26° / 7° Clar

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE D’ARTESA DE SEGRE

CAPÍTOL 1 

Disposicions generals 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 

És objecte del present Reglament la regulació del servei d’abastament d’aigua potable en l’àmbit territorial del municipi d’Artesa de Segre. 

Article 2. Gestió i titularitat del servei 

El servei d’abastament d’aigua potable és de titularitat municipal, i es gestiona de forma indirecte, en règim de concessió. 

Article 3. Elements materials del servei 

Són elements materials del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable els següents: Les captacions d’aigua, estació de tractament, elevacions, dipòsits d’emmagatzematge, xarxa de distribució i ramal d’escomesa. 

a) Els dipòsits d’emmagatzematge general i les seves instal·lacions seran conservats i reparats exclusivament pel lliurador del servei.

b) Xarxa de distribució. Estarà constituïda per les canonades actualment existents i les ampliacions posteriors així com les precedents de nous polígons d’urbanització acceptats en el seu dia per l’Ajuntament. Les canalitzacions s’estendran a tot l’àmbit municipal en la mesura que el desenvolupament urbanístic ho faci possible i necessari 

La xarxa de distribució serà conservada i reparada exclusivament pel lliurador del servei. 

c) Ramal d’escomesa. L’escomesa és la canalització que enllaça la xarxa general de distribució amb les instal·lacions interiors dels immobles 

La instal·lació dels ramals d’escomesa és competència del prestador del servei, i va a càrrec de l’abonat. 

El seu disseny estarà en funció de les característiques de la xarxa de distribució i de les instal·lacions a que connecti, així com de les necessitats de consum, cabals i pressió requerits. 

L’element diferenciador que marca el límit entre l’escomesa i la instal·lació interior és la clau d’escomesa o clau de registre. 

La clau de registre es situarà a la via pública, sobre la vorera del llindar de la porta del immoble, a l’interior d’una cambra impermeabilitzada. 

La competència del prestador del servei és exclusiva fins a la clau de registre, en tots els casos. 

d) Instal·lació interior. Les instal·lacions interiors són totes aquelles que parteixen de la clau de registre i fan la distribució a l’interior de l’immoble 

Hauran de complir les condicions fixades en les “Normes per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua” de l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 9 de desembre de 1975. 

e) Aparells de mesura. Els aparells de mesura, comptador o comptadors, s’adaptaran a les normes generals sobre la seva homologació i instal·lació 

Article 4. Obligacions del lliurador del servei 

El lliurador del servei de subministrament d’aigua potable està subjecte al compliment de les següents obligacions:

a) Lliurar el servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot abonat que ho sol·liciti en els termes establerts en el present Reglament i altres disposicions legals aplicables 

b) Mantenir les condicions sanitàries i la pressió dels cabals d’acord amb la normativa vigent aplicable 

c) Mantenir la disponibilitat i la regularitat en el subministrament 

d) Mantenir i conservar la xarxa i les instal·lacions necessàries per l’abastament, així com les escomeses fins a la clau de registre, sense perjudici de la seva repercussió al propietari o a qui correspongui, segons la causa de l’avaria 

e) Efectuar la facturació, prenent com a base les lectures periòdiques del comptador o amb les medicions corresponents a d’altres sistemes de mesura 

f) Informar als abonats amb antelació de 24 hores sempre que sigui possible, de les interrupcions previstes al subministrament, indicant l’hora en què es produirà i la seva durada. Això es portarà a terme mitjançant anuncis a la premsa, emissores de radio, o a d’altres mitjans de comunicació locals, que a través de la seva divulgació, permeti als abonats el seu coneixement 

g) Aplicar la tarifa en vigor, legalment autoritzada pels Organismes competents 

h) Informar als abonats sobre totes les consultes formulades correctament, contestant per escrit les presentades de tal manera, en el termini màxim de quinze dies 

Article 5. Drets del prestador del servei 

El prestador del servei té els següents drets:
a) Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels abonats, podent imposar l’obligació d’instal·lar equips correctors en el cas que aquella produís pertorbacions a la xarxa 

b) Disposar d’una tarifa del servei suficient per autofinançar aquest. Quan l’anomenat equilibri pugui no produir-se, tindrà dret a demanar una nova tarifa suficient o en el seu defecte la corresponent compensació econòmica amb el vistiplau de l’Ajuntament 

c) Cobrament dels serveis lliurats i de l’aigua subministrada a l’abonat als preus de la tarifa oficialment aprovada 

Article 6. Obligacions de l’abonat 

a) Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa subscrit amb el prestador del servei 

b) Usar l’aigua subministrada en la forma i per els usos establerts a la pòlissa i de conformitat amb el diàmetre del comptador contractat 

c) Abstenir-se de manipular les instal·lacions del servei i els seus aparells de mesurament i respectar els precintes col·locats pel lliurador del servei, o pels organismes competents de l’Administració 

d) Preveure les instal·lacions d’elevació, grups de pressió i dipòsits d’acord amb l’establert al Reglament 

e) Abstenir-se d’establir o de permetre derivacions en la seva instal·lació per a subministrament d’aigua a altres locals o habitatges, diferents als consignats en la pòlissa d’abonament 

f) Permetre l’entrada al local del subministrament, en hores hàbils o de normal relació amb l’exterior, al personal del servei que, exhibint l’acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les instal·lacions 

g) Adoptar les mesures necessàries per mantenir les seves instal·lacions interiors en un estat de conservació adequat a la normativa vigent 

h) Corregir al seu càrrec, les anomalies denunciades pel prestador del Servei sempre i quan aquestes repercuteixin sobre la xarxa de distribució general o sobre elements propis del servei com ara claus de pas o ubicació de comptadors 

i) Comunicar al lliurador del servei qualsevol modificació en la instal·lació interior, en especial nous punts o elements de consum que resultin significatius pel seu volum 

j) Satisfer amb la deguda puntualitat l’import del servei de l’aigua consumida, de conformitat amb l’estipulat a la pòlissa i a la resolució aprovatòria de les tarifes 

k) Pagar les quantitats resultants de les liquidacions per errada, frau o avaria imputable a l’abonat 

