29° / 14° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA DE LA TAXA PER LA DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, GAS, ELECTRICITAT.

Article 1r. Fonament i naturalesa.

A l’empresa del previst els articles 58 i 20.4.t de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua, gas, electricitat i altres proveïments públics.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d’aigua, gas, electricitat i altres subministraments públics, inclosos els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.

Article 3r. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució d’aigua, gas, electricitat i altres proveïments públics que constitueixen el fet imposable de la taxa.

2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants de vivendes i locals diferents dels propietaris dels immobles, aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els beneficiaris.

Article 4t. Responsables.

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3. En el cas de les societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’ elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles

respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c) En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

6. Les taxes liquidades a persones físiques jurídiques que destinin els subministraments i serveis objecte d’aquesta taxa per a l’exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.

7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada.

Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

Article 5è. Beneficis fiscals.

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

Article 6è. Quota tributària.

a) Subministrament d’aigua:

1. Quota de servei

- Ús domèstic..............................................................................................3,45 €/uc/mes

- Ús domèstic - tarifa social.........................................................................1,73 €/uc/mes

- Ús industrial............................................................................................24,95 €/uc/mes

2. Quota de servei (segons consum)

Fins a 125m³/trimestre..............................................................................42,92€/uc/mes

De 125 a 250m³/trimestre.........................................................................25,75€/uc/mes

Excés de 250m³/trimestre.........................................................................12,88€/uc/mes

3. Preu del subministrament

3.1. Ús domèstic nucli urbà d’Artesa de Segre i Agregats (*)

(integren els nuclis de la Còlonia la Fàbrica, Vernet, Alentorn, Anya, Vall-llebrera, Vall-llebrerola, Pont d’Alentorn, Collfred, Vilves, la Clua, Comiols, Montargull,Colldelrat, Tudela i Seró, masies de Vall-llebrerola i Folquer)

Fins a 18 m³/uc/trimestre...............................................................................0,3405 €/m³

De 18 a 36 m³/uc/trimestre............................................................................0,9586 €/m³

Excés de 36m³/uc/trimestre...........................................................................1,2512 €/m³

3.2. Ús domèstic nucli urbà d’Artesa de Segre i Agregats – tarifa social (2)

Fins a 18 m³/uc/trimestre...............................................................................0,1703 €/m³

De 18 a 36 m³/uc/trimestre.............................................................................0,9586 €/m³

Excés de 36m³/uc/trimestre...........................................................................1,2512 €/m³

3.3. Ús domèstic Montmagastre, Sant Marc de Batlliu i la Vedrenya (1)

Fins a 18 m³/uc/trimestre...............................................................................0,7138 €/m³

Excés de 18m³/uc/trimestre...........................................................................1,3697 €/m³

3.4. Ús domèstic Montmagastre, Sant Marc de Batlliu i la Vedrenya, tarifa social (2)

Fins a 18 m³/uc/trimestre................................................................................0,3569 €/m³

Excés de 18m³/uc/trimestre............................................................................1,3697 €/m³

3.5. Ús industrial

Polígon Industrial El Pla d’Artesa de Segre...................................................1,1387 €/m³

3.6. Ús ramader

Nuclis Montmagastre i Montargull

Fins a 18 m³/uc/trimestre................................................................................0,9500 €/m³

Excés de 18m³/uc/trimestre............................................................................0,9500 €/m³

Resta de nuclis

Fins a 18 m³/uc/trimestre................................................................................0,4000 €/m³

De 18 a 30 m³/uc/trimestre.............................................................................0,4000 €/m³

Excés de 30m³/uc/trimestre............................................................................0,4000 €/m³

4. Fuites..........................................................................................................0,3762 €/m³

b) Conservació d’escomeses i comptadors.....................................................1,65 €/mes

(*) Agregats:

Integren els nuclis de la Còlonia la Fàbrica, Vernet, Alentorn, Anya, Vall-llebrera, Vall-llebrerola, Pontd’Alentorn, Collfred, Vilves, la Clua, Comiols, Montargull, Colldelrat, Tudela i Seró, masies de Vall-llebrerola i Folquer.

(1) Unitats de convivència nombroses


Per tal d’assolir un règim de tarifes que sigui equitatiu per a tots els abonats, per les unitats de convivència nombroses es proposa afegir 3m3 mensuals per persona als límits de consum del primer tram, 2m3,mensuals als límits de consum d’aigua establerts pel 2n tram, en aquelles unitats de convivència amb més de 3 membres, computant a aquest efecte les persones amb un grau de discapacitat superior al 75% com a dues persones. Aquesta bonificació s’aplicarà sistemàticament als abonats que gaudeixin de l’ampliació de trams al cànon de l’ACA.

(2) Tarifa social


Mentre no s’estableix un criteri diferent, aquesta tarifa s’aplicarà als abonats que gaudeixin del cànon social de l’ACA, aplicant un tipus reduït del 50% a la quota de servei i al primer tram de consum, mantenint els blocs d’excés els preus establerts per als consums d’ús domèstic general.

c) Preus no tarifaris del servei d’aigua potable


Comptador de 13mm sobre bateria 194,78€

Escomesa estàndard amb armari de paret de PRFV i comptador DN13MM amb obra civil: 771,02€

Escomesa estàndard amb portella de paret de PRFV i comptador DN13mm amb obra civil: . 734,48€

Escomesa estàndard amb arqueta de vorera o armari de formigó, comptadors de 13 mm amb obra civil: . 808,63€

Reobertura per impagament: 54,44€

Regularització de frau en subministrament: 165,36€

Reposició de comptador en cas de glaçades: 103,24€

Verificació de comptador: 63,13€

Article 7è. Acreditament i període impositiu.

1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés.

1. La taxa per recepció dels subministraments detallats a les tarifes es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen.

2. La liquidació es practicarà semestralment.

3. Transcorregut el termini de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu que comporta l’Acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.

Article 9è. Notificacions de les taxes.

1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària.

2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments continuats, amb la finalitat de practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article124.3 de la Llei General Tributària, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.

3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la inclusió de matrícula de contribuents.

4. Anualment, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament el cens o padró de contribuents que tenen aquesta condició amb referència a data d’1 de gener.

5. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix.

Article 10è. Gestió per delegació.

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.

2. L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.

Article 11è. Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19 d’octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada, regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

PUBLICAT AL BOP Nº 138 DEL 16/11/1989

- Modificació de l'article 6 (Quota Tributària), publicat al BOP nº250 del 29/12/2020