23° / 8° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 PREU PÚBLIC PER LA INSTAL·LACIÓ DE PORTADES, APARADORS I VITRINES

Article 1r. Concepte

De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en reladó amb l'artide 41.A), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per utilitzacions privatives o aprofitaments especials que es derivin de la instal·lació o l'existència de portades, aparadors i vitrines, que s'especifica en les tarifes que es contenen en l'annex corresponent, que es regirán per aquesta ordenança.

Article 2n. Obligats al pagament

Están obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Article 3r. Categories dels carrers o polígons

1. Als efectes previstos per a l'aplicació de la tarifa de l'annex, les vies publiques d'aquest municipi es classifiquen en única categoría. 

Article 4t. Quantia

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança será la que es fixa en la tarifa continguda en l'annex, segons la categoría del carrer on estiguin instal·lats o es pretenguin instal·lar les portades, els aparadors o les vitrines i la superfície l’ocupació de la qual s'autoritza en virtut de la llicència, o la realment ocupada, si fos més gran. 

2. La tarifa del preu públic serà la que figura en l’annex, més l'I.V.A. vigent.

Article 5è. Normes de gestió

1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles per anys naturals.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la Ilicència corresponent, realitzar el dipósit previ a qué es refereix l'article següent i formular una declaració on hi consti la superficie de l’aprofitament. També haurà d'adjuntar un plànol detallat de la superficie que es pretengui ocupar i de la seva situació dins del municipi. 

3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions que han formulat els interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n'hi havia, aqüestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents. 

4. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest municipi la devolució de l'import ingressat.
5. No s'autoritzarà cap dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança fins que no s'hagi abonat el dipòsit previ a què es refereix l’article 6.2.a) següent i fins que els interessats no hagin obtingut la llicència corresponent. L'incompliment d'aquest precepte podrá originar la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament del preu públic i de les sancions i recàrrecs que s'escaiguin. 

6. Una vegada s'hagi autoritzat l'aprofitament, hom l'entendrà prorrogat mentre l'alcaldia no acordi la seva caducitat o l'interessat, o els seus representants legítims en cas de defunció, no presentin la baixa justificada.
7. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia de l'any natural següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant el preu públic. 

Article 6è. Obligació de pagament

1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la Ilicència corresponent.
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja están autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada any natural.
2. El pagament del preu públic es realitzará:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allá on establís l'Ajuntament, pero sempre abans de retirar la Ilicència corresponent. 

Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que es disposa en l'article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent. 

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja están autoritzats i prorrogats, quan ja estiguin inclosos en els padrons o matrícules d'aquest preu públic, per anys naturals en les oficines de la recaptació municipal. 

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia i començarà a aplicar-se el dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 

Diligénda
Aquesta ordenança va ser aprovada inidalment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 1989.- Vist-i-plau, l'Alcalde (il·Iegible).- El Secretad (il·legible). 

ANNEX 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents: 

_______________________________________ EUROS

Per cada joc de portes ……………………………………………8,79 

Si es tracta d’una sola porta………………………………………8,79 

Per cada joc de finestres gravades amb l’exacció…………..….8,79 

Aparadors (import/m2 o fracció)………………….……………….2,64 

Vitrines (import/m2 o fracció) ……..………………………………4,40 

PUBLICAT AL BOP Nº138 DEL 16/11/1989

- Modificació de l'annex, publicat al BOP nº184 del 29/12/2011.