40° / 23° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEI PISCINES I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

Article 1r. Fonament i naturalesa.

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis relatius a l'ús dels espais esportius propietat de l'Ajuntament d’Artesa de Segre, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics de piscines municipals o altres instal·lacions esportives municipals, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.

Article 3r. Subjecte passius.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària que utilitzin els espais esportius propietat de l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Article 4t. Responsables.

Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals.

Es troben exempts del pagament de les taxes que regula aquesta ordenança en l’article 6è epígraf 2n i 3r :

- Els centres escolars d’Artesa de Segre, sempre que l’activitat per la qual es demana la utilització formi part de l’activitat ordinària del centre educatiu, no tingui afany de lucre.

- Les entitats esportives federades d’Artesa de Segre per la realització d’entrenaments i partits, segons conveni regulador amb l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

Article 6è. Quota Tributària.

Epígraf 1r. A) Entrada a les Piscines Municipals d’Artesa de Segre

Abonament d’adults per temporada ......................................................... 50,00 €

Abonament d’adults mensual ................................................................... 30,00 €

Abonaments menors per temporada (entre 4 i 14 anys) ......................... 30,00 €

Abonaments menors mensual (entre 4 i 14 anys) ................................... 18,00 €

Entrada diari de 4 a 14 anys ...................................................................... 1,50 €

Entrada diari adults (de 15 anys en endavant) .......................................... 2,50 €

Nens entre 1 i 3 anys, acompanyats de majors ........................................ gratuït

Bonificacions:

Família nombrosa.................................................................................. 25% cost abonament

Persona amb disminució, acreditada oficialment......................................... 50% cost abonament

.............................................................................................................50% cost entrada

Titulars de Carnet Jove............................................................................... 10% cost entrada

Epígraf 1r. B). Entrada a les Piscines Municipals d’Alentorn

Abonament d’adults per temporada ......................................................... 55,00 €

Abonaments menors per temporada (entre 4 i 14 anys) ......................... 40,00 €

Entrada diari de 4 a 14 anys ...................................................................... 2,50 €

Entrada diari adults (de 15 anys en endavant) .......................................... 3,50 €

Nens entre 1 i 3 anys, acompanyats de majors ........................................ gratuït

Bonificacions:

Família nombrosa.................................................................................. 25% cost abonament

Persona amb disminució, acreditada oficialment......................................... 50% cost abonament

.............................................................................................................50% cost entrada

Titulars de Carnet Jove............................................................................... 10% cost entrada

Epígraf 2n. Camp Municipal d’Esports

  • Pista Poliesportiva descoberta

- Amb il·luminació, per hora ............................................................. 15,00 €

  • Camp de Futbol

CAMP FUTBOL.jpg                                                                                                                      

* Estades esportives, campionats de més d’un dia, campionats vinculats a entitats locals, etc. Els preus es valoraran segons l’activitat, durada i utilització programada.

** Llegenda dels requadres:

A Lloguer del terreny de joc

B Lloguer del terreny de joc + il·luminació

C Lloguer del terreny de joc + vestidors

D Lloguer del terreny de joc + il·luminació + vestidors

Epígraf 3r. Pavelló Poliesportiu

  • Pista de bàsquet

Entrenaments o partits d’entitats no federades i grups del municipi

sense calefacció, per hora .......................................................... 10,00 €

amb calefacció, per hora ............................................................... 15,00 €

Entrenaments o partits d’entitats o grups fora d’Artesa

sense calefacció, per hora .......................................................... 20,00 €

amb calefacció, per hora ............................................................... 25,00 €

  • Pista de futbol

PISTA FUTBOL.jpg

* Estades esportives, campionats de més d’un dia, campionats vinculats a entitats locals, ... els preus es valoraran segons l’activitat, durada i utilització programada.

** Les entitats municipals federades es regiran pel conveni que tinguin acordat amb l’Ajuntament d’Artesa de Segre

*** Els preus ja inclouen la neteja de les instal·lacions.

**** Llegenda dels requadres:

A Lloguer del terreny de joc

B Lloguer del terreny de joc + il·luminació

C Lloguer del terreny de joc + il·luminació + vestuaris

D Lloguer del terreny de joc + il·luminació + calefacció

E Lloguer del terreny de joc + il·luminació + calefacció + vestuaris

Article 7è. Meritació, ingrés i devolució.

La taxa es merita quan s’emet l’autorització esportiva i quan es realitza la inscripció en la realització en les activitats o programes esportius especificats en els articles anteriors.

El pagament de la taxa s’haurà de realitzar amb anterioritat a la utilització de la instal·lació.

En el supòsit d’impossibilitat d’utilització de la instal·lació sol·licitada o de realització d’una activitat es procedirà a la devolució de l’import satisfet sempre que aquest fet es comuniqui amb antelació suficient.

Article 8è. Regim de declaració i d’ingrés.

1. La taxa per recepció dels serveis detallats a les tarifes es determinarà aplicant sobre el nombre d’usuaris les quanties que en les esmentades tarifes es contenen.

2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix.

Article 8è. Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 2 d’abril de 2012, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

PUBLICAT AL BOP Nº74 DEL 29/05/2012

- Modificació de l'article 6 (Quota Tributària), publicat al BOP nº89 del 09/05/2019