40° / 23° Clar

ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 39 DE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA I DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

Article 1.

Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics o de companyia dins del terme municipal. Amb aquesta intenció l’ordenança té en compte els drets dels animals, els beneficis que aporten a les persones, incideix en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública i regula la convivència entre els animals i les persones reduint el màxim les molèsties i perills que puguin ocasionar.

Article 2.

S’entendrà per animals de companyia totes les subespècies i varietats de gossos (Canis familiaris), totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus), fures (Mustela putorius furo) i altres animals que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne una companyia.

La tinença d’altres animals domèstics no qualificats com de companyia, i d’animals salvatges en domicilis particulars, estarà sotmesa a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament. L’autorització determinarà les obligacions del propietari de l’animal no considerat de companyia. Es farà referència a les condicions higienicosanitàries i les referents a l’absència de molèsties i perillositat per part de l’animal.

Article 3.

Estaran subjectes a l’obtenció prèvia de llicència municipal d’obertura totes les activitats basades en la utilització d’animals.

TÍTOL II. SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS.

CAPÍTOL I. Normes de caràcter general.

Article 4.

S’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars sempre que es respectin les condicions higienico sanitàries i en cap cas produeixi situació de perill per als veïns o per altres persones en general o per al propi animal, que no siguin les derivades de la seva naturalesa.

Article 5.

Els propietaris d’animals de convivència estan obligats a proporcionar-los l’alimentació i les cures adients, tant de tractaments preventius de malalties com de guariments, a aplicar les mesures sanitàries preventives que l’autoritat municipal disposi, i també a facilitar-los un allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seva espècie.

Article 6.

D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit:

1. Causar danys o cometre actes de maltractament als animals domèstics o salvatges en règim de convivència.

2. Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals se’ls mati, fereixi o hostilitzi.

3. En tot el terme municipal la caça (excepte llocs autoritzats), la captura i l’enverinament d’animals, llevat el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la seva funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats.

4. Vendre animals a menors de 14 anys i a persones incapacitades jurídicament sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela.

5. El comerç d’animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva als mercats ambulants en què només es permet el comerç de petits animals de producció i consum.

Article 7.

El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a tercers, és responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que ocasionin a les persones, als objectes, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1.905 del Codi Civil.

Article 8.

1. Es prohibeix l’abandonament d’animals.

CAPÍTOL II. Normes sanitàries.

Article 9.

Els propietaris d’animals de companyia han de vetllar pel bon estat de salut dels seus animals

proporcionant-los el convenient d’acord amb la legislació vigent i dotant-los d’una targeta sanitària.

Article 10.

1. Els propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres animals estan obligats a facilitar les dades de l’animal agressor.

2. Quan les autoritats sanitàries ho creguin podran obligar a recloure l’animal agressor on estimin convenient perquè hi estigui durant un període d’observació veterinària.

3. Les despeses d’estada de l’animal a la canera aniran a càrrec del propietari.

Article 11.

Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un veterinari, utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment.

CAPÍTOL III. Identificació i inscripció.

Article 12.

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar els seus animals amb un dels sistemes establerts en l’article 3 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, dins del primer mes següents al naixement de l’animal o adopció.

Article 13.

1. Els propietaris o posseïdors de gats, de gossos, de fures i d’altres animals que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne una companyia estan obligats a inscriure llur animals en el registre censal del municipi de residència habitual de l’animal, facilitant les dades establertes a l’Annex I d’aquesta ordenança.

2. La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi es realitzarà en un termini de tres mesos a comptar a partir de la data de naixement, d’adquisició, o de canvi de residència de l’animal.

3. Els posseïdors o propietaris d’animals domèstics queden obligats en els terminis expressats a sol·licitar la inscripció de llurs animals en el Registre Municipal d’Animals Domèstics. A tal efecte presentaran instància juntament amb la documentació següent:

a) Còpia de la cartilla veterinària.

b) La relativa al sistema d’identificació de l’animal.

c) Còpia del DNI del propietari o posseïdor.

d) En el cas d’animals potencialment perillosos, a més del previst als apartats anteriors caldrà justificar haver obtingut la llicència preceptiva.

4. En la base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal dels ajuntaments, s’haurà d’incloure un apartat específic pels gossos potencialment perillosos.

5. Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de companyia hauran de notificar a l’oficina del cens, en el termini de deu dies, la defunció o desaparició dels seus animals.

Article 14.

És condició prèvia i indispensable per a poder incloure en el registre caní els gossos considerats potencialment perillosos que els seus propietaris contractin una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros (150.253 euros).

TÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS DE COMPANYIA A LA VIA PÚBLICA.

CAPÍTOL I. Animals a la via pública.

Article 15.

