40° / 20° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 PREU PÚBLIC PER LA COL·LOCACIÓ DE CANONADES, FILS CONDUCTORS I CABLES EN PALS O EN GALERIES DE SERVEI

Article 1r. Concepte

De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41. B), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la col·locació de canonades, fils conductors i cables en pals o en galeries de servei, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2n. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior. 

Article 3r. Quantia

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes contingudes en l’annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats.
2. Les tarifes d'aquest preu públic seran les que figuren a l'annex, més I'l.V.A. vigent.

Article 4t. Obligació al pagament

1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment en què es concedeix l'autorització per a la instal·lacio dels elements a què es refereix l'article 1r en els pals i gal·leries.
2. El pagament d'aquest preu públic s'efectuarà en el moment que es retiri l'autorització corresponent i les successives anuals en el mes de juny de cada any.

Article 5è. Gestió

1. Les persones físiques o jurídiques interessades en la prestació de servei a qué es refereix aquesta ordenança presentaran davant d'aquest municipi la sol·licitud oportuna, i especificaran la classe, la longitud, l’emplasament i altres detalls necessaris per identificar els elements que s'han de col·locar en els pals i les gal·leries.
2. El cost d’instal·lació i retirada dels elements no s'inclou en les tarifes i aniran sempre a càrrec dels interessats. 

3. Els beneficiaris dels serveis a què es refereix aquesta ordenança, quan deixin d'utilitzar-los, estan obligats a formular davant d'aquest municipi les declaracions de baixa oportunes, des del moment que el fet es produeixi i fins l'últim dia hàbil del mes natural següent al mes en què va tenir lloc. Aquestes declaracions tindran afectes a partir de l’exercici següent a aquell en què es formula. 

4. Perquè la declaració tingui efecte s'haura d'acreditar davant d'aquest municipi que s'ha efectuat la retirada dels elements instal·lats en pals i gal·leries. 

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començará a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigènda es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 

Diligència

Aquesta ordenança va ser aprovada inidalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 1989.- Vist-i-plau, l'Alcalde (il·legible).- El Secretan (il·legible). 

ANNEX

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents: 

__________________________________________________________EUROS

Per cada canonada que no arribi fins la vorera ………………………………………… 25,24 

Canonades que arriben fins la vorera o estiguin connectades a la claveguera ..…… gratuït 

PUBLICAT AL BOP Nº138 DEL 16/11/1989

- Modificació de l'annex, publicat al BOP nº184 del 29/12/2011.