASSES I VETLLADORS DE BARS I ALTRES ACTIVITATS COMERCIALS AMB FINALITAT LUCRATIVA

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte

La present ordenança té per objecte la regulació de l’ocupació temporal de la via pública que afecta als carrers d’Artesa de Segre mitjançant, taules, cadires, para-sols, parades, extensions d’establiment, marquesines, tendals, màquines expenedores i altres elements similars per a la instal·lació de terrasses, vetlladors de bars i altres activitats comercials amb finalitat lucrativa.

Article 2. Fet imposable

L’ocupació amb caràcter no permanent de la via pública o béns d’ús públic amb algun o alguns elements que constitueixen l’objecte de l’ordenança present.

Article 3. Subjecte passiu

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o entitats a favor dels quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4. Naturalesa jurídica

Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús privatiu sense transformació o modificació del domini públic, i es regiran pel disposat a l’article 57.2 del vigent Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

Article 5. Règim jurídic

L’ocupació de la via pública amb finalitats comercials o anàlogues, resta subjecta a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic. Per aquesta raó l’atorgament de les llicències serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció.

Article 6. Òrgan competent

L’òrgan competent per a l’atorgament de les llicències serà l’alcalde, previ informe tècnic, en base a les característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de trastorns pel trànsit de persones o vehicles. Es podran establir criteris genèrics d’actuació en aquesta matèria.

Article 7. Quota tributària

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa a continuació, segons la superfície ocupada expressada en metres quadrats:- Per cada metre quadrat de superfície ocupada, al mes: 2,46 euros.

Article 8. Obligació de pagament

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el moment de sol·licitar la llicència corresponent. El seu pagament es realitzarà per ingrés directe en la Tresoreria municipal, però sempre abans de retirar la llicència corresponent. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ i s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.

CAPÍTOL II

Definicions

Article 9

 1. Terrasses: S’entén per terrassa l’espai públic o privat ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació destinat a acollir instal·lacions annexes a un establiment d’hostaleria (restaurant, bar, cafeteria o similar) i en el que es col·loca mobiliari tal com taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements similars al servei dels esmentats establiments.
 2. Vetlladors: Són vetlladors les terrasses que compten amb proteccions a la coberta i que de forma total o parcial necessitin d’una instal·lació a la via pública.
 3. Altres: Qualsevol activitat comercial amb finalitat de lucre.

CAPÍTOL III

Ocupació d’espais públics i superfícies

Article 10. Sol·licitud de llicència

La sol·licitud de llicència haurà d’ésser formulada pel peticionari particular o pel titular de l’establiment, amb expressió de les seves dades i les de l’establiment, i acompanyada per:

- Autoliquidació de la taxa que correspongui, d’acord amb el previst en aquesta ordenança.

- Plànol o croquis acotat, especificant la superfície a ocupar, característiques de l’ocupació, amb dimensions i distància respecte a la façana i la calçada, i les observacions que es creguin oportunes.

- Relació dels elements o mobiliari que es vol instal·lar i les seves característiques (color, material, mides ...), així com la necessitat i la forma de connectar enllumenat, cas de ser així.

- Memòria descriptiva de les instal·lacions i materials i document executiu quan es tracti d’ocupacions amb elements fixos que requereixin la realització d’obres i/o instal·lacions.

- Còpia del permís municipal concedit per exercir l’activitat principal.

- Còpia de l’assegurança de responsabilitat per fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers a la via pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat.

Article 11. Adjudicació de llicències

Les llicències seran adjudicades als sol·licitants que demanin l’ocupació de la vorera contigua a l’establiment comercial, ambla qual l’ocupació demanada formarà una unitat d’explotació. Serà requisit previ que el sol·licitant compti amb llicència d’obertura de l’establiment.

La concessió de llicència està subjecta a l’emissió d’un informe tècnic favorable. En aquest informe es farà constar el compliment de totes les condicions establertes respecte a l’espai, el mobiliari ii altres, alhora que s’assenyalarà el lloc concret on s’ha de col·locar. D’acord amb les característiques de l’espai on es vol instal·lar i en base a l’informe tècnic que s’emeti, l’Ajuntament podrà desestimar la instal·lació d’un o més elements dels projectats (tendals, para-sols, etc.).

Serà requisit indispensable perquè s’autoritzi la instal·lació que el sol·licitant disposi del corresponent permís municipal per exercir l’activitat. Cas de tractar-se d’un canvi de titularitat de l’establiment, l’Ajuntament podrà concedir la llicència sempre i quan el responsable de l’activitat hagi realitzat correctament els tràmits necessaris per a la transmissió del permís municipal.

