30° / 13° Núvols

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 PREU PÚBLIC PER L'OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES

Article 1r. Concepte

De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.A), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o de les voreres en la via pública, que s'especifica en les tarifes que es contenen en l'apartat 2 de I'article 3 següent, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2n. Obligats al pagament

1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències o els qui es beneficiïn o realitzin els aprofitaments, si és que es va procedir sense l'autoritzadó corresponent.
2. També estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones o entitats que destrueixin o deteriorin el domini públic local, d'acord amb el que es preveu en I'article 46 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, encara que fossin les mateixes persones o entitats interessades les qui efectuin la seva reposició, i també les despeses que origini el control de qualitat dels paviments i la comprovació de densitats assolides en el massissat de les rases.

Article 3r. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança es calcularà d'acord amb els conceptes i els imports que es determinen en els números corresponents dels epígrafs de la tarifa que es conté en l'annex.
2. Aquesta quantia comprendrà, si és el cas, la suma dels apartats següents:
a) Concessió de la Ilicència.
b) Aprofitament de la vía pública.
c) Reposició del paviment, sempre que aquesta reposició no la realitzi la persona autoritzada. Si l’efectuava la persona autoritzada, estaria obligada a pagar el 50 per cent de la tarifa d'aquest epígraf.
d) Indemnitzacions per depreciació o deterioració del paviment.
3. Les tarifes del preu públic seran les que figuren a l'annex, mes l'I.V.A. vigent. 

Article 4t. Normes de gestió
1. D'acord amb el que es preveu en l'article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i per tal de garantir en qualsevol cas els drets de l’administració, tota sol·licitud de Ilicència, perqué pugui ser admesa a tràmit, haurà d'anar acompanyada d'un justificant del dipòsit previ d'aquest preu públic.
2. La liquidació del dipòsit previ es realitzarà tenint en compte les dades formulades per l'interessat. 

3. El dipòsit provisional no causarà cap dret i no faculta per efectuar les obres, que només es podran realitzar quan s'obtingui la llicència. 

4. La liquidació, practicada d'acord amb les normes anteriors, s'elevarà a definitiva quan recaigui la resolució sobre la concessió de la llicència, i si es denegava l'interessat podrà instar la devolució dels drets pagats. 

5. Les Ilicències es consideraran caducades si després de ser concedides passen trenta dies sense que les obres hagin començat, que, una vegada hagin començat, hauran de continuar sense cap interrupció. 

6. Quan es tracti d'obres que s'hagin de realitzar immediatament perquè la seva demora pot produir greus perjudicis (fuites de gas, fusió de cables, etc.), aquestes obres es podran iniciar sense haver obtingut la llicència municipal amb l'obligació de sol·licitar la llicència dintre de les vint-i-quatre hores següents a l'inici de les obres i justificar la raó de la seva urgència 

7. Quan es tracti de l'obertura de sondatges per a la connexió d'aigua, la reparació del paviment o el terreny remogut, anirà, en tot cas, a càrrec i compte exclusius de qui se n'hagi beneficiat. Per garantir que l'interessat procedeix a la seva perfecta reparació, per poder tramitar la sol·licitud haurà d'acreditar l'haver constituït la fiança corresponent. Si la garantia constituïda no era suficient per cobrir l’import de les obres que s'han d'executar, l'interessat abonará la diferència d'acord amb el compte que formuli el tècnic municipal. 

8. El rebliment o massissat de rases i la reposició del paviment l’haurà de realitzar l’Ajuntament o, quan aquest no pogués, ho haurà de fer el concessionari. En aquest últim cas s'haurá de fer constar aquesta circumstància en el document de llicència o en el volant d'urgència que s'hagués d'utilitzar. 

9. En el cas que, una vegada que el concessionari de la llicència hagi efectuat la reposició del paviment, els serveis municipals estimin, prèvies les comprovacions pertinents, que les obres no s'han realitzat d'acord amb les exigències tècniques corresponents, l’Ajuntament podrà procedir a l'enderrocament i la nova construcció de les obres defectuoses, i el concessionari de la Ilicència estarà obligat a pagar les despeses que produeixin l'enderrocament, el rebliment de les rases i la nova reposició del paviment. 

10. La secció tècnica municipal corresponent comunicarà a l'administració de rendes el termini concedit per la utílització del sondatge en cada cas. Si, transcorregut el termini autoritzat, encara estigués obert o el paviment no quedi totalment reparat i en condicions d'ús normal, es liquidaran els nous drets, d'acord amb la tarifa, sense perjudici de les sancions que l'alcaldia pugui imposar. 

Article 5è. Obligació de pagament

1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment de sol·licitar la llicència per realitzar qualsevol mena d'obra en la via pública, o des que aquesta es realitzi, si és que es va procedir sense autorització. 

2. El pagament del preu públic s'efectuarà mitjançant ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís l’Ajuntament. 

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 

Diligència

Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 1989.- Vist-i-plau, l'Alcalde (il·legible).- El Secretari (il·legible). 

ANNEX

La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es determinen a continuació: 

___________________________________________________ EUROS 

Per metre lineal o quadrat ......................................................1,87 

PUBLICAT AL BOP Nº138 DEL 16/11/1989

- Modificació de l'annex, publicat al BOP nº38 del 29/03/2003.