26° / 7° Clar

ORDENANÇA NÚM.42 REGULADORA DE LES BASES PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A ASSOCIACIONS O ENTITATS PER LA REALITZACIÓ, PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE PROJECTES I/O ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES.

Primera . Objecte i finalitat

Aquestes normes regulen la concessió dels ajuts i subvencions que figuren nominativament al pressupost de l’Ajuntament  destinades el foment de les activitats culturals o recreatives, esportives, d’ensenyament juvenils, d’interès social  i d’altres que compleixin o supleixin els serveis de competència municipal d’acord amb el  que disposen els arts. 25 i 26 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les bases de Regim Local.

Es podran subvencionar:

 • Activitats de dinamització cultural: concursos i certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional.
 • Activitats artístiques: pintura, teatre, fotografia, música, dansa, festivals i programacions estables d’aquests àmbits culturals.
 • Activitats de promoció, difusió cultural i d’interès social: cursos, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos i premis.
 • Activitats de promoció  de l’esport (torneigs, campionats, curses, etc.) 

Els ajuts i subvencions atorgats d’acord amb aquestes normes s’han d’imputar a la corresponent partida del Pressupost de la Corporació en funció del tipus de despesa objecte de subvenció. S’establiran partides nominatives per a aquelles subvencions que l’Ajuntament prevegi atorgar per una finalitat de caràcter singular 

L’Ajuntament consignarà una quantitat en el seu pressupost ordinari per atendre les sol·licituds de subvencions fins  que s’esgoti la partida pressupostària. 

Segona. Beneficiaris

  1. 1.Podran acollir-se a aquestes bases totes les entitats i associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes, preferentment domiciliades al municipi.

Les entitats sol·licitants hauran d’estar degudament inscrites com a tals en el registre d’Entitats que al respecte té establerta la Generalitat de Catalunya i també al Registre d’Entitats  Municipals de l’Ajuntament d’Artesa de Segre. 

  1. 2.Quedaran expressament exclosos:

 • Centres d’ensenyament infantil primari
 • Instituts d’ensenyament secundari
 • Entitats i associacions que per analogia es puguin considerar similars a les anteriors.

Tercera. Òrgan competent per a l’atorgament de les subvencions

Els òrgans de l’Ajuntament competents per  concedir les subvencions i els ajuts segons aquestes normes són els següents:

a) L’Alcaldessa per a les subvencions d’import fins a 1000 €.

b) El Ple de la Corporació per a les subvencions d’import superior a 1000 €

Quarta. Condicions prèvies/requisits

4.1. Estar al corrent de les obligacions tributàries i contractuals amb l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

4.2. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la seguretat social, en la forma en la qual es determini reglamentàriament. Per tal de comprovar el compliment de les obligacions tributàries

4.3. Els beneficiaris de les subvencions o dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica (fullets publicitaris o informatius) i audiovisual que hagi estat objecte de la subvenció o ajut, el logotip i la col·laboració de l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Cinquena Despeses subvencionables

Totes aquelles que es considerin necessàries pel funcionament ordinari de les entitats així com pel  desenvolupament de projectes o les activitats objecte de la subvenció o ajut.

Sisena. Compatibilitat

Les subvencions atorgades en el marc d’aquest programa són compatibles amb l’obtenció d’un ajut directe, destinat a la mateixa actuació , atorgat per la Diputació de Lleida i els seus organismes, així com també amb l’obtenció de qualsevol ajut destinat a la mateixa actuació atorgat per altres administracions públiques.

En cap cas, conjuntament amb altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost de l’actuació

Setena. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es faran per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Artesa de Segre.  A   l’apartat Catàleg de tràmits: Sol·licitud de subvenció per a entitats, i aniran acompanyades de:

7.1.Programa i memòria detallada del projecte, programa i / o activitat culturals prevista a realitzar

7.2.Pressupost general desglossat d’ingressos i despeses previst.

7.3.Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació.

7.4.En ca de no haver-ho presentat anteriorment, o per motiu de canvi de dades bancàries: Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l’Ajuntament d’Artesa de Segre

7.5.Declaració de no tenir cap caua de prohibició per rebre la subvenció

7.6.Declaració d’acceptar les presents normes, la subvenció que se li pugui atorgar, així com les condicions que se’n derivin, en cas de ser-li concedida.

7.7.Declaració d’estar al corrent del compliment del es obligacions tributàries di de la Seguretat Social.

7.8.Una còpia dels vigents estatuts.

7.9. Els documents acreditatius de la seva inscripció al registre corresponent.

Vuitena. Termini de presentació

El termini màxim per presentar i admetre sol·licituds referents a aquestes bases, serà de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en que es dugui a terme l’activitat objecte de subvenció. 

