23° / 8° Clar

ORDENANÇA FISCAL NÚM 19. TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.

Article 1r. Fonament i naturalesa.

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.g) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estinols, bastides i altres instal·lacions anàlogues que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’us públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 3r. Subjectes passius.

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4t. Responsables.

1. Responen solidàriament les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de La Llei General respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.

3. En el cas de les societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents.

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.

7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

Article 5è. Beneficis fiscals.

1. L’estat, les comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o la defensa nacional.

2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6è. Quota tributària.

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

Tanques (import/ml/dia)................................................................................0,13

Puntals (import/ut/dia)...................................................................................0,13

Cavallets (import/ml/dia)...............................................................................0,13

Mercaderies (import/m2/dia).........................................................................0,13

Materials de construcció i runes (import/m2/dia)..........................................0,13€

Grues (import/ut/mes).................................................................................24,06€

Article 7è. Acreditament.

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’Acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 8è. Període impositiu.

El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament especial.

Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés.

1. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.

3. Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin.

4. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores mitjançant l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals competents.

Article 10è. Gestió per delegació.

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.

2. L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió esmenat s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.

Article 11. Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovada.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19 d’octubre 1998. I que ha quedat definitivament aprovada, regirà a partir d’1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

PUBLICAT AL BOP Nº138 DEL 16/11/1989

- Modificació de l'article 6 (Quota Tributària), publicat al BOP nº184 del 29/12/2011