Article 7. Drets de l’abonat 

a) A sol·licitar del prestador del servei la informació i assessorament necessaris per ajustar la seva contractació a les necessitats reals 

b) A consultar totes les qüestions derivades de la prestació del servei i del funcionament del subministrament, podent sol·licitar pressupostos previs d’instal·lacions referents a la contractació 

c) A subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte a les garanties de la normativa establerta 

d) Consumir l’aigua en les condicions higiènico-sanitàries corresponents a l’ús que d’acord amb les instal·lacions d’habitatges, indústria o altres sigui adequat i de conformitat amb la normativa legal aplicable 

e) A que se li facturi el subministrament a les tarifes vigents 

f) Formular les reclamacions administratives que cregui pertinents pel procediment establert en aquest Reglament 

CAPÍTOL 2 

Instal·lacions exteriors 

Article 8. Escomeses d’incendi 

Es podran instal·lar ramals d’escomesa per alimentació exclusiva de boques de protecció contra incendis en les finques on els propietaris ho sol·licitin, podent l’abonat utilitzar les esmentades boques en benefici de tercers. 

Els ramals d’escomesa per les boques contra incendis seran sempre independents de les altres que puguin tenir la finca en què s’instal·lin i es realitzaran d’acord amb les normatives que, per a protecció contra incendis, siguin vigents en cada moment amb inclusió d’un comptador de mesura proporcional. 

Article 9. Escomesa divisionària 

Si un arrendatari o copropietari de tot o part d’un immoble que es proveeixi d’aigua mitjançant un comptador general, desitgés, un subministrament per comptador divisionari, prèvia conformitat escrita de la propietat de la finca, podrà instal·lar-se un nou ramal d’escomesa contractat a nom del propietari de la finca, que haurà d’ésser capaç de subministrar, mitjançant una bateria de comptadors, a la totalitat dels estatges, locals i dependències de la finca, encara que, de moment, no s’instal·li més que el comptador sol·licitat. 

Article 10. Escomesa independent 

L’arrendatari o copropietari, ocupant d’un local de la planta baixa de l’immoble, podrà contractar al seu càrrec un ramal d’escomesa independent per al seu ús exclusiu, prèvia autorització del propietari de la finca, però a menys que les dimensions de l’immoble aconsellin el contrari, a través d’un mateix mur de façana, no podran tenir entrada més de tres ramals, inclòs el contractat pel propietari. 

Article 11. Execució de les instal·lacions 

La instal·lació del ramal d’escomesa exterior amb les seves claus de maniobra i la dels aparells de mesura, serà efectuada pel prestador del servei, amb tots els costos a càrrec del propietari de l’immoble. Si un abonat sol·licités un ramal d’escomesa especial per al seu ús, serà instal·lat pel prestador a cost i compte de l’abonat, prèvia autorització de la propietat de l’immoble, restant també propietat de la finca per accessió. 

La instal·lació de l’escomesa exterior i les seves característiques es fixaran d’acord amb la pressió de l’aigua, cabal subscrit, consum previsible, situació del local i serveis que comprengui, d’acord amb les Normes Bàsiques per les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’aigua, aprovades per Ordre de 9 de desembre de 1975 o les que puguin entrar en vigor amb posterioritat. 

Article 12. Autorització de la propietat 

Sempre que per dotar d’aigua una finca o local sigui necessari efectuar actuacions sobre aquesta, resulta imprescindible l’autorització de la propietat o Comunitat de Propietaris. L’esmentada autorització haurà de ser aportada per el sol·licitant que pretengui el subministrament i inclourà la pràctica, en l’immoble o local afectat, dels treballs necessaris per a la instal·lació del ramal d’escomesa exterior i dels aparells de mesura, així com les visites de lectura o inspecció necessàries per al funcionament i control de subministrament. El prestador del servei podrà facilitar una minuta d’autorització, perquè el futur abonat la sotmeti a l’aprovació i signatura del propietari o de President de la Comunitat de Propietaris, en el seu cas, i la retorni subscrita per aquest. 

Article 13. Posada en càrrega de l’escomesa 

Instal·lat el ramal d’escomesa exterior, el prestador ho posarà en càrrega fins a la “clau de registre”, que no podrà ésser manipulada fins el moment de començar el subministrament, en reunir les instal·lacions interiors les condicions necessàries. 

Passats trenta dies des de l’inici del subministrament, sense que s’hagi formulat reclamació sobre el ramal d’escomesa, s’entendrà que el propietari de la finca està conforme amb la seva instal·lació. 

Article 14. Escomesa en desús 

Finalitzat o rescindit el contracte de subministrament, el ramal d’escomesa queda de la lliure disposició del seu propietari, però si aquest, dintre dels quinze dies següents, no comunica feafentment al prestador la seva intenció que es retiri de la via pública, consignant a tal fi en la caixa del prestador del servei l’import de les despeses que l’esmentada operació ocasioni, s’entendrà que es desinteressa del ramal d’escomesa en desús, podent el prestador del servei prendre respecte aquest les mesures que consideri oportunes. 

Article 15. Conservació i reparació escomesa exterior 

En cas d’avaria, les reparacions d’aquestes seran sempre efectuades pel lliurador del servei, sense perjudici de la seva repercussió al propietari o a qui correspongui, segons la causa de l’avaria. 

Les modificacions, desviacions del traçat dels ramals d’escomesa exterior i l’ampliació del diàmetre seran a càrrec de qui els promogui, però la seva execució la realitzarà el lliurador del servei. 

Després de l’aixeta de registre, el propietari disposarà d’una protecció del ramal suficient de manera que, en cas de fuita, l’aigua tingui sortida a l’exterior, sense que, per tant, pugui perjudicar l’immoble ni danyar gèneres o aparells situats a l’interior sense cap tipus de responsabilitat per part del prestador. 

