25° / 10° Intervals de núvols

ORDENANÇA FISCAL NÚM.11 PREU PUBLIC PER SERVEI D’ESCORXADOR

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic del servei d'escorxador, que es regirà per aquesta ordenanga fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l’esmentada Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable la prestado del servei de l'escorxador municipal.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, propietaris de les carns i les despulles que són objecte del servei.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacious tributáries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 

Article 5é. Quota tributaria

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent, mes l’Impost Valor Afegit aplicable: 

___________________________________________________EUROS

Matança porcs (import/quilo) ……………………………………………………..  0,05 €

Matança corders (import/quilo) …………………………………………………..  0,06 €

Malança vaquí (import/quilo) ……………………………………………………..  0,07 €

Article 6é. Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció ni bonificació a l'exacció de la taxa. 

Article 7é. Acreditament 

El preu s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï el servei de matança a l’escorxador.

Article 8é. Declaració i ingrés

  1. Els subjectes passius interessats en que se'ls presti el servei el sol·liciaran directament al cap del servei. 
  2. Una vegada realitzat el servei, hom practicarà la liquidació corresponent, i es notificarà per al seu ingrés directe en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

Article 9é. Infraccions i sancions 

En tol allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària. 

Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporadció en sessió celebrada el vuit de setembre de 1989, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicado en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència es mantíndrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. Aquesta ordenança, que consta de 9 articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en sessió del Ple, celebrada a Artesa de Segre, a 8 de setembre de 1989.-Vist-i-plau, l'Alcalde-President (il-legible).- El Secretari (il-legible). 

PUBLICAT AL BOP Nº138 DEL 16/11/1989

- Modificació de l'article 5 (Quota Tributària), publicat al BOP nº156 del 29/12/2001.