Si en el moment de la sol·licitud de llicència existís obert un expedient de queixes o sancionador en el que s’hagués constatat l’incompliment per part del titular de l’activitat d’alguna de les condicions imposades al permís municipal concedit per exercir-la, es podrà suspendre la tramitació de l’autorització d’instal·lació fins que s’hagi resolt l’expedient de queixes o sancionador.

Si la resolució de l’expedient de queixes o sancionador comportés la imposició d’una sanció, l’Ajuntament atenent a les causes que van donar lloc a la imposició de la sanció, els possibles perjudicis a tercers, etc., podrà decidir la concessió o denegació de la llicència sol·licitada.

Les llicències es concediran per adjudicació directa als titulars dels locals contigus a l’espai públic autoritzat, d’acord amb el règim jurídic establert en aquesta ordenança.

Si la llicència d’ocupació demanada comportés la realització d’obres, aquestes hauran d’atorgar-se simultàniament a la llicència d’ocupació.

Article 12. Renovació

Mitjançant resolució d’alcaldia es podran autoritzar d’ofici aquelles llicències concedides la temporada anterior que mantinguin les seves característiques. Qualsevol canvi, modificació o addició d’elements, superfície o altre paràmetre, determinarà l’obligació de presentar nova sol·licitud acompanyada de la corresponent memòria o projecte.

Article 13. Obligacions del titular de la llicència

Els titulars de llicència estaran sotmesos a les prescripcions establertes a la normativa que sigui d’aplicació, vetllant per la prioritat del descans dels veïns i pel manteniment de l’ordre públic a la terrassa, posant en coneixement de les forces d’ordre públic les alteracions que es puguin produir.

 1. El titular de la llicència haurà de marcar els límits de la concessió, seguint les indicacions dels serveis tècnics de l’Ajuntament, de tal manera que es delimiti clarament l’espai al qual es refereix l’ocupació autoritzada.
 2. No podran ocupar l’espai al voltant de les terrasses i espais similars per instal·lar-hi o dipositar-hi caixes, ampolles i altres objectes que utilitzin per a la seva activitat.
 3. Respectar en tot moment el següent horari màxim d’activitat ala via pública:- De l’1 de juny al 30 de setembre, fins a les 24.00 hores.- La resta de l’any, fins a les 23.00 hores.- En el període comprés de l’1 de juny al 30 de setembre, l’horari establert es podrà perllongarà una hora els divendres, dissabtes i vigília de festius.
 4. Els establiments gaudiran de 30 minuts a partir de l’hora de tancament per tal de desallotjar i recollir sense sorolls el material de la via pública.
 5. Mantenir en bon estat la porció de domini públic ocupat, ambla col·locació en lloc visible junt a les seves instal·lacions, papereres o recipients idonis, com mantenir perfectament neta una àrea de cinc metres al voltant d’aquest espai, amb la retirada de la via pública d’ampolles, envasos, gots i altres deixalles produïdes per l’activitat.
 6. Les instal·lacions hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació.
 7. Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers a la via pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. Per fer front a aquesta responsabilitat haurà de disposar de l’assegurança corresponent, de la que aportarà còpia a l’Ajuntament.
 8. Retirar les instal·lacions de forma total les temporades en què l’Ajuntament no les autoritzi.
 9. Recollir i apilar les taules, cadires i altres elements diàriament al tancament del servei, de tal manera que no obstaculitzi la realització de les tasques de neteja i manteniment de la via pública.
 10. Trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb el municipi.
 11. Disposar en tot moment del document acreditatiu de la llicència, que serà exhibit immediatament a petició de l’autoritat municipal.
 12. Es prohibeix amb caràcter general la instal·lació de sistemes de reproducció musical o sonora a l’espai de la via pública autoritzat per la llicència, excepte en supòsits especialment permesos a causa de festes populars, revetlles, etc, en els que caldrà realitzar la corresponent sol·licitud.

Article 14. Revocació de la llicència

Les llicències es concedeixen a precari i, per tant, es podran revocar en qualsevol moment. Aquesta revocació no comportarà indemnització quan sigui motivada per raons sobrevingudes d’interès públic o per incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència.

Article 15. Espais a ocupar

La llicència determinarà en cada cas la superfície màxima a ocupar. Les llicències per a ocupar una porció de la via pública es concediran per temporades. En cas de manca d’especificació, s’entendrà atorgada per l’any en curs.

S’entendrà com a superfície d’ocupació, la que ocupa el mobiliari necessari per a la instal·lació d’una terrassa de bar o altres elements sobre la via pública. En el cas de les terrasses dels bars es considerarà que la superfície d’ocupació de calçada serà de 1,80 metres d’amplada com a màxim. Es podrà ocupar la vorera, quan aquesta sigui igual o superior a 1,80 metres, sempre que es deixi una pas de 1,20 metres per a vianants, amb un màxim igual a la longitud total de la façana de l’establiment.