Article 16. Obres necessàries per atendre nous subministraments i expansió de la xarxa de distribució


El Concessionari s’ocuparà de les relacions amb els peticionaris de subministrament per realitzar la connexió a la xarxa en correctes condicions tècniques. Es podran diferenciar els següents casos: 

a) Nous subministraments a un immoble que no en tingui i es trobi a la zona servida per la xarxa de distribució 

El Concessionari, considerant les característiques de l’immoble referent al subministrament d’aigua i les xarxes de distribució i possibles projectes que pugui tenir l’Ajuntament, confeccionarà el pressupost corresponent; el seu import haurà de ser satisfet per l’usuari i els treballs realitzats pel Concessionari. 

Es confeccionarà un quadre de preus unitaris aprovats amb aquesta finalitat per l’Ajuntament. El Concessionari presentarà a l’Ajuntament, cada cop que sigui necessari sol·licitud justificada de preus de connexions de servei, que haurà de ser aprovada per l’Ajuntament en un termini de dos mesos (2). 

b) Petició de subministrament del promotor d’un immoble, per al qual sigui necessari ampliar la xarxa existent 

El Concessionari, considerant les característiques de l’immoble i altres finques adjacents, referents a subministrament d’aigua, confeccionarà un informe i el pressupost corresponents, en el qual s’inclourà l’ampliació de la xarxa existent. 

El seu import haurà de satisfer-lo el promotor en el moment de la acceptació del pressupost i els treballs haurà de realitzar-los el Concessionari. 

CAPÍTOL 3 

Instal·lacions interiors 

Article 17. Instal·lacions de l’abonat 

Les instal·lacions utilitzades pels abonats en tot moment han de reunir les condicions de seguretat reglamentàries, podent el prestador del servei negar el subministrament en cas de noves instal·lacions o reforma de les existents per no reunir els requisits legals. A aquests efectes, el prestador del servei podrà portar a terme en les esmentades instal·lacions les comprovacions necessàries abans de connectar l’aigua. 

Quant a les instal·lacions antigues en ús, el prestador del servei pot comunicar a l’Ajuntament i als abonats la manca de seguretat d’aquelles, aquesta obligació inclou la instal·lació de claus de pas a l’exterior, restant l’abonat obligat a corregir la instal·lació, si així ho jutja pertinent l’Ajuntament i en el termini que el mateix ordeni. Si l’abonat no compleix allò disposat, el prestador del servei queda facultat per suspendre el subministrament. 

Article 18. Bateria de comptadors 

Quan un sol ramal d’escomesa hagi de subministrar aigua a més d’un abonat en el mateix immoble, la propietat de la finca haurà de procedir a la instal·lació prèvia d’una bateria, capaç per muntar damunt d’ella el nombre de comptadors que precisa la totalitat de l’immoble, encara que pel moment no s’hi instal·lin més que els sol·licitats. 

La bateria de comptadors estarà situada a la planta baixa de l’edifici i el més a prop possible de l’entrada i la seva instal·lació i característiques s’ajustaran al disposat a les “Normes Bàsiques per les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’aigua”, vigents en el moment de la contractació i d’acord amb la homologació feta per l’Ajuntament. 

Quan les condicions del subministrament obliguin a disposar de grup de pressió i dipòsit regulador, el servei instal·larà un comptador general de control a l’entrada de l’immoble, el qual detectarà les possibles fuites a la instal·lació esmentada. La instal·lació del comptador serà per compte de la comunitat de propietaris així com els sobreconsums que es puguin arribar a mesurar, aplicant sempre la tarifa vigent. 

Article 19. Protecció de l’escomesa interior 

Després de la “clau de registre”, el propietari de la finca disposarà una protecció del ramal, suficient perquè, en el cas d’una fuita d’aigua, aquesta s’evacuï a l’exterior, sense que, per tant, pugui perjudicar l’immoble ni malmetre gèneres o aparells situats a l’interior, quedant rellevat el prestador a aquest respecte de tota responsabilitat, fins i tot davant tercers. 

Article 20. Conservació i reparació 

Les avaries en instal·lacions i derivacions que parteixin de la clau de registre seran reparades per compte i a càrrec del propietari o abonats responsables. En aquests casos les reparacions seran realitzades per instal·ladors autoritzats. 

Article 21. Materials de la instal·lació 

No s’imposarà a l’abonat l’obligació d’adquirir el material per a la seva instal·lació interior ni en els magatzems del prestador del servei ni en cap altre determinat, i només se li exigirà que el material s’ajusti a allò que disposen les Normes Bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, vigents en el moment de la contractació, en compliment de la homologació feta per l’Ajuntament. 

Article 22. Prohibició de barrejar aigua de diferent procedència 

Les instal·lacions corresponents a cada pòlissa no podran ésser connexionades a una xarxa, canonada o distribució d’una altra procedència. Tampoc es podrà connexionar qualsevol instal·lació procedent d’una altra pòlissa d’abonament, ni barrejar aigua dels serveis amb qualsevol altra. L’abonat instal·larà els dispositius reglamentaris per impedir els retorns accidentals fins la xarxa. En casos tècnicament justificats, quan les instal·lacions industrials precisin subministraments propis, distribuïts conjuntament amb l’aigua procedent del servei, podrà autoritzar-se la connexió sempre que: 1) l’aigua no sigui destinada al consum humà; 2) s’adoptin mesures tècnicament suficients, segons el criteri del servei, per evitar retorns d’aigua fins la xarxa pública. 

CAPÍTOL 4 

Els aparells mesuradors 

Article 23. Model de comptadors 

Els comptadors seran sempre de model oficialment homologat i degudament verificat amb resultat favorable, i hauran d’ésser precintats per l’organisme de l’Administració responsable de l’esmentada verificació. 

Article 24. Selecció del tipus de comptador 

La selecció del tipus de comptador, el seu diàmetre i l’emplaçament, es determinaran pel prestador del servei d’acord amb les Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, vigents en el moment de la contractació, d’acord amb el tipus de domicili a subministrar o en relació al cabal punta horari previst en subministraments especials. Sens perjudici a més de complir la normativa de les Comunitats Europees, concretament la Directiva 75/33/CEE, de 17 de desembre de 1974, relativa als comptadors d’aigua freda. 