Novena. Cessió d’espais i materials

Pel que fa a les  peticions de material i altres recursos, així com les peticions d’espais que les entitats i  associacions del municipi realitzin a l’ajuntament d’Artesa de Segre, per tal de  dur a terme activitats o actes,  caldrà que tinguin en compte la següent informació:

 • Caldrà realitzar les sol·licituds  amb deu dies hàbils d’antelació a l’acte que es vulgui realitzar, perquè els personal es pugui organitzar. 
 • El personal de la brigada portarà i s’endurà el material que s’hagi sol·licitat. Pel que fa al muntatge i desmuntatge de l’acte o activitat es durà a terme per part de l’entitat o associació sol·licitant.
 • Caldrà que el material que s’hagi cedit, es torni en el mateix estat que s’hagi deixat. En cas contrari es descomptarà de la subvenció actual i posterior si no és suficient. 

Desena. Esmena de defectes

L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà previ requeriment, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació , en el benentès que passat aquest termini sense haver presentat la documentació demanda es considerarà, que el sol·licitant desisteix de la petició.

Onzena. Reformulació de sol·licituds.

Abans que l’òrgan instructor formuli la proposta de resolució, l’entitat beneficiaria, per iniciativa pròpia o a proposta de l’òrgan instructor, podrà demanar la reformulació de la sol·licitud.

La reformulació tindrà com a objectiu, ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció, amb especial referència al pressupost de l’actuació que es preveu realitzar.

Dotzena. Import, Concessió i criteris

L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l’actuació, i sempre amb la limitació de la dotació pressupostària del vigent pressupost municipal.

Les propostes d’ajut podran esser sotmeses a la consideració dels òrgans col·legiats que es considerin adients. També es podran sotmetre a informe del tècnic competent en funció de la matèria. En tot cas, figurarà a l’expedient l’informe d’intervenció sobre l’existència de crèdit disponible, adequat i suficient.

En el moment de determinar la concessió de l’ajut, sempre que es disposi de crèdit suficient, es tindrà en compte el següent :

12.1 Avaluació de les activitats a realitzar, segons programa i memòria presentada.

12.2.Avaluació i racionalització del pressupost general d’ingressos i despeses     previst.

12.3.Interès, repercussió i singularitat dels projectes, programes i / o activitat culturals  així  com els objectius que es pretenen.

12.4. El cofinançament o no dels projectes, programes i / o activitat culturals mitjançant  altres administracions.

Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

Tretzena. Termini de resolució i notificació de les subvencions o ajuts concedits.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos, a comptar des de la data  de presentació de les sol·licituds. La manca de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris.

Catorzena. Obligacions dels beneficiaris.

En atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s’atorguen, els beneficiaris assumeixen les obligacions següents:

14.1. Acceptar expressament l’ajut en el moment que es comuniqui la concessió del mateix.

14.2. Executar les activitats objecte de l’ajut concedit.

14.3. Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat prevista en l’acord d’atorgament.

14.4.Justificar la despesa de les activitats mitjançant originals o bé còpia de les factures acreditatives de les despeses generades respecte els conceptes pels quals s’hagi rebut l’ajut o la subvenció, d’acord amb les Bases 46 a 49 del Pressupost municipal vigent, o document justificatiu de la despesa.

14.5. El sol·licitant s’obliga a fer constar en tota la propaganda que s’editi,  cartells, tríptics, etc. La impressió de “Amb el suport de l’Ajuntament d’Artesa de Segre (LOGO AJUNTAMENT).

14.6.Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, amb la finalitat de facilitar les actuacions de comprovació i control.

14.7.Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altes ajuts o recursos que financin la mateixa actuació.

14.8.Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

14.9. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, en els supòsits previstos per l’article 37 de la Llei general de subvencions.

14.10.Qualsevol canvi dels estatuts, membres i/o càrrecs de la Junta s’ha d’informar a l’Ajuntament mitjançant les corresponents actes/certificats degudament inscrits al Registre corresponent. 

 

Quinzena. Termini d’execució i de justificació de les subvencions concedides

Els projectes, programes i / o activitat culturals per les quals s’hagi obtingut subvenció s’executaran durant l’any natural en que es dugui a terme l’activitat objecte de la subvenció. 

La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar, des de l’acabament de l’activitat, fins al final del primer trimestre de l’any següent al de l’any de realització de  l’activitat.

Es podrà acordar una pròrroga de la justificació, segons l’article 70 del RLGS.

Passat el termini de justificació i de les pròrrogues que, si es el cas, s’hagin atorgat, sense que s’hagi justificat la subvenció, l’Ajuntament iniciarà el corresponent expedient de revocació de la subvenció atorgada i de reintegrament dels fons lliurats.

Setzena. Justificació i pagament de les subvencions concedides.

