25° / 10° Intervals de núvols

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.

Article 1r. Fonament i naturalesa.

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.e) i 20.3.j) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local que deriva de les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s’especifiquen en les tarifes que es contenen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

Article 3r. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin a les llicències d’ocupació, o els que beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb l’Hisenda Pública.

Article 4t. Responsables.

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

6. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.

L’ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el present apartat.

Article 5è. Beneficis fiscals.

1. L’Estat, les comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6è. Quota tributària.

La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents.

Marquesines i tribunes (import m/l)...............................................................1,00

Altres elements voladissos (excloent balcons) (import m/l)...............................1,00€

Obertura de rases en general:

Voreres pavimentades (import m/2)..............................................................3,00

Voreres sense pavimentar (import m/2)........................................................3,00

Calçada carrers pavimentats (import m/2)....................................................3,00

Calçada carrers sense pavimentar (import m/2)...........................................3,00

Article 7è. Acreditament.

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta ordenança sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 8è. Període impositiu.

1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. Tot i això, la quota anual serà irreduïble.

2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què començarà en la data d’inici de l’aprofitament, tot i que la quota anual serà irreduïble.

Article 9è. Règim de declaració i ingrés.

1. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el termini que s’assenyali en el calendari fiscal municipal. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora

No obstant, la no recepció del document de pagament esmenat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.

2. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant el període de pagament voluntari.

Article 10è. Notificacions de les taxes.

1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

2. A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix.

Article 11è. Gestió per delegació.

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.

2. L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals establirà el circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.

Article 12è. Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19 d’octubre de 1998 i que ha quedat definitivament aprovada, regirà a partir d’1de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

PUBLICAT AL BOP Nº150 DEL 15/12/1998

- Modificació de l'article 6 (Quota Tributària), publicat al BOP nº247 del 24/12/2019