En cas que el consum real no correspongui al concertat entre ambdues parts i no guardi la deguda relació amb el que correspon al rendiment normal del comptador, aquest haurà d’ésser substituït per un altre de diàmetre adequat, quedant obligat l’abonat a satisfer les despeses ocasionades. 

Article 25. Col·locació del comptador 

El comptador es col·locarà en un armari d’obra a construir per l’abonat amb les mateixes dimensions i de la forma establertes a les “Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua”, vigents en el moment de la contractació i d’acord amb la homologació feta per l’Ajuntament. 

Quan procedís substituir el comptador per un altre de major diàmetre i fos indispensable ampliar les dimensions de l’armari contenidor, l’abonat efectuarà al seu càrrec les modificacions adients. 

En el cas de serveis unitaris el comptador restarà instal·lat a l’exterior, ja sigui a la vorera o façana, protegit adientment amb un armari o pericó homologat pel subministrador. En cas de serveis ja existents, aquesta modificació és realitzarà obligatòriament davant de qualsevol tipus d’avaria, canvi de comptador o modificació de les instal·lacions interiors o exteriors. 

Article 26. Instal·lació de comptadors 

El comptador serà propietat de l’abonat i instal·lat pel prestador del servei i no podrà ésser manipulat més que pels empleats del prestador del servei, i els de la persona o entitat responsable de la seva conservació, per la qual cosa serà degudament precintat. Darrera del comptador l’abonat instal·larà una clau de sortida, la qual la podrà maniobrar per prevenir qualsevol eventualitat en la seva instal·lació interior, que s’inicia després d’aquesta clau de sortida del comptador. 

La instal·lació interior de serveis ja existents, mentrestant no és modifiquen, queda sempre sota la custòdia, conservació i responsabilitat del propietari o abonat, els quals s’obliguen a facilitar als empleats del prestador del servei l’accés al comptador i a la instal·lació interior. 

Article 27. Conservació 

El comptador haurà de conservar-se en bon estat d’ús. El prestador del servei tindrà la facultat de realitzar totes les verificacions que consideri necessàries i efectuar totes les substitucions que siguin reglamentàries. 

Es considerarà conservació i manteniment de comptadors i escomeses la seva vigilància i reparació sempre i quan sigui possible, inclòs muntatge i desmuntatge del seu emplaçament actual, sempre que les avaries o anomalies observades siguin imputables a l’ús normal d’aquest aparell. Resten excloses d’aquesta obligació, les avaries degudes a la manipulació indeguda, abús d’utilització i causes de força major. 

Article 28. Verificació 

L’abonat i el prestador del servei tenen dret a sol·licitar dels Serveis Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, o de l’organisme competent de l’Administració en qualsevol moment, la verificació d’aparells de mesura instal·lats. 

Si l’abonat sol·licita al prestador del servei la tramitació de l’esmentada verificació oficial, haurà de disposar l’import de les despeses que això comporti. 

Si fos el prestador del servei qui sol·licités la verificació seran al seu càrrec les despeses ocasionades 

Article 29. Regularitzacions 

En el cas que el consum real no correspongui al concertat entre ambdues parts i no guardés la deguda relació amb el que correspon al rendiment normal del comptador, aquest haurà d’ésser substituït per altre de diàmetre adequat, presentant el prestador del Servei, la liquidació corresponent per les despeses ocasionades. 

CAPÍTOL 5 

Condicions del subministrament 

Article 30. Classes de subministrament 

El subministrament domèstic consisteix en l’aplicació de l’aigua per atendre les necessitats normals d’un habitatge. 

El subministrament comercial és l’aplicació de l’aigua a les necessitats de locals comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos, clíniques, càmpings, hotels i indústries, quan a base de l’aigua no s’estableix una indústria o no intervingui l’aigua de manera predominant en l’obtenció, transformació o manufacturació d’un producte. 

El subministrament industrial es produeix quan l’aigua intervé com element del procés de fabricació per incorporació al producte o com determinant del resultat, sense que l’existència d’una indústria en el local determini per si sola l’aplicació del subministrament industrial. 

El subministrament agrícola és el destinat al reg per a l’obtenció de productes agrícoles, i les explotacions industrials de productes agrícoles, i les explotacions industrials de floricultura, no trobant-se el prestador del servei obligat a aquest tipus de subministrament. 

El prestador del servei podrà exigir l’existència de dos subministraments independents segons la seva classe. 

Article 31. Prioritat de subministrament 

L’objectiu prioritari del subministrament d’aigua és satisfer les necessitats domiciliàries dels habitatges de la població urbana. Els subministraments d’aigua per a usos industrials, agrícoles i de reg, es donaran en l’únic cas que les necessitats de l’abastament ho permetin. 

Quan el servei ho exigeixi, prèvia conformitat de l’Ajuntament, el prestador podrà en qualsevol moment disminuir, i fins i tot suspendre, el servei per a usos agrícoles, de reg, o industrials, sense que per això es contregui obligació alguna d’indemnització, donat que aquests subministraments queden en tot subordinats a les exigències del consum domèstic. 

Article 32. Regularitat del subministrament 

El subministrament d’aigua als abonats serà permanent, tret que existeixi pacte en contrari a la pòlissa, no podent interrompre’l si no és per força major o d’acord amb l’estipulat al capítol 8 d’aquest Reglament. No es podrà subministrar aigua, dins d’un mateix immoble, sota dues modalitats diferents simultàniament per a una mateixa aplicació. 

El prestador del servei quedarà exonerat de responsabilitat civil per manca de subministrament quan aquesta afecti a processos industrials, clíniques, escomeses d’incendi i d’altres de naturalesa anàloga on aquest sigui bàsic per a la seva funció, que per les seves característiques especials hauran de proveir-se de mitjans de reserva. 

CAPÍTOL 6 

Contractació d’abonaments 

Article 33. Condicions de contractació 

Per formalitzar amb el servei la pòlissa de subministrament, serà necessari presentar prèviament a les oficines del prestador del Servei, la sol·licitud de la mateixa, d’acord amb les condicions establertes a continuació. 