A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja, o cadena i collar, amb la seva identificació censal.

Article 16.

Han de circular amb morrió tots els gossos la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, ateses la seva naturalesa i característiques i tots aquells que estiguin considerats gossos potencialment perillosos en l’article 1 de la Llei 10/99, de 30 de juliol.

Article 17.

Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius oficials col·locats al municipi.

Article 18.

Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts i a la llera del riu.

CAPÍTOL II. Dejeccions a la via pública.

Article 19.

Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les dejeccions fecals les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà.

Article 20.

Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i a retirar els excrements de l’animal de forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.

Article 21.

1. Les dejeccions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors de les escombraries. Queda prohibit dipositar-les als claveguerams.

2. En cas de que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal podran requerir al propietari o a la persona que condueixi aquest animal, perquè procedeixi a retirar les dejeccions.

TÍTOL IV. GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

CAPÍTOL I. Definició i llicència administrativa obligatòria.

Article 22.

S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d’una de les circumstàncies

següents:

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:

- Pit Bull Terrier

- Staffordshire Staffodshire Terrier

- Rottweiler

- Dogo Argentí

- Fila Brasileiro

- Tosa Inu

- Akita Inu

Article 23.

Les persones que vulguin tenir un gos potencialment perillós, hauran de ser obligatòriament majors d’edat i hauran de sol·licitar una llicència a l’Ajuntament.

Article 24.

Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos es requeriran els següents:

a) Ser major d’edat

b) Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi.

c) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu

d) S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior a cent cinquanta mil dos cents cinquanta-tres euros (150.253 €).

e) S’haurà de presentar una descripció del lloc on habitarà l’animal.

f) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb el que disposa l’article 3 del Reial Decret287/2002, de 22 de març.

g) Certificat negatiu d’antecedents penals d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.

h) Si s’escau, acreditació d’haver ingressat les taxes que en cada moment determini l’Ordenança Fiscal municipal.

Article 25.

La llicència tindrà un període de validesa de cinc anys i pot ser renovada per períodes successius de la mateixa duració. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.

CAPÍTOL II. Mesures de seguretat.

Article 26.

1. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència administrativa a què es refereix l’article 3 del Reial Decret 278/2002, de 22 de maig, així com el certificat acreditatiu de la inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.

2. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas es permet portar més d’un d’aquests gossos per persona.

3. les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:

a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar els pes i la pressió de l’animal.

b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d’estar convenientment senyalat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.

d) La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un termini màxim de 48 hores.

TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR.

Article 27.

1. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions o omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal i com apareixen tipificats en els diferents articles de desenvolupament.

2. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin, o bé les persones a qui per la llei s’atribueixi els deures de preveure la infracció administrativa.

Article 28.

1. Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus i greus.

2. Les sancions derivades de les infraccions tindran la naturalesa de multa i s’imposaran d’acord amb la següent escala:

- Infraccions lleus: de 50 fins a 400 euros. En cas de poder-se esmenar la causa de la sanció, es donarà a l’infractor un període de 10 dies per demostrar el compliment de la normativa, no imposant-se cap multa econòmica en el cas que aquesta acreditació resulti efectiva. Aquest període no serà d’aplicació en cas de reincidència.

- Infraccions greus: de 401 fins a 1.000 euros.

3. La classificació de la infracció i imposició de la sanció hauran d’adequar-se als fets i, per això, es tindran en compte els següents criteris d’aplicació:

a) L’existència d’intencionalitat o de reiteració.

b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.

c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa.

d) La transcendència social.

4. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets constitutius d’infracció.

Article 29.

D’acord amb la legislació vigent, l’incompliment de les normes que preveu l’ordenança serà sancionat d’acord amb els següents criteris:

Infraccions de caràcter lleu:

- No comunicar a l’Ajuntament la mort, la desaparició o la transferència de l’animal.

- No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.

- Tenir en possessió un gos o un gos potencialment perillós no inscrit en el registre censal.

- Que un animal domèstic provoqui de manera demostrada, una situació de perill, de risc o de molèsties per als veïns, per a altres persones o per a altres animals.

- Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o amb manca d’alimentació.- No dur identificats els gossos d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per la Llei 22/2003 de protecció de l’animal, aquest reglament i la normativa que la desenvolupa en relació a aquesta identificació.

- Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l’esbarjo dels ciutadans amb dejeccions fecals dels gossos, dipositar els excrements fora dels llocs destinats a aquesta fi i deixar-los orinar en les façanes d’edificis i/o en el mobiliari urbà.

- Maltractar els animals si no els produeix efectes lesius.

- La no identificació de l’animal de companyia amb el sistema de tatuatge o transpoder.

- La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals domèstics de companyia.

- Permetre l’entrada d’animals als locals on és prohibit expressament (quedant exclosos els gossos pigall).

