40° / 23° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRI, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL

Article 1. Fonament i naturalesa 

A l'empara del previst als articles 58 i 20.4.p de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal, la conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança. 

Article 3. Subjectes passius 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis funeraris de caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa. 

Article 4. Responsables 

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometrela.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats. 

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat. 

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

Article 5.- Beneficis fiscals

No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

Article 6.- Quota Tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:


Concessió de nínxols a 50 anys prorrogables
Filera………………………………………………….70.000 pessetes
Concessió de nínxols a 50 anys prorrogables
2ª i 3ª Filera……………………………………………..80.000 pessetes
Concessió de nínxols a 50 anys prorrogables
4a Filera………………………………………………….45.000 pessetes
Concessió de nínxols a 50 anys prorrogables
5a Filera………………………………………………….35.000 pessetes
Cànon anual conservació i cura de nínxols…………. 600 pessetes

Article7.Acreditament i període imposiíiu 

1. En els supòsits de concessió de nínxols, la taxa s'acreditarà quan es demani la prestació del servei.
2. En el supòsit de cànon de conservació, l'acreditament tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural. 

La quota anual es irreduïble. 

Article 8. Règim de declaració i pagament 

1. El pagament de la taxa per conservació i cura dels nínxols s'efectuarà un cop cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l'Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 

2. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, s'ordenarà el càrrec en compte bancari durant el període de pagament voluntari. 

Article 9. Notificacions de les taxes 

1. En supòsits de taxa per conservació i cura dels nínxols que té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant l'alta en el registre de contribuents. La taxa d'exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l'exposició pública del padró en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 

2. A l'empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l'obligat al pagament del preu públic al que substitueix. Article lOè. Gestió per delegació 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d'aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació. 

Article 11.- Infraccions i sancions 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenançafiscal,aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19 d'octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada, regirà a partir d'l de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 

L'Alcalde (il·legible). El Secretari (il·legible). 

PUBLICAT AL BOP Nº150 DEL 15/12/1998