La petició es farà en imprès normalitzat que facilitarà el lliurador del Servei. Aquest podrà facilitar també el tràmit a través del sistema que pugui resultar més convenient per ambdues parts. 

A la sol·licitud es farà constar el nom del sol·licitant o la seva raó social, l’adreça, el nom del futur abonat, domicili del subministrament, el caràcter del mateix, l’ús al qual té que destinar-se l’aigua, cabal necessari o les bases per a fixar-lo d’acord amb la normativa vigent, i l’adreça per a qualsevol notificació. 

Un cop comunicada l’acceptació de la sol·licitud pel Servei i per poder procedir a la formalització de la pòlissa, el sol·licitant haurà d’aportar la documentació legalment exigible, formada com a mínim per: 

- Acreditació de la propietat de l’edifici a connectar, o autorització del propietari o contracte d’arrendament. 

Butlletí d’instal·lació, subscrit per l’instal·lador autoritzat i visat pels Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. 

Memòria tècnica per les sol·licituds d’escomesa, en cas de ser necessari. 

- D.N.I./N.I.F. del sol·licitant i del futur titular de la pòlissa. 

- En cas d’habitatge, cèdula d’habitabilitat i llicència de primera ocupació, si és necessari. 

- Si és un local comercial o indústria, llicència d’obertura i la de primera ocupació. 

- I si és un subministrament per obres: la llicència municipal d’obres vigent. 

Cada subministrament restarà adscrit a les finalitats per les quals es va contractar, restant prohibit dedicar-lo a d’altres finalitats o modificar el seu abast, per el qual, en qualsevol cas serà necessària una nova sol·licitud. 

Article 34. Subscripció de pòlissa 

No es portarà a terme cap subministrament sense que l’usuari de l’aigua hagi subscrit amb el prestador del servei la corresponent pòlissa d’abonament o contracte de subministrament. 

El prestador del servei podrà negar-se a subscriure pòlisses o contractes d’abonament en els següents casos:
a) Quan la persona o entitat que sol·liciti el subministrament es negui a signar el contracte establert d’acord amb les determinacions d’aquest Reglament 

b) En cas que la instal·lació del peticionari no compleixi les prescripcions legals i tècniques que han de satisfer les instal·lacions receptores 

c) Quan es comprovi que el peticionari del subministrament ha deixat de satisfer l’import de l’aigua consumida, en virtut d’un altre contracte amb el prestador del servei i en tant no aboni el seu deute 

El prestador del Servei no podrà negar-se a subscriure la pòlissa amb un abonat que sigui nou propietari o arrendatari del local, encara que l’anterior sigui deutor al prestador amb facturació o rebuts pendents de pagament, els quals podran ésser reclamats a l’anterior per la via corresponent. 

d) Quan el peticionari no presenti la documentació legalment exigida 

e) La baixa, ja sigui voluntària o fruit de la suspensió del subministrament, no podrà mai reprendre a nom del mateix abonat, a no ser que aboni els mínims de consum o quotes de servei establertes, durant el temps que hagi estat de baixa 

Article 35. Natura i forma de la pòlissa 

Les pòlisses seran esteses pel prestador del servei i signades per les dues parts interessades per duplicat, perquè contenen drets i obligacions recíprocs, quedant un exemplar en poder de l’abonat, degudament complimentat. 

Les condicions particulars i especials no inclouran cap precepte contrari als reglamentàriament aprovats, preus superiors a les tarifes autoritzades ni recàrrecs no autoritzats a les tarifes esmentades. 

Article 36. Tipus de pòlisses 

a) Pòlissa única per a cada subministrament. La pòlissa o contracte de subministrament s’establirà a cada servei i ús, essent obligatori estendre pòlisses separades per a tots aquells subministraments que exigeixin aplicació de tarifes o condicions diferents 

b) Pluralitat de pòlisses en un immoble. S’entendrà una pòlissa d’abonament per a cada habitatge, local o dependència independents, encara que pertanyin al mateix propietari o arrendatari i siguin contigües 

En cas de sistemes conjunts de calefacció o aigua calenta, dispositius per a reg de jardins, etc., caldrà subscriure una pòlissa general d’abonament, independent de les restants de l’immoble, a nom de la propietat o Comunitat. 

c) Pòlissa d’abonament general. Si es sol·licita una sola pòlissa d’abonament general per a tot l’edifici, sense existir pòlisses 

individuals per habitatge, local o dependència, s’aplicaran sobre aquesta pòlissa general tantes quotes de servei o mínims com habitatges, locals o dependències que es consideraran unitats d’usuari o de consum i que, susceptibles d’abonament, es serveixin mitjançant el subministrament general 

Aquesta modalitat de contractació serà una excepció, que inclourà a aquells abonats existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament. 

Article 37. Condició suspensiva de les pòlisses 

El lliurador del servei contractarà sempre amb els seus abonats a reserva que siguin concedits els permisos necessaris per a poder efectuar les instal·lacions que exigeixin els subministraments que pren al seu càrrec, així com les autoritzacions administratives necessàries per a l’ús de l’habitatge o local a subministrar. 

Article 38. Modificacions a la pòlissa 

Durant la vigència de la pòlissa, aquesta s’entendrà modificada sempre que ho imposin disposicions legals o reglamentàries i, en especial, en relació amb la tarifa del servei i del subministrament que s’entendrà modificada en l’import i condicions que disposi l’autoritat o els organismes competents. 

Article 39. Cessió del contracte 

Com a regle general es considerarà que l’abonament al subministrament d’aigua és personal i l’abonat no podrà cedir els seus drets a tercers ni podrà per tant exonerar-se de les seves responsabilitats en relació al servei. Malgrat tot, l’abonat que estigui al corrent del pagament del subministrament podrà traspassar la seva pòlissa a un altre abonat que vagi a ocupar el mateix local en les mateixes condicions existents. En aquest cas, l’abonat ho posarà en coneixement del prestador del servei mitjançant comunicació escrita, que inclogui, amb acusament de rebut o lliurada personalment en el domicili del prestador del servei, el qual haurà d’acusar-li rebut de la comunicació. 