- Rentar animals a la via pública, fonts i llera del riu.

- Practicar el comerç d’animals fora d’establiments autoritzats.

- La presència d’animals a les zones d’ús públic on l’Ajuntament hagi col·locat la pertinent senyalització de prohibició.

- La venda d’animals a menors de 14 anys o a persones incapacitades jurídicament sense autorització dels tutors o de les persones que tinguin atribuïda la tutela.

- Negar-se a subministrar dades o informació necessària sol·licitada per l’autoritat competent o pels seus agents en el compliment de les seves funcions o documentació falsa, inexacta, incompleta o que, implícitament o explícitament, indueixi a l’error.

- No disposar de la targeta sanitària.

- No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l’animal agressor quan siguin requerits.

- La possessió d’un gos no identificat per algun dels sistemes establerts per reglament.

- Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta ordenança que no estigui expressament prevista en aquest article ni a la Llei 3/1988, de 4 de març de Protecció dels animals.

Infraccions de caràcter greu:

- No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos

potencialment perillosos.

- No contractar l’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que estableix aquesta ordenança, en el cas de gossos potencialment perillosos.

- Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o governativament de tenir-ne.

- Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i espais públics en general.

Article 30.

1. L’Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mitjançant el personal de la brigada quan hi hagi un risc per a la salut pública per a la seguretat de les persones i/o propis animals i quan hi hagi constatació d’infracció de les disposicions d’aquesta ordenança. Igualment en cas d’infracció reiterativa, en un termini no inferior a un any, l’animal pot ser comissat.

2. El comís té caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador a la visita de la qual es tornarà al propietari/a, restarà sota la custòdia de l’Ajuntament o serà sacrificat.

3. Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment, la manutenció per raó de comís aniran a càrrec del propietari o posseïdor/a de l’animal.

DISPOSICIÓ FINAL.

La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i romandrà en vigor a fins la seva modificació o derogació expresses. Els articles que no siguin derogats per normatives posteriors d’igual rang o superior, restaran en vigor.

ANNEX I

1. Dades del propietari o posseïdor de l’animal:

a) Nom i cognoms.

b) DNI.

c) Domicili.

d) Telèfon, adreça electrònica i d’altres dades de contacte.

2. Dades de l’animal:

a) Nom.

b) Espècie i raça.

c) Sexe.

d) Data de naixement.

e) Dades del sistema d’identificació.

f) Domicili habitual de l’animal.

g) Dades en cas d’animal potencialment perillós (classificació, número de llicència del titular).

ANNEX II

Sol·licitud de llicència administrativa municipal per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos

Dades de la persona sol·licitant

Nom i cognoms / Raó social ........................................................................

DNI/CIF ....................................................................................................

Telèfon .....................................................................................................

Domicili per a notificacions Municipi ..............................................................

CP ............................................................................................................

Correu electrònic ........................................................................................

Representat/ada per DNI/CIF .......................................................................

Telèfon .......................................................................................................

Domicili per a notificacions Municipi ...............................................................

CP .............................................................................................................

Captura de Pantalla 2022-10-04 a las 14.14.35.png

Documentació que s’adjunta per a l’obtenció de la llicència

- Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir

- Declaració jurada per la persona interessada de no haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus en relació a la tinença d’animals potencialment perillosos, o bé Certificat de no haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus emès pel Departament de Medi Ambient (tel. 93 567 0815)

- Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil (cobertura no inferior a 150.253€) i rebut acreditatiu del seu pagament (anualment s’haurà de lliurar còpia de les renovacions a l’Ajuntament)

- Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (s’han d’obtenir en els centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, tel. 93 484 00 00)

- Acreditació de la identificació de l’animal

- Certificat d’antecedents penals

Sol·licito: Que em sigui concedida la Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos d’acord amb el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Artesa de Segre, .......................... d.................................................... de 20 ..................

Signatura

ANNEX III

Model declaració responsable En/Na............................................... amb DNI número.................................... i domicili a efectes de notificacions a........................................................................, en relació a la sol·licitud de llicència administrativa que habilita per a la tinença d’animals potencialment perillosos que presento a l’Ajuntament de ................................................................. respecte al període comprès entre el 9 de novembre de 1999 i el 21 de juliol de 2004, ambdós inclosos, en què era competència de la Generalitat de Catalunya imposar les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades en matèria de gossos considerats potencialment perillosos,

Declaro sota la meva responsabilitat

1- Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos.

2- Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Artesa de Segre, .......................... d.................................... de 2022

Contra el present Acord, s’interposarà recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa

PUBLICADA AL BOP Nº35 DEL 20/02/2017

- Modificació de l'annex II i III, publicat al BOP nº143 del 27/07/2022