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut concedit s’haurà de presentar i adjuntar:

16.1.Les factures acreditatives de les despeses produïdes respecte els conceptes pels quals hagi rebut l’ajut o subvenció. Si executada l’actuació, l’import de les despeses subvencionables és inferior al que es va determinar en l’acord d’atorgament, el beneficiari, en el moment de presentació de la justificació podrà sol·licitar la reducció del pressupost de l’actuació.

16.2.Els documents acreditatius de l’execució de la subvenció hauran de tenir una data d’expedició que sigui de l’any natural en que es dugui a terme l’activitat. 

Amb caràcter general, les subvencions concedides seran pagades una vegada hagi estat justificada la despesa realitzada, objecte de la subvenció, amb els documents necessaris, No obstant això, l’òrgan competent, pot resoldre atorgar bestretes de la subvenció concedida.

Dissetena. Superàvit del projectes, programes i / o activitat culturals

Quant del balanç econòmic presentat (Pressupost de despeses i ingressos) se’n desprengui que el programa o les activitats objecte de subvenció hagi generat superàvit, la quantitat concedida serà       reduïda en el seu import fins a equilibrarà les despeses i els ingressos per tal que la subvenció o ajut no pugui convertir-se en un lucre injustificat.

Divuitena. Interpretació de les bases

Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases serà resolt per l’òrgan competent per a l’atorgament d’ajuts o subvencions.

Dinovena. Petició de documentació complementaria, revocació, modificació i/o anul·lació de la subvenció atorgades.

L’Ajuntament d’Artesa de Segre es reserva el dret de demanar informació i documentació complementària no prevista en aquestes bases, així com, d’acord amb la normativa legal vigent, de revocar, modificar o anul·lar les subvencions i ajuts concedits per alteració substancial de les condicions que motivaren el seu atorgament.

L’òrgan competent es reserva el dret d’atorgar total o parcialment la subvenció d’acord amb la justificació presentada.

Contra els acords i les resolucions de l’Ajuntament d’Artesa de Segre en la concessió i desestimació de subvencions i ajuts, els beneficiaris/peticionaris podran interposar recurs davant l’òrgan competent.

Vintena. Règim jurídic

Serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener i, en allò no previst específicament, seran d’aplicació les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament  d’Artesa de Segre així com la normativa legal vigent que sigui d’aplicació.

Vint-i-unena. Incidències

21.1.L’Ajuntament d’Artesa de Segre resoldrà les incidències relatives als expedients de concessió de subvencions i, en especial, en els supòsits de modificacions de l’activitat, pròrrogues per a la realització de l’activitat.

21.2.Les sol·licituds de concessió de pròrrogues, degudament motivades, dels terminis d’execució hauran de presentar-se amb anterioritat al venciment dels mateixos. Es concediran quan sigui per algun dels següent supòsits:

 • Força major
 • Causes econòmiques
 • Qualsevol altra justificació que pugui ser apreciada per l’Ajuntament d’Artesa de Segre com a causa de dilació temporal en l’execució de l’activitat.

El procediment per la tramitació de les pròrrogues s’iniciarà a sol·licitud de l’interessat i es resoldrà per l'òrgan competent.

Vint-i-dosena. Incompliment i reintegrament

22.1.Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions, així com l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o Ens Públics o Privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

22.2.L’incompliment per causes imputables al beneficiari de les obligacions imposades com a conseqüència de la concessió de les subvencions, així com al falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades administratives que hagin servit per a la concessió de les subvencions, comportarà la pèrdua total o parcial d’aquestes i, si procedeix, al corresponent reintegrament de les mateixes, amb l’abonament d’interessos de demora pertinents, segons està previst en la legislació vigent.

22.3.El falsejament i l’omissió de dades i la negativa a l’actuació del control financer per part de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, comportarà la pèrdua total de la subvenció concedida.

Vint-i-tresena. Obligacions formals i comptables

Les associacions o entitats beneficiaries de la subvenció haurà d’identificar els costos i ingressos associats als projectes i activitats subvencionats, a efectes de seguiment i control.

L’Ajuntament d’Artesa de Segre pot fer comprovacions i auditories d’aquests ingressos i despeses. El beneficiari haurà de posar a disposició tota la documentació que sigui requerida a tal efecte.

Vint-i-quatrena. Responsabilitats

L’incompliment de les clàusules de les presents bases, per part del beneficiari, donarà dret a l’Ajuntament d’Artesa de Segre a ser compensat dels danys i perjudicis ocasionats pel mateix.

El perceptor de la subvenció quedarà subjecte a les responsabilitats que estableix la legislació pressupostària per als perceptors de subvencions.

Disposició final

Les presents bases entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació definitiva i s’hi mantindran mentre no se n’acordi la seva derogació o modificació expressa.

PUBLICAT AL BOP Nº51 DEL 14/03/2023