En cas de que la pòlissa subscrita per l’abonat anterior no contingui cap condició que es trobi en oposició amb la forma que hagi de continuar prestant-se el subministrament, seguirà vigent la pòlissa anterior fins a l’extensió de la nova pòlissa. 

El prestador del servei, a la rebuda de la comunicació, haurà d’estendre una nova pòlissa a nom del nou abonat, que aquest haurà de subscriure en les oficines del prestador. L’abonat antic tindrà dret a recobrar la seva fiança i el nou haurà d’abonar allò que li correspongui segons les condicions vigents en el moment del traspàs. En cas de que la pòlissa contingui clàusules especials, serà necessària la conformitat del prestador del Servei, a més de la del nou abonat. El Servei podrà, si s’escau, substituir el comptador per un de nou, que anirà a càrrec del nou abonat. 

Recíprocament, el prestador del servei no podrà transferir els drets derivats de la pòlissa, a no ser que imposi al nou titular l’obligació de respectar les seves estipulacions i compti amb l’autorització expressa de l’organisme competent de l’Administració, comunicant-ho per escrit al nou abonat. 

Article 40. Subrogació 

En produir-se la defunció del titular de la pòlissa d’abonament podran subrogar-se en els drets i obligacions d’aquesta, totes aquelles persones a les quals la legislació civil, en matèria de família o arrendaments, els hi atorga aquest dret. L’hereu o legatari podrà subrogar-se si succeeix al causant en la propietat o ús de l’habitatge o local. Les persones jurídiques només es subrogaran en els casos de fusió per absorció. 

El termini per subrogar-se serà, en tots els casos, d’un any a partir de la data del fet causant i es formularà mitjançant nota estesa en la pòlissa existent signada pel nou abonat i pel prestador del servei, quedant subsistent la mateixa fiança. 

Article 41. Durada de la pòlissa 

Els contractes es consideren estipulats pel termini fixat en la pòlissa d’abonament i s’entenen tàcitament prorrogats, a menys que una de les parts, amb un més d’avançada, avisi de forma expressa i per escrit a l’altra part de la seva intenció de donar-ho 

per finalitzat. Això, malgrat tot, si dins del primer any, a comptar des de l’inici del subministrament, l’abonat, per qualsevol causa, donés per finalitzat el contracte, correran del seu càrrec les despeses causades per l’esmentada resolució. 

Article 42. Rescissió de la pòlissa 

L’incompliment per les parts de qualsevol de les obligacions recíproques contingudes en el contracte de subministrament o pòlissa, donarà lloc a la rescissió del contracte, conforme a allò establert en el capítol 9 d’aquest Reglament. 

Article 43. Fiança 

El prestador del servei podrà exigir una fiança en garantia del pagament del rebuts de subministrament, la qual haurà d’ésser dipositada per l’abonat en el moment de la contractació. En cap cas aquesta fiança podrà ser superior a la xifra d’aplicar la tarifa vigent, en l’esmentat moment, als metres cúbics corresponents a cinquanta hores de funcionament del comptador que ha d’instal·lar-se, a la seva capacitat nominal, o a la que com a mínim estigui legalment aprovada pels Organismes Competents en cada moment. 

La fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents de l’abonat a la resolució del seu contracte, sense que pugui exigir l’abonat, durant la seva vigència, que se li apliqui aquesta a el reintegrament dels seus descoberts. 

En el cas de no existir responsabilitats pendents a la resolució del contracte el prestador del servei procedirà a la devolució de la fiança al seu titular o al seu representant legal. Si existís responsabilitat pendent, i l’import de la qual fos inferior al de la fiança, es retornaria la diferència resultant. 

Com a mínim s’aplicarà el que disposa el Decret 147/1997 de 10 de juny de la Generalitat de Catalunya, sobre fiances de les companyies de subministrament i serveis. 

CAPÍTOL 7 

Lectures, consum i facturació 

Secció primera. Lectures 

Article 44. Periodicitat de lectures 

L’entitat subministradora estarà obligada a establir un sistema de lectures permanent i periòdic, de manera que per cada abonat els cicles de lectura continguin, en la mesura del possible, el mateix nombre de dies. 

El prestador del servei haurà d’efectuar la lectura, com a mínim, un cop per trimestre. 

Per l’empleat del prestador del Servei anotarà en un suport físic els registres de les lectures efectuades del comptador que quedaran posteriorment reflectides en la factura o rebut corresponent. 

En el cas que no es pugui efectuar lectura de la mesura del comptador per absència de l’abonat, el prestador del Servei així li ho comunicarà a fi i efecte de que amb un termini màxim de deu dies informi al prestador de la lectura del seu comptador. Transcorregut aquest termini s’entendrà que no hi ha hagut consum i es procedirà per part del prestador a facturar el mínim de consum corresponent. Com a mínim, s’haurà de fer una lectura directa anual pel prestador del Servei. 

Article 45. Horari de lectures 

La presa de lectura es farà en hores hàbils o de normal relació amb l’exterior, pel personal expressament autoritzat per l’entitat subministradora. L’abonat no podrà imposar l’obligació de prendre la lectura fora de l’horari que tingui establert l’entitat subministradora. 

Secció segona. Consums 

Article 46. Determinació dels consums 

Com a norma general, la determinació dels consums que realitzi cada abonat, es concretarà per la diferència entre les lectures de dos períodes consecutius de facturació. 

Article 47. Consums estimats. anomalies de mesurament 

Quan no sigui possible conèixer els consums realment realitzats, com a conseqüència d’avaria a l’equip de mesura, absència de l’abonat en el moment de prendre la lectura, o per causes imputables a l’Entitat subministradora, la facturació del consum s’efectuarà d’acord amb el consum realitzat durant el mateix període de temps i en la mateixa època de l’any anterior. De no existir, es liquidaran les facturacions d’acord amb la mitja aritmètica dels sis mesos anteriors. 

En aquells casos en que no es disposi de dades històriques per poder obtenir la mitjana del paràgraf anterior, es facturarà conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura instal·lat, a prorrateig amb els dies que hagués durat l’anomalia. 