Excepcionalment i en benefici del vianants la part ocupada de vorera es podrà substituir per una major ocupació de la calçada sempre que les característiques de la via pública ho permetin.

Es podrà ampliar l’espai d’ocupació als trams de vorera situats a banda i banda, sempre que es respectin les portes d’accés a habitatges i locals, establint una distància mínima efectiva en úsd’1 m. a la porta, amb compliment de les condicions de l’ocupació primera i que disposin de l’autorització dels propietaris dels locals directament afectats.

Quan per les característiques de la vorera contigua a l’establiment no es pugui autoritzar l’ocupació sol·licitada es podrà, discrecionalment, autoritzar aquesta a un espai públic de superfície suficient el més proper possible a l’establiment, havent-se de disposar de les autoritzacions sectorials que siguin pertinents.

Respecte d’instal·lacions o mecanismes automatitzats com màquines expenedores de begudes, màquines de lleure i elements similars es situaran en el costat interior de la vorera i el règim aplicable serà el mateix que el descrit anteriorment.

Article 16. Condicions tècniques

El respecte a la lliure circulació dels vianants en les millors condicions és el criteri prioritari sobre qualsevol actuació vinculada a l’ocupació de via pública aquí descrita, i és valorarà el següent:

 1. La col·locació dels diferents elements assimilables al servei de bars, establiments de restauració i similars només s’admetrà en vorera quan aquesta sigui igual o superior a 1,80 metres, i s’haurà de deixar lliure un espai mínim d’1,20 metres pel trànsit dels vianants per on puguin circular amb seguretat i comoditat.

En el cas d’ocupació de la zona d’aparcament existent davant de l’establiment, s’haurà de garantir el pas dels vianants per la vorera deixant lliure tota la vorera si aquesta és més petita a 1,80 metres.

En el cas d’elements com màquines expenedores, expositors i similars el lloc d’emplaçament serà tocant a la façana i és mantindran les distàncies mínimes establertes en el paràgraf anterior per garantir el pas de vianants. Els materials utilitzats hauran d’oferir suficients garanties estètiques i de solidesa, hauran de quedar perfectament descrits en la documentació aportada i sotmetre’s a informe dels serveis tècnics de l’Ajuntament per la seva idoneïtat.

 1. Les instal·lacions situades a nivell de calçada hauran d’estar separada mitjançant un element de seguretat com tanques correctament subjectades amb elements de senyalització, com catadiòptrics, a la banda de la calçada.
 2. L’estructura de les instal·lacions sobre la via pública haurà de ser fàcilment desmuntable, de manera que els muntatges i desmuntatges posteriors a la primera instal·lació no requereixin la realització de cap obra.
 3. Les instal·lacions sobre la via pública no podran obstaculitzar l’accés a hidrants, boques de rec, registres de clavegueram i altres elements similars, que hauran de disposar d’un dispositiu que en permeti el seu accionament.
 4. La concessió de la llicència quedarà condicionada a l’execució de treballs de reparació o reconstrucció de voreres; aquestes obres hauran de realitzar-se sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.
 5. L’alçada mínima de les instal·lacions serà de dos metres i vint-i-cinc centímetres, podent admetre penjants o serrells fins una alçada mínima de dos metres.
 6. Pel que fa als elements vinculats a terrasses, durant les temporades en que l’Ajuntament no autoritzi les instal·lacions, hauran de ser retirats de forma total.
 7. Cap element podrà obstaculitzar la neteja i altres serveis que es realitzin en la via pública.
 8. La recollida de les taules i cadires serà diària podent quedar apilades en la zona d’ocupació respectant sempre el criteri del punt anterior.
 9. Les cadires seran de tipus individual. No és permesa la utilització de bancs o elements similars.
 10. La instal·lació elèctrica haurà d’integrar-se perfectament en el conjunt i s’ajustarà al reglament de baixa tensió. No s’admeten instal·lacions elèctriques d’aparença provisional.

Article 17. Retirada dels elements de la superfície o espai d’ocupació

Transcorregut el termini per al qual es va atorgar la llicència, quan es produeixi la seva caducitat, cessament o canvi de l’activitat o negoci, es declari la seva revocació, i també durant els períodes d’inactivitat de l’establiment, l’interessat està obligat, en un termini màxim de tres dies, a retirar els elements col·locats o instal·lats de la superfície o espai d’ocupació, o del seu vol. En els casos d’incompliment, la Corporació municipal, sense necessitat de requeriment previ i per raons d’interès públic, ho podrà realitzar d’ofici, i amb càrrec a l’interessat.