Els consums que s’estimen d’acord amb aquest article tindran el caràcter de ferms en el supòsit d’avaria en el comptador, i a compte en la resta de supòsits, en els quals, un cop obtinguda la lectura real, es normalitzarà la situació, per excés o per defecte, en les facturacions dels següents períodes i segons la lectura practicada a cadascun d’ells. 

En aquells casos en què per error o anomalia de mesura s’haguessin facturat quantitats inferiors a les degudes, s’haurà de escalonar el pagament de la diferència en un termini que, llevat d’acord contrari, no podrà ser superior a un any. 

Article 48. Sanitat del consum 

La instal·lació interior servida per l’abonament objecte del contracte no podrà estar connectada a cap altra xarxa, canonada ni distribució d’aigua d’altra procedència, ni tampoc a la que procedeixi d’altre abonament del mateix prestador del servei, així com 

tampoc podrà barrejar-se l’aigua del prestador del servei amb cap d’altra tant per raons tècniques com sanitàries. 

El dipòsits receptors, si n’hi hagués, hauran de mantenir-se acuradament nets, desinfectant-los per part de l’abonat periòdicament i protegint-los raonablement per evitar qualsevol contaminació. 

Secció tercera. Facturació 

Article 49. Periodicitat 

Els consums es facturaran en períodes vençuts i la seva duració no podrà ser superior a tres mesos. El primer període es computarà des de la data de posada en servei de la instal·lació. 

Article 50. Requisits de les factures 

La factura contindrà com a mínim els conceptes establerts en la modalitat tarifària vigent. 

En les factures constarà com a mínim: a) titular de la pòlissa 

b) domicili objecte del subministrament
c) tarifa aplicada i la data d’aprovació per l’organisme competent 

d) lectures del comptador que determinen el consum facturat i la data de les mateixes. 

e) Indicació diferenciada dels conceptes que es facturen f) import dels tributs que es repercuteixen
g) import total i per conceptes 

h) telèfon i domicili social de l’Empresa subministradora on es poden dirigir els abonats per sol·licitar informació o efectuar reclamacions 

i) el NIF O CIF de l’abonat 

Article 51. Import del subministrament 

El prestador del servei percebrà de cada abonat l’import del subministrament d’acord amb la modalitat tarifària vigent en cada moment, així com els tributs que procedeixin en cada cas. 

Si existís quota del servei, a l’import d’aquesta s’hi afegirà la facturació del consum corresponent als registres de l’aparell de mesura. 

Si existís mínim de consum, es facturarà en tots els casos i s’addicionarà als excessos de consum registrats per l’aparell de mesura. 

El consum d’una presa per piscines es facturarà a nom del propietari, arrendatari o comunitat de propietaris. 

El cànon anual dels subministraments per a incendis seran satisfets per avançat. 

Article 52. Pagament 

El pagament de les factures haurà d’efectuar-se per l’abonat dins dels dotze dies laborables als a partir de la recepció de la factura. 

Article 53. Modalitats de pagament 

L’import de les factures podrà abonar-se de la següent manera: a) Mitjançant domiciliació bancària a l’entitat que ha designat l’abonat 

b) A les oficines de les Entitats bancàries que tinguin acord amb el prestador del Servei 

c) A les oficines de el prestador del Servei 

d) Qualsevol altre modalitat que el prestador del Servei posi al servei dels abonats 

Article 54. Domiciliació bancària 

a) L’ordre de cobrament de les factures mitjançant domiciliació bancària podrà quedar suspesa pels següents motius:
1. A petició de l’abonat, mitjançant comunicació escrita al prestador del Servei. Aquesta no podrà afectar al rebut que es trobi encara en període voluntari de cobrament. 

2. Per resolució del prestador del Servei si en el últim període facturat, els rebuts han estat retornats per l’Entitat bancària i encara no s’ha fet efectiu el cobrament del deute pendent per cap altre modalitat de les esmentades en l’article anterior. 

b) L’import dels rebuts domiciliats, que siguin objecte de reclamació raonada per part de l’abonat, serà retornat abans de resoldre la reclamació 

CAPÍTOL 8 

Suspensió del subministrament 

Article 55. Causes de la suspensió 

L’incompliment per part de l’abonat de qualsevol de les obligacions detallades en l’article 6 d’aquest Reglament, facultarà el prestador del servei per suspendre el subministrament seguint els tràmits que s’assenyalin al següent article. 

Article 56. Procediment de suspensió del subministrament 

El prestador del servei podrà suspendre el subministrament d’aigua als seus abonats prèvia autorització de l’Ajuntament, en els casos establerts en l’esmentat article anterior i pels procediments següents: 

En els casos establerts en l’article esmentat el prestador del servei haurà de donar compte a l’abonat per correu certificat, o d’una altra manera de la qual en resti constància de la suspensió del subministrament perquè, prèvia comprovació dels fets, l’Ajuntament dicti la resolució procedent considerant-se que el prestador del servei queda autoritzat per a la suspensió del subministrament si no rep ordre contrària en el termini de dotze dies hàbils a partir de la data de presentació i de la tramesa de la notificació dels fets a l’abonat per a la seva comprovació. Les notificacions esmentades, es podran fer simultàniament. 

Donat el cas que l’abonat hagués formulat reglamentàriament alguna reclamació o recurs dels establerts en aquest Reglament, el prestador del servei no el podrà privar de subministrament mentre no recaigui resolució expressa sobre la reclamació formulada. 

La suspensió del subministrament d’aigua del prestador del servei no podrà realitzar-se en dia festiu o en altre en què per qualsevol motiu no hi hagi servei complet administratiu i tècnic d’atenció al públic a efectes de la tramitació completa de restabliment del servei, ni la vigília del dia en què es doni alguna d’aquestes circumstàncies. 

El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o si més no el següent dia hàbil en què hagin estat esmenades les causes que originaren el tall de subministrament. 

La notificació de tall de subministrament inclourà, com a mínim, els punts següents:
- Nom i adreça de l’abonat. 