La Corporació municipal farà ús de la mateixa potestat de retirada d’aquelles instal·lacions o elements que no disposin d’autorització municipal o incompleixin les determinacions de la llicència, o els preceptes generals d’aquesta ordenança.

Article 18. Durada

En cap cas es concediran autoritzacions per temps indefinit.

El temps mínim de l’autorització serà de 6 mesos, i màxim de 12, prorrogable per un altre període equivalent.

L’ocupació del sòl per a la realització del muntatge i desmuntatge de les instal·lacions podrà començar i acabar, com a màxim, tres dies abans o després del període autoritzat.

Article 19. Horari de funcionament

S’estableix amb caràcter general l’horari màxim de funcionament següent:

- De l’1 de juny al 30 de setembre, fins a les 24.00 hores.

- La resta de l’any, fins a les 23.00 hores.

- En el període comprés de l’1 de juny al 30 de setembre, l’horari establert es podrà perllongar una hora els divendres, dissabtes i vigília de festius.

Els establiments gaudiran de 30 minuts a partir de l’hora de tancament per tal de desallotjar i recollir sense sorolls el material de la via pública.

CAPÍTOL IV

Ocupació d’espais privats

Article 20. Ocupació d’espais privats

 1. La instal·lació de taules a les terrasses, patis, galeries o espais oberts de propietat privada que estiguin situats a l’aire lliure no es consideren compresos en la llicència d’obertura de l’establiment al qual pertanyen, per la qual cosa el seu titular haurà d’obtenir llicència específica per a aquesta nova activitat, amb els mateixos requisits documentals que els assenyalats perles ocupacions de via pública, amb excepció del que es refereix a l’obligació de pagar l’import fixat a l’ordenança fiscal (del preu públic) per ocupació de la via pública.
 2. L’horari d’activitat serà el mateix que l’establert amb caràcter general a l’article 13.3.
 3. Respecte de la reproducció musical és d’aplicació el que disposa l’article 13.12.

CAPÍTOL V

Règim sancionador

Article 21. Incompliment de les obligacions

1. L’incompliment de les obligacions que afecten el titular de la llicència d’acord amb aquesta Ordenança comportarà l’aplicació de sancions administratives en forma de multes, i fins i tot la revocació de la llicència.

2. Les infraccions contra aquesta ordenança poden constituir faltes greus, lleus o molt greus.

2.1. Són faltes lleus:

a) Excedir-se dels límits espacials o temporals de l’ocupació.

b) Originar qualsevol tipus de molèsties per sorolls a la via pública o a l’espai privat autoritzat.

c) Qualsevol altra vulneració d’aquesta Ordenança no tipificada com a greu.

2.2. Són faltes greus:

a) Ocupar la via pública o els espais privats sense tenir-ne llicència.

b) Tolerar i/o no comunicar als serveis d’ordre públic altercats,escàndols a la zona de la via pública o espai privat autoritzat.

c) L’ incompliment reiterat, 3 cops, de l’horari màxim establert per cessament de l’activitat.

d) La reiteració de qualsevol falta lleu.

2.3. Són faltes molt greus:

a) La reiteració de qualsevol falta greu.

3. Les sancions aplicables per la comissió d’alguna de les infraccions previstes en aquesta ordenança seran les següents:

3.1. Les faltes molt greus poden ésser sancionades amb multa des de 600 euros fins a 1.000 euros i/o la revocació de la llicència.

3.2. Les faltes greus poden ésser sancionades amb multa des de 300 euros fins a 600 euros i/o amb la reducció de l’horari de tancament de l’activitat.

3.3. Les faltes lleus poden ésser sancionades amb multa de fins a 300 euros i/o amb la reducció de l’horari de tancament de l’activitat.

4. No es concediran autoritzacions als titulars de llicències que hagin estat sancionat amb la seva revocació en un termini de dos anys, comptats de conformitat l’article 132, de la Llei 30/1992,de 26 de novembre.

5. Pel fet que es considera que les ocupacions autoritzades a la via pública i als espais privats formen una unitat d’explotació amb el local al qual serveixen, les sancions derivades de la legislació sobre policia d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics comeses en aquest espai afectaran, des del punt de vista sancionador, al local principal. De la mateixa manera les sancions que comportin suspensió o tancament de l’activitat principal s’entendran també referides a l’activitat autoritzada.

Article 22. Altres autoritzacions

L’obtenció de la llicència municipal no eximeix de l’obtenció de la resta d’autoritzacions de les administracions sectorials competents que siguin pertinents.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes i disposicions municipals (ordenança número 17), que contravinguin o s’oposin a aquesta ordenança.

PUBLICADA AL BOP Nº26 DEL 21/02/2012