- Nom i adreça de l’abonament.
- Detall de la raó que origina la suspensió del subministrament. 

- Termini a partir del qual s’efectuarà la suspensió del subministrament. 

- Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines comercials del prestador del servei en què poden corregir-se les causes que originen el tall. 

- Si el prestador del servei comprova l’existència de derivacions clandestines, podrà inutilitzarles immediatament i en donarà compte a l’Ajuntament. 

Article 57. Renovació del subministrament 

Les despeses que origini la suspensió del subministrament així com la seva reconnexió seran fetes efectives per l’abonat prèvia a la reconnexió del subministrament, sempre i quan l’abonat resulti ésser el responsable de la suspensió i a més s’hagi seguit el procediment establert a tal efecte en l’article anterior. 

Les despeses, tant de la suspensió del subministrament d’aigua com de la seva reconnexió seran aprovades per l’Ajuntament en cada anualitat. 

CAPÍTOL 9 

Rescissió del contracte 

Article 58. Extinció del contracte 

El contracte de subministrament s’extingirà per qualsevol de les causes següents:
a) A petició de l’abonat
Aquesta modalitat comportarà la liquidació corresponent. 

b) Transcorreguts dos mesos des de la suspensió del subministrament sense que l’abonat hagi esmentat qualsevol de les causes establertes a l’article 57 d’aquest Reglament, per les quals es va procedir a l’esmentada suspensió, el prestador del Servei estarà facultat per resoldre el contracte, a l’empara del que disposa l’article 1124 del Codi Civil 

La manipulació de precintes per part de l’abonat durant la suspensió del subministrament donarà lloc a la resolució del contracte. 

Article 59. Retirada de l’aparell de mesura 

Resolt el contracte, el prestador del servei podrà retirar el comptador, propietat de l’abonat, i el mantindrà en dipòsit i a disposició de l’abonat en les dependències del prestador del servei durant un mes, a partir del qual podrà disposar lliurement d’aquest. 

Article 60. Liquidació per frau 

L’Entitat subministradora formularà la liquidació del frau, en els següents supòsits i manera:
1. Quan no existeixi contracte de subministrament, i quan s’hagin realitzat derivacions de cabdal, permanent o circumstancial, abans dels equips de mesura. 

2. Quan, per qualsevol procediment, s’hagin manipulat o alterat el registre del comptador o aparell de mesura. 

3. Quan s’utilitzi l’aigua per a usos diferents als contractats i afectin a la facturació dels consums segons la tarifa a aplicar. 

L’Entitat subministradora practicarà la corresponent liquidació, segons els casos, de la següent manera:
1. La liquidació inclourà el consum equivalent a la capacitat nominal del comptador que reglamentàriament hauria correspon a les instal·lacions utilitzades per a l’acció fraudulenta, amb un temps de tres hores diàries d’utilització ininterrompudes i durant el termini que va des de l’adquisició de la titularitat o drets d’us de les instal·lacions i el moment en que s’ha subsanat l’existència del frau, sense que pugui ser superior a un any. 

2. La base per a la liquidació de la quantia del frau serà la capacitat nominal del comptador, amb un temps a considerar de 

3 hores diàries des de la data de la última verificació del comptador, i no essent superior a sis mesos, descomptant els consums que durant aquest període de temps hagin estat abonats per l’autor del frau. 

3. La liquidació de la quantia d’aigua utilitzada indegudament es practicarà a favor de l’Entitat subministradora, aplicant al consum la diferència existent entre la tarifa que en cada període correspongué a l’ús real que s’està donant a l’aigua, i les que, en l’esmentat període s’hagin aplicat en base a l’ús contractat. Aquest període no podrà ser superior a un any. 

L’import del frau estarà subjecte als impostos i tributs que li foren repercutibles d’acord amb l’article 61, i s’inclouran en la liquidació. 

L’Entitat notificarà la liquidació als interessats, que podran formular reclamacions davant l’Organisme competent en el termini de 15 dies des de la notificació, sense perjudici d’altres accions que considera oportunes. 

CAPÍTOL 10 

Tributs i altres conceptes del rebut 

Article 61. Tributs 

Com a regle general els tributs de l’Estat, les Comunitats Autònomes i entitats locals, establertes sobre les instal·lacions i el subministrament o consum d’aigua, en els quals siguin subjectes passius les empreses subministradores, no podran ésser repercutits a l’abonat com a tals, llevat que disposi altra cosa la norma creadora del tribut i sense perjudici que el seu import sigui recollit com un cost en la mateixa tarifa. 

Article 62. Altres conceptes del rebut 

El prestador del servei haurà d’incloure per al seu cobrament en el rebut del consum, els tributs per compte de les entitats públiques quan rebés una demanda legal en aquest sentit. 

CAPÍTOL 11 

Procediment administratiu 

Article 63. Accions legals 

El prestador del servei, malgrat la suspensió del subministrament i la rescissió del contracte, podrà entaular totes les accions civils i criminals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos i drets, i, en especial, l’acció penal per frau. 

Així mateix, i en el cas en què la suspensió del subministrament efectuada pel seu prestador resultés improcedent, l’abonat podrà exigir la deguda indemnització sense perjudici de poder entaular les accions civils i criminals que consideri oportunes en la salvaguarda dels seus interessos. 

Article 64. Reclamacions 

L’abonat podrà formular reclamacions directament al prestador del servei, verbalment o per escrit. Contra la resolució expressa o presumpta, es podrà reclamar, en el termini de quinze dies davant l’Alcalde, qui haurà de resoldre. Si transcorren trenta dies sense resolució expressa es considerarà desestimat el recurs. 

CAPÍTOL 12 

Jurisdicció 

Article 65. Administrativa 

Sense perjudici de les competències legals que puguin correspondre a qualsevol entitat o organisme públic, correspon a l’Ajuntament la incoació o instrucció dels expedients sancionadors, per l’incompliment del present Reglament, tant per part dels abonats com pel prestador del servei, amb subjecció al procediment sancionador del capítol II del Títol VI de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

PUBLICAT AL BOP Nº 55 DEL